Projektas priėmimui

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2004 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO

RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2003 m.              d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 2004 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2004 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 2043790 tūkst. litų pajamų ir 2043790 tūkst. litų išlaidų, iš jo 20000 tūkst. litų kasos apyvartos lėšas (priedėlis).

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                    ROLANDAS  PAKSAS

 

 

 

 

Projektą teikia Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė

 

Dangutė Mikutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos 2003 m.  ……………… d.

 

įstatymo Nr.  ……..    priedėlis                        

Lietuvos Respublikos 2004 metų Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžetas

Kodas

Straipsnio  pavadinimas

Suma, tūkst. Lt

PAJAMOS

1 01

Įmonių, įstaigų bei organizacijų ir fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, privalomojo sveikatos draudimo įmokos (3 procentai darbo užmokesčio dydžio)

424954

 

1 02

Įmonių, įstaigų bei organizacijų ir fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, atskaitymai iš gyventojų pajamų mokesčio

1010936

1 03

Ūkininkų ir kitų asmeninio ūkio naudotojų privalomojo sveikatos draudimo įmokos už save ir pilnamečius šeimos narius, dirbančius ūkyje

1638

1 04

Asmenų, kurie moka už save 10 procentų vidutinio darbo užmokesčio dydžio,  privalomojo sveikatos draudimo įmokos

358

1 05

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai, iš jų:

 

 

577614

1 05 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

 

485961

1 05 03

Papildomi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai          

64942

1 05 04

Kompensacijos kraujo donorams

4382

1 05 05

Kiti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

965

1 05 06

Valstybės biudžeto asignavimai ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms apmokėti

21364

1 06

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

347

1 07

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

7243

1 08

Išieškotos lėšos už žalą, padarytą PSDF biudžetui

700

1 10

Lėšų likutis pagal 2004 m. sausio 1 d. būklę

20000

 

Iš viso pajamų:

 

2043790

 

Paskola kreditoriniam įsiskolinimui vaistinėms grąžinti

x

 

Iš viso:

2027210

Pokytis, %

#REF!

 

 

 

 

 

 

Kodas

Straipsnio  pavadinimas

2004 m. prognozė

IŠLAIDOS

01

Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti

 

 

1392790

02

Išlaidos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo kompensavimui                                                                                        

369958

 

04

Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti

 

83117

05

Išlaidos galūnėms, sąnariams ir organams protezuoti, protezams įsigyti ir kitų centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos priemonių išlaidoms kompensuoti

 

48960

06

Išlaidos ortopedijos technikos priemonių įsigijimui kompensuoti

 

21364

07

Išlaidos sveikatos programoms finansuoti

 

74958

08

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, iš jų:

32643

 

darbo užmokesčiui

8652

 

pagrindiniam kapitalui įsigyti

 

7000

09

Kasos apyvartos lėšos

20000

10

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

0

 

Iš viso išlaidų:

2043790