Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 18.2, 52.1, 56.2, 59.2, 60, 90, 127.3, 184.2, 256.1, 268

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 42.4p., 52.2, 89.1, 129.4, 132, 135, 145 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR PAPILDYMO 21¹, 107¹ STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

 

2003 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

(Žin.2002, Nr. )

 

1 straipsnis. Darbo kodekso III skyriaus "Darbo teisės subjektų atstovavimas" papildymas 21¹ straipsniu.

Papildyti Darbo kodekso III skyrių "Darbo teisės subjektų atstovavimas" darbo tarybos sudarymo tvarką reglamentuojančiu 21¹ straipsniu:

 

"21¹ straipsnis. Darbo tarybos sudarymo tvarka.

1. Įmonės darbuotojų susirinkime išrenkami darbuotojų kolektyvo atstovai, kurie įgyja teises derėtis su darbdavio atstovu dėl kolektyvinės sutarties turinio. Darbo tarybos sudėtį nustato darbuotojų susirinkimas. Jeigu įmonėje yra mažiau nei penki darbuotojai, darbo tarybos funkcijas gali vykdyti vienas darbuotojų susirinkime išrinktas kolektyvo atstovas".

 

2 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies pakeitimas.

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kolektyviniuose darbo santykiuose įsipareigojimai yra privalomi juos priėmusiems darbuotojams".

 

3 straipsnis. 42 straipsnio 4 punkto pripažinimas netekusiu galios.

42 straipsnio 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. 52 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

52 straipsnio 1 dalyje vietoje žodžių "Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis taikomos įmonėse, kurių darbdaviai:" įrašyti žodžius "Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis taikomos tiems darbdaviams, kurie: … " ir išdėstyti šią dalį taip:

"1. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis taikomos tiems darbdaviams, kurie:

1) buvo sutartį pasirašiusių darbdavių asociacijų nariai;

2) prisijungė prie šių asociacijų po sutarties pasirašymo."

 

5 straipsnis. 52 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios.

52 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

6 straipsnis. 56 straipsnio papildymas 2 dalimi.

Papildyti 56 straipsnį 2 dalimi ir šią dalį išdėstyti taip:

"2. Kolektyvinės sutarties šalis gali pasitraukti iš sutarties pareiškusi apie tai kitai šaliai prieš vieną mėnesį, jei sutartyje nenumatyta kitaip".

 

7 straipsnis. 59 straipsnio 2 dalies pakeitimas.

Pakeisti 59 straipsnio 2 dalį išbraukiant žodžius " Įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams. Įmonės filialuose, atstovybėse ir struktūriniuose padaliniuose gali būti sudaromos kolektyvinės sutartys įmonės kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka ir neviršijant tos kolektyvinės sutarties apibrėžtų ribų" ir šią dalį išdėstyti taip:

"2. Kolektyvinė sutartis yra privaloma ją pasirašiusioms šalims".

 

8 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 60 straipsnį 1 dalyje nurodant, kad sudarant įmonės kolektyvinę sutartį darbuotojų kolektyvui atstovauja įmonėje veikianti profesinė sąjunga arba darbo taryba ir nustatyti, kad įgaliojimus atstovauti sudarant rengiant kolektyvinę sutartį darbo tarybai ar profesinei sąjungai suteikia darbuotojų susirinkimas, ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

"60 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys

1. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys, kuriems, sudarant šią sutartį, atstovauja darbo taryba arba įmonėje veikianti profesinė sąjunga ir įmonės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai.

2. Sprendimą dėl įgaliojimų atstovauti rengiant kolektyvinę sutartį suteikimo darbo tarybai ar profesinei sąjungai priima darbuotojų susirinkimas (konferencija). Įgaliojimai atstovauti darbuotojų kolektyvą gali būti suteikti jungtinei profesinių sąjungų atstovybei, jeigu įmonėje veikia kelios profesinės sąjungos. Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė sudaroma profesinių sąjungų susitarimu.

3. Kai įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir nesudaroma darbo taryba, darbuotojų susirinkimas (konferencija) gali perduoti įgaliojimus sudaryti kolektyvinę sutartį atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai".

 

9 straipsnis. 89 straipsnio 1 dalies pripažinimas netekusia galios.

89 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios.

 

10 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 90 straipsnį išbraukiant žodžius "Tarpininkauti dėl piliečių darbo užsienyje - išimtinė valstybės teisė. Ją įgyvendina Lietuvos darbo birža. Kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos gali tarpininkauti dėl piliečių įdarbinimo užsienyje tik turėdamos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotas licenzijas" ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

"90 straipsnis. Tarpininkavimas įdarbinant užsienyje

Dėl piliečių darbo užsienyje tarpininkauja Lietuvos darbo birža bei kitos organizacijos, kurių įstatuose ar steigimo dokumentuose nurodytas šių paslaugų teikimas."

 

11 straipsnis. Darbo kodekso papildymas 107¹ straipsniu

Papildyti Darbo kodeksą 107¹ straipsniu:

 

"107¹ straipsnis. Nekonkuravimo susitarimai

1. Darbdavys su priimamu į darbą darbuotoju gali su juo sudaryti atskirą sutartį, kad nutraukęs darbo sutartį darbuotojas nekonkuruos su darbdaviu (jo įmone ir/ar verslu) bei nedirbs su darbdaviu konkuruojančių įmonių ir/ar verslų naudai. Toks konkurencijos draudimas gali būti taikomas tik toje srityje/versle, kurioje darbuotojas dirbo pas darbdavį, ir negali trukti ilgiau nei dvejus metus po to, kai nutraukta darbo sutartis.

2. Per konkurencijos draudimo laikotarpį darbdavys privalo darbuotojui kas mėnesį mokėti susitarime nustatyto dydžio sąžiningą kompensaciją, kuri negali būti mažesnė nei 40 procentų darbuotojo buvusio mėnesinio darbo užmokesčio pas darbdavį, bet ne mažiau nei minimalus mėnesinis darbo užmokestis. Darbdavys turi teisę panaikinti konkurencijos draudimą ir nutraukti kompensacijos mokėjimą.

3. Nekonkuravimo susitarimai nutrūksta, jei darbo sutartis nutraukiama šio kodekso 128 straipsnio numatytais atvejais.

4. Darbuotojas, pažeidęs nekonkuravimo susitarimą, privalo atlyginti darbdaviui nuostolius".

 

12 straipsnis. 127 straipsnio 3 dalies pakeitimas.

Pakeisti 127 straipsnio 3 dalį išbraukiant žodžius "Darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties (šio straipsnio 1 dalis), tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir kt." ir šią dalį išdėstyti taip:

"3. Sudarant darbo sutartį, jos šalys gali susitarti, kad darbuotojas turi atlyginti darbdavio turėtas išlaidas darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir kt., jei darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės".

 

13 straipsnis. 129 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios.

129 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

14 straipsnis. 132 straipsnio pripažinimas netekusiu galios.

132 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

15 straipsnis. 134 straipsnio pripažinimas netekusiu galios.

134 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

16 straipsnis. 135 straipsnio pripažinimas netekusiu galios.

135 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

17 straipsnis. 145 straipsnio pripažinimas netekusiu galios.

145 straipsnį, išvardinantį asmenų, turinčių teisę į sutrumpintą darbo laiką, kategorijas pripažinti netekusiu galios.

 

18 straipsnis. 184 straipsnio 2 dalies pakeitimas.

184 straipsnio 2 dalyje vietoje žodžių "kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka" įrašyti žodžius "darbuotojo prašymu darbdaviui sutinkant" ir šią dalį išdėstyti taip:

"2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos darbuotojo prašymu darbdaviui sutinkant".

 

19 straipsnis. 256 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 256 straipsnio 1 dalį išbraukiant sakinį "konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje" ir šią dalį išdėstyti taip:

"1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų".

 

20 straipsnis. 268 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 268 straipsnį išbraukiant žodžius "1. Kiekvieno darbdavio ar jo įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašą tvirtina Vyriausybė" ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

"268 straipsnis. Darbdavių ir jų atstovų atestavimas.

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina darbdavių sąrašą, kurie, prieš pradėdami eksploatuoti įmonę (teikti paslaugas), o vėliau ne rečiau kaip kas 5 metai, privalo patikrinti savo žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos darbe srities Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka".

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

Teikia:

 

A.Melianas