Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL A.PEKELIŪNO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

 

2005 m. vasario    d. Nr.
Vilnius

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, tenkindamas Europos reikalų komiteto pirmininko Alfredo Pekeliūno atsistatydinimo pareiškimą, n u t a r i a :

 

 

1 straipsnis.

Atleisti Alfredą Pekeliūną iš Europos reikalų komiteto pirmininko pareigų.

 

2 straipsnis.

1. Iš dalies pakeisti 2004 m. lapkričio 29 d. Seimo nutarimą „Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6386; Nr. 180-6666; Nr. 184-6784) Nr. X-23, išbraukiant 1 straipsnio 5 dalį.

2. Buvusias 1 straipsnio 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 dalis atitinkamai laikyti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 dalimis.

 

3 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS

 

 

Teikia:  Seimo Pirmininkas                                                                   Artūras Paulauskas

Seimo narys                                                                              Justinas Karosas