Projektas

Nr. IXP-693

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO

ĮSTATYMAS

 

2001 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo fondo steigimo, lėšų kaupimo ir kompensavimo, valdymo, naudojimo, apskaitos, kontrolės ir likvidavimo tvarką.

 

2 straipsnis. Fondo steigimas

Šiuo įstatymu steigiamas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas (toliau – Fondas). Fondo steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, valdytojas – Fondo taryba, tvarkytojas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, laikytojas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

3 straipsnis. Fondo lėšos

Fondo lėšas sudaro:

1) Ignalinos AE atskaitymai nuo pajamų, gautų už parduotą elektros energiją;

2) užsienio šalių, tarptautinių organizacijų bei finansinių institucijų ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, bei fizinių asmenų savanoriški tiksliniai įnašai;

3) lėšos, gautos pardavus uždarymo metu likviduojamą turtą;

4). Fondo lėšų palūkanos ir pajamos už Fondo lėšas, panaudotas valstybės vertybiniams popieriams (obligacijoms) įsigyti;

5) kitos lėšos.

 

4 straipsnis. Fondo lėšų kaupimas

1. Ignalinos AE nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos moka atskaitymus į Fondą nuo pajamų, gautų už parduotą elektros energiją.

2. Atskaitymų į Fondą dydį kasmet tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Ignalinos AE eksploatavimui nutraukti reikalingų ir dėl priešlaikinio uždarymo negausimų kompensuotinų lėšų kaupimas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis, derasi su tarptautinės finansinės paramos teikėjais dėl Ignalinos AE eksploatavimui nutraukti reikalingų lėšų, skirtų:

1) techniniams eksploatavimo nutraukimo projektams;

2) radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą kurą, laidoti bei ilgą laiką saugoti;

3) socialinėms Ignalinos AE regiono programoms finansuoti;

4) kompensuoti lėšoms, kurių nebus gauta dėl energetinio bloko priešlaikinio uždarymo. Dėl priešlaikinio uždarymo negausimos lėšos skaičiuojamos laikotarpiui nuo energetinio bloko galutinio sustabdymo iki projektinio 30 metų eksploatavimo laiko pabaigos, eksploatavimo nutraukimo išlaidas tolygiai paskirstant visam projektiniam 30 metų eksploatavimo laikotarpiui.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės derybomis su paramos teikėjais nustatoma iš paramos teikėjų gaunama lėšų dalis ir likusi nepadengta lėšų dalis, kuri sukaupiama Fonde iš šio įstatymo 3 straipsnyje numatytų šaltinių.

 

6 straipsnis. Fondo valdymas

1. Fondo valdymo, tvarkymo, lėšų laikymo ir panaudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Fondo nuostatai.

2. Fondo tarybą sudaro 7 nariai iš valstybės valdymo ir savivaldybės institucijų, Ignalinos AE ir mokslo institucijų. Juos skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Fondo taryba:

1) sprendžia, kokios Ignalinos AE energetinio bloko eksploatavimo nutraukimo programos priemonės turi būti finansuojamos iš Fondo lėšų;

2) derina Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtą Fondo lėšų panaudojimo metinę sąmatą, teikia ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šią sąmatą Vyriausybė kartu su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui;

3) derina Fondo lėšų panaudojimą valstybės vertybiniams popieriams (obligacijoms) įsigyti;

4) pritaria Ūkio ir Finansų ministerijų parengtai Fondo lėšų panaudojimo metinei ataskaitai ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

7 straipsnis. Fondo lėšų naudojimas

1. Fondo lėšos kartu su Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis naudojamos šiems poreikiams finansuoti ir (arba) iš dalies finansuoti:

1) Ignalinos AE energetinio bloko eksploatavimo nutraukimo techniniams ir socialiniams projektams ir eksploatavimo nutraukimo tarnybai;

2) Ignalinos AE radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį kurą, tvarkyti, palaidoti ir ilgą laiką saugoti;

3) branduolinei žalai atlyginti.

2. Fondo lėšos Ignalinos AE energetinio bloko eksploatavimo nutraukimo programoje numatytoms priemonėms finansuoti skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Fondo lėšų panaudojimo metine sąmata.

3. Fondo lėšos negali būti naudojamos kitiems tikslams pasiekti, negu nustatyta šio įstatymo.

4. Finansų ministerija, suderinusi su Fondo taryba, laikinai laisvas Fondo lėšas panaudoja valstybės vertybiniams popieriams (obligacijoms) įsigyti, garantuodama jų grąžinimą į Fondą šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms finansuoti.

 

8 straipsnis. Fondo lėšų apskaita ir kontrolė

1. Fondo laikytojas užtikrina Fondo lėšų apskaitą, vadovaudamasis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Fondo lėšų panaudojimą kontroliuoja Valstybės kontrolė.

3. Fondo lėšų panaudojimo metinė sąmata ir metinė ataskaita yra viešos – skelbiamos „Valstybės žiniose”.

 

9 straipsnis. Fondo likvidavimas

Fondas likviduojamas užbaigus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus ir palaidojus radioaktyviąsias atliekas. Fondas likviduojamas ir lėšų likučio panaudojimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1403 (Žin., 1995, Nr.91-2048) įsteigtame Valstybės įmonės “Ignalinos atominė elektrinė” eksploatavimo nutraukimo fonde sukauptos ir Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiojoje sąskaitoje laikomos lėšos nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos tampa Fondo lėšomis. Fondo lėšos toliau yra kaupiamos toje pačioje Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiojoje sąskaitoje.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo patvirtina Fondo nuostatus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS