Projektas

 

 

 

LIETUVOS   RESPUBLIKOS

GARANTINIO  FONDO   ĮSTATYMO

12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 82-2478; 2001, Nr. 22-716)

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. 12 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

2.  Buvusias 12 straipsnio 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS   PREZIDENTAS