Projektas - 2

 

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO “DĖL SEIMO     SUBALANSUOTOS APLINKOS PLĖTROS IR NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ   APSAUGOS KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEITIMO

 

2001 m. rugsėjo   d.  Nr.

 

Vilnius

 

( Žin., 2001 m., Nr. 37 - 1234)

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį – įrašyti eilutę “3) Vytautas EINORIS,” išbraukti eilutę

6) Alfonsas MACAITIS” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Sudaryti šią nuolatinę Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų

kultūros vertybių apsaugos komisiją :

1)   Mindaugas BASTYS:

2)   Kazys BOBELIS ;

3)   Vytautas EINORIS ;

4)   Povilas JAKUČIONIS ;

5)   Jonas JUČAS ;

6)   Jūratė JUOZAITIENĖ ;

7)   Gintautas MIKOLAITIS ;

8)   Juozas PALIONIS ;

9)   Viktoras RINKEVIČIUS ;

10) Kęstutis SKAMARAKAS.”

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

Teikia : Seimo narys

Česlovas  Juršėnas