Projektas       

 

 

 

Lietuvos Respublikos

audito įstatymo 47 straipsnio  pakeitimo

įstatymas

 

2001 m.                 d.  Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr.59-1916)

 

 

 

1 straipsnis.  47 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Iš 47 straipsnio 3 dalies išbraukti žodžius “per 1 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Asmenys neišlaikę egzaminų per nurodytą laikotarpį, galės juos laikyti tik įvykdę šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies 2 punkto reikalavimus” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

3. Asmenims, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Audito, apskaitos ir turto vertinimo institute išlaikiusiems bent vieną kvalifikacinį egzaminą, leidžiama laikyti likusius kvalifikacinius egzaminus Vyriausybės įgaliotoje institucijoje netaikant šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies 2 punkto reikalavimų.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos prezidentas