Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2003 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 2-33, Nr. 107-2411; 1996, Nr. 19-495, Nr. 65-1535;

2000, Nr. 61-1836; 2001, Nr. 16-492)

 

1 straipsnis. 34 straipsnio 13 dalies pakeitimas

34 straipsnio 13 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžių „54 straipsnio šeštoji, septintoji, dešimtoji ir keturioliktoji dalys“ įrašyti skaičių ir žodžius „53 straipsnio pirmoji, antroji ir penktoji dalys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Kai bankai mažina akcinį kapitalą šio straipsnio nustatyta tvarka, netaikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio pirmoji, antroji ir penktoji dalys.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS