Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2001 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr.3-40, Nr. 58-1136; 1995, Nr.12-261; 1997, Nr. 98-2479; 1998, Nr. 56-1544)

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas

 

5 straipsnio 1 dalyje po žodžių “juridiniai asmenys” išbraukti žodžius “juridinio asmens teisių neturinčios įmonės” ir šią dalį išdėstyti taip:

“PVM apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą: juridiniai asmenys, užsienio valstybių ūkio subjektų padaliniai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, ir fiziniai asmenys (toliau - asmenys).”

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS