Projektas-2

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PASO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m.                                    d.   Nr.

 

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei iki 2002 m. rugsėjo 1 d. peržiūrėti galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Paso įstatymo nuostatomis, ir prireikus parengti atitinkamus jų pakeitimo ar naujų teisės aktų projektus.

 

2 straipsnis. Įpareigojimai vidaus reikalų ministrui

1. Vidaus reikalų ministras ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos nustato paso formą. 

2. Vidaus reikalų ministras iki 2003 m. sausio 1 d. parengia ir nustato paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarką.

 

3 straipsnis. Įpareigojimai užsienio reikalų ministrui

1. Užsienio reikalų ministras iki 2003 m. sausio 1 d. parengia ir, suderinęs su vidaus reikalų ministru, nustato dokumentų dėl paso išdavimo, keitimo pateikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms užsienio valstybėse, šių dokumentų persiuntimo vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai ir paso įteikimo piliečiui tvarką.

2. Užsienio reikalų ministras iki 2003 m. sausio 1 d. parengia dokumento, leidžiančio grįžti į Lietuvos Respubliką, ir dokumento, leidžiančio piliečiui tęsti kelionę užsienio valstybėje, išdavimo tvarką.

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS