Projektas

 

 

 

 

 

LIETUVO RESPUBLIKOS

ŪKINIŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

2001 m.           d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 31-747)

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio papildymas 9 dalimi

Papildyti 12 straipsnį 9 dalimi:

9. Bendrijos narys komanditorius fizinis asmuo turi teisę dirbti bendrijoje tik pagal įstatymų nustatyta tvarka sudarytą darbo sutartį.”

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS