Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS CUKRAUS MOKESČIO

ĮSTATYMAS

2002 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Įstatymas reglamentuoja cukraus, įskaitant cukrų, esantį produktuose (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą), mokesčio (toliau – cukraus mokestis) mokėjimo tvarką, kontrolę bei atsakomybę pažeidus šį Įstatymą.

2 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

1. Cukraus mokestį moka šie Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys:

1)  cukraus gamintojai ir importuotojai;

2)  produktų, kuriuose esantis cukrus pagal šį Įstatymą yra cukraus mokesčio objektas, gamintojai ir importuotojai;

3) asmenys, realizuojantys cukrų, už kurį cukraus mokestis dar nesumokėtas.

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys produktų, kurių sudėtyje yra cukraus, sąraše nurodytus produktus, įskaitant cukrų, privalo registruotis cukraus mokesčio mokėtojais teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose.

3 straipsnis. Mokesčių objektas

1. Cukraus mokesčio objektas – Lietuvos Respublikoje pagamintas ar importuotas cukrus, įskaitant cukrų, esantį Lietuvos Respublikoje pagamintuose ar importuotose produktuose (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą).

2. Importuojami produktai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, tampa cukraus mokesčio objektu, kai dėl jų pagal Lietuvos Respublikos muitinės kodeksą (toliau – Muitinės kodeksas) atsiranda skola muitinei.

4 straipsnis. Mokesčio skaičiavimo tvarka

1. Cukraus mokestis skaičiuojamas:

1) už Lietuvos Respublikoje pagamintus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus, kai fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal šio Įstatymo 2 straipsnį yra cukraus mokesčio mokėtojas, perduoda nuosavybės teisę į produktus;

2) už importuojamus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus Muitinės kodekso nustatytais atvejais, kai atsiranda skola muitinei.

2. Cukraus mokestis skaičiuojamas už šio Įstatymo 2 straipsnyje nurodytų mokesčio mokėtojų prarastą cukrų, už kurį cukraus mokestis dar nesumokėtas, išskyrus atvejus, kai jis  prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, jei tai įrodyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba prarastas kiekis neviršija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų natūralios netekties normų.

3. Cukraus mokestis sąskaitose-faktūrose ir kituose dokumentuose nurodomas Vyriausybės nustatyta tvarka.

5 straipsnis. Mokesčių tarifai

Cukraus, įskaitant cukrų, esantį produktuose (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą), mokesčio tarifas – 0,01 lito už 1 procentą cukraus kilograme produkto. Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytuose produktuose esantį cukraus kiekį (procentais), nuo kurio skaičiuojamas šiame straipsnyje nustatytas tarifas, nustato Vyriausybė.

6 straipsnis. Cukraus mokesčio netaikymo atvejai

Cukraus mokesčiu neapmokestinama:

1)  įvežami paramos siuntas sudarantys produktai;

2) fizinių asmenų (keleivių) įvežamus produktus, jeigu jų įsivežama ne daugiau kaip Vyriausybės leista jiems įvežti be importo mokesčių;

3) produktai, įsivežami užsienio šalių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, taip pat tarptautinių organizacijų oficialiai misijos veiklai, jeigu Lietuvos Respublikos ir šių tarptautinių organizacijų sutartyse numatyta neimti mokesčių;

4) importuojami produktai, kurie pagal Muitinės kodeksą neapmokestinami importo mokesčiais;

5) importuojami produktai, jei jie atleidžiami nuo importo muitų pagal Muitų tarifų įstatymą;

6) eksportuojami produktai.

7 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

1. Cukraus mokesčio (išskyrus importuojamus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus) mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus mokėtojai iki kito mėnesio 15 dienos privalo teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti cukraus mokesčio deklaraciją.

2. Cukraus mokesčio  deklaracijos formą ir jos užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

8 straipsnis. Mokesčių mokėjimo ir lėšų paskirstymo tvarka

1. Mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą iki kito mėnesio 30 dienos.

2. Mokėtojai, kurių praėjusio pusmečio vidutinė mėnesinė mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų, mokestį moka:

1) iki mėnesio 30 dienos – už mėnesio pirmąjį dešimtadienį;

2) iki kito mėnesio 10 dienos – už mėnesio antrąjį dešimtadienį;

3) iki kito mėnesio 20 dienos – už likusią mėnesio dalį.

3. Cukraus mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.

4. Mokestis už importuojamus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Mokesčio grąžinimas, įskaitymas arba atsisakymas jį išieškoti

1. Cukraus mokestis įskaitomas ir grąžinamas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Už importuojamus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus sumokėtas cukraus mokestis grąžinamas ar atsisakoma jį išieškoti Muitinės kodekso nustatytais atvejais.

3. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų sumokėtas mokestis už cukrų, kaip žaliavą, sunaudotą Vyriausybės sąraše nurodytiems mokesčio objektams gaminti, įskaitomas apskaičiuojant mokestį už cukrų, esantį produktuose, kurie nurodyti Vyriausybės patvirtintame sąraše, arba grąžinamas. Šioje dalyje nurodytą cukraus mokesčio įskaitymo ir grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

10 straipsnis. Mokesčio išieškojimas

1. Cukraus mokesčio už Lietuvos Respublikoje pagamintų šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, kuri mokesčių nepriemokas, delspinigius ir baudas išieško Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Cukraus mokesčio už importuojamus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja teritorinės muitinės, kurios mokesčių nepriemokas ir delspinigius išieško Muitinės kodekso nustatyta tvarka už einamuosius ir penkerius praėjusius metus.

11 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą

1. Asmenys, pažeidę šį Įstatymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Jeigu cukraus mokestis nesumokamas nustatytu laiku, Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai. Baudos už cukraus mokesčio  apskaičiavimo ir mokėjimo  tvarkos pažeidimus taikomos Mokesčio administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Jeigu nesilaikoma Muitinės kodekse nustatytos muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimo tvarkos ir dėl to atsiranda importo skola muitinei, delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo importo skolos muitinei atsiradimo dienos, kitais atvejais – pasibaigus laikui, per kurį turėjo būti sumokėtas šis mokestis.

 

12 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d. ir galioja iki įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

13 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija per 2 mėnesius nuo šio Įstatymo priėmimo parengia šiam Įstatymui įgyvendinti reikiamus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS