Projektas priėmimui

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO, LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO, ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMO, ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

Į S T A T Y M A S

 

 

2004 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

 

(Žin., 2000, Nr. 82-2478, 2001, Nr. 22-716)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

4 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) įmonių, nurodytų šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, įmokos – 0,2 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos);“.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

 

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 3, 10, 29, 32 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010; 2002, Nr. 116-5193, 2003, Nr. 17-708,

Nr. 38-1708, Nr. 61-2757; 2004, Nr. 61-2185)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

3 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžio “mokesčių” išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 

1) mokesčių, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos juos surinkti;“.

 

 

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto pakeitimas

 

10 straipsnio 4 dalies 3 punkte prieš žodžius „socialinio draudimo“ vietoj žodžio „privalomojo“ įrašyti žodį „valstybinio“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 

3) raštu nedelsiant pranešti apie iškeltą bylą juridinių asmenų registrui, įmonei (kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka – ir kreditoriams), Lietuvos bankui, jei byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, ir per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos: kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra valstybės vardu gautos paskolos arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms bei draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės steigėjui ar įmonei atstovaujančiai institucijai, taip pat Vertybinių popierių komisijai, jeigu bankroto byla iškelta akcinei bendrovei;“.

 

 

 

3 straipsnis. 29 straipsnio 8 dalies pakeitimas

 

29 straipsnio 8 dalyje prieš žodžius „socialinio draudimo“ vietoj žodžio „privalomojo“ įrašyti žodį „valstybinio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 

8. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį, administratorius per 5 darbo dienas apie tai raštu praneša šiai įmonei paslaugas teikiančioms kredito įstaigoms, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, valstybės, savivaldybės įmonės steigėjui, juridinių asmenų registrui, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra valstybės vardu gavusi paskolą arba gavusi paskolą, kuriai suteikta valstybės garantija, taip pat Vertybinių popierių komisijai, jeigu taikos sutartis sudaryta su akcine bendrove, taip pat Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia duomenis apie bankrutavusią įmonę, o „Valstybės žinių“ redakcijai – šiuos duomenis paskelbti priede „Informaciniai pranešimai.“

 

 

4 straipsnis. 32 straipsnio 2 ir 6 dalių keitimas

1. 32 straipsnio 2 dalyje pieš žodžius „socialinio draudimo“ vietoj žodžio „privalomojo“ įrašyti žodį „valstybinio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 

2. Administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos privalo pateikti Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis apie bankrutavusią įmonę, o „Valstybės žinių“ redakcijai – šiuos duomenis paskelbti priede „Informaciniai pranešimai“, pateikti dokumentus juridinių asmenų registrui, pranešti apie priimtą nutartį bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams), valstybės arba savivaldybės įmonės steigėjui, įgaliotam akcininkų (pajininkų) atstovui, jei jis paskirtas, įmonei paslaugas teikiančioms kredito įstaigoms, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra valstybės vardu gautos paskolos arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, darbo biržai, taip pat Vertybinių popierių komisijai, jeigu likviduojama akcinė bendrovė.“

 

2. 32 straipsnio 6 dalyje pieš žodžius „socialinio draudimo“ vietoj žodžio „privalomojo“ įrašyti žodį “valstybinio” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

6. Juridinių asmenų registras ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos gavimo dienos ją išregistruoja ir apie tai praneša mokesčių, valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams bei bankams ir kitoms kredito įstaigoms, aptarnavusioms įmonę.“

 

 

5 straipsnis. 35 straipsnio 3 dalies pakeitimas

35 straipsnio 3 dalyje prieš žodžius „valstybinio socialinio“ išbraukti žodį „privalomojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 

3. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių bei kitų įmokų į biudžetą ir dėl valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų; dėl valstybės vardu gautų paskolų ir paskolų, gautų su valstybės garantija.“

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO 15, 17 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

 

(Žin., 1995, Nr. 59-1462; 1996, Nr.35-871; 1999, Nr. 39-1202; 2000, Nr.83-2509; 2001, Nr. 39-1355, Nr. 112-4084; 2002, Nr. 68-2772; 2004, Nr. 32-1006, Nr. 73-2525)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

15 straipsnio 1 dalies 4 punkte išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 

4) valstybinio socialinio draudimo įmokas;“.

 

 

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies pakeitimas

 

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. Bankų ir draudimo įmonių veiklą zonoje nustato Lietuvos Respublikos bankų ir draudimo įstatymai.“

 

 

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

 

19 straipsnyje išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. Darbo santykių, darbo sąlygų ir socialinio draudimo reguliavimas

 

zonoje

 

Darbo, žmonių saugos darbe, valstybinio socialinio draudimo ir kitus su darbo santykiais susijusius klausimus zonoje reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.“

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

 

ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMO 30 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

 

 

(Žin., 1991, Nr. 13-328; 2001, Nr. 45-1574; 2003, Nr. 42-1917)

 

 

1 straipsnis. 30 straipsnio 6 dalies 7 punkto pakeitimas

30 straipsnio 6 dalies 7 punkte prieš žodį “valstybinio” išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) užbaigia gamybinę ir komercinę veiklą, baigia vykdyti prievoles, įskaitant mokesčius į biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas;“.

 

2 straipsnis. 31 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

31 straipsnio 2 dalies 3 punkte prieš žodį “valstybinio” išbraukti žodį „privalomojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių bei kitų įmokų į biudžetą ir dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų;“.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

 

ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

 

 

(Žin., 1999, Nr. 43-1358, 2002, Nr. 123-5537)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

10 straipsnyje 4 dalyje vietoj žodžių „draudžiami laisvai“ įrašyti žodžius „draudžiasi savanoriškai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Ūkininkas ir jo partneriai, nurodyti Ūkininkų ūkių registre, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiasi savanoriškai, o sveikatos draudimu – privalomai.“

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS