Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO 1, 4, 81, 9, 10, 24, 26, 28, 29, 30 IR 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 31-742; 1991, Nr. 19-501; 1992, Nr. 7-150, Nr. 14-388; 1993, Nr. 30 681; 1994, Nr. 30-531, Nr. 58-1135; 1995, Nr. 34-814; 1996, Nr. 1-3, Nr. 11-285, Nr. 35-858, Nr. 46-1104, Nr. 62-1464 Nr. 71-1716; 1997, Nr. 28-662, Nr. 61-1443, Nr. 63-1474; 1998, Nr. 90-2481; 1999, Nr. 33-947,  Nr. 55-1770, Nr. 60-1950; Nr. 113-3290; 2000, Nr. 34-955; Nr. 64-1911)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktus, 4 punktą pripažinti netekusiu galios ir šią dalį išdėstyti taip:

“Fizinių asmenų pajamų mokestį moka:

1) fiziniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtose (registruotose) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, tarp jų užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybėse ir nuolatinėse buveinėse, bei užsienyje įsteigtose (registruotose) Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų;

užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, dirbantys Lietuvoje ir gaunantys su darbo santykiais susijusių pajamų už tą veiklą iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų.

Šio punkto nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbantiems tų valstybių piliečiams ir asmenims, kurie Lietuvos Respublikoje nuolat negyvena, ir užsienio valstybėse esančiose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose dirbantiems asmenims, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje nuolat negyvena;

2) fiziniai asmenys, įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, gaunantys su darbo santykiais nesusijusių pajamų iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, įsteigtų (registruotų) Lietuvos Respublikos teritorijoje, tarp jų iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybių ir nuolatinių buveinių, bei užsienyje įsteigtų (registruotų) Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat pajamų iš Lietuvos Respublikos gyventojų ir iš kitos veiklos Lietuvos Respublikoje;

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, gaunantys su darbo santykiais nesusijusių pajamų iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų, taip pat pajamų iš užsienio valstybių gyventojų, iš ūkinės komercinės ir kitos veiklos užsienio valstybėse;

3) individualios (personalinės) įmonės ir ūkinės bendrijos. Lietuvos Respublikos individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų pajamos apmokestinamos šio įstatymo IV dalyje nustatyta tvarka;”.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies papildymas

4 straipsnio 1 dalyje po žodžio “įmonės” įrašyti žodžius “įstaigos ir organizacijos”, vietoj žodžio “skyriai” įrašyti žodį “dalys” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Pagrindinėje darbovietėje gaunamos pajamos, susijusios su darbo santykiais, taip pat pajamos už kitą įmonės, įstaigos ir organizacijos įstatuose numatytą veiklą (išskyrus tas, kurių apmokestinimą reguliuoja šio įstatymo III ir IV dalys), atskaičiavus iš jų neapmokestinamąjį minimumą, apmokestinamos 33 % tarifu.”

 

3 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 81 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

81 straipsnis. Lietuvos Respublikoje gyvenančių ar dirbančių asmenų gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų, taip pat pajamos, gaunamos iš užsienio valstybių gyventojų ir iš ūkinės komercinės ar kitos veiklos užsienio valstybėse, apmokestinamos šio įstatymo V dalyje nustatyta tvarka.”

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

9 straipsnyje vietoj žodžių “valstybių įmonių” įrašyti žodžius “juridinių asmenų ir kitų organizacijų” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Pajamų mokestį pagal šio įstatymo 4 ir 8 straipsniuose nurodytus tarifus išskaito pajamas apskaičiavusios ir išmokėjusios įmonės, įstaigos, organizacijos, tarp jų užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybės ir nuolatinės buveinės, bei gyventojai, mokantys uždarbį samdomiems asmenims, ir kas ketvirtį, per 15 dienų ketvirčiui pasibaigus, pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje yra registruoti, žinias apie samdomiems asmenims išmokėtą uždarbį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaitytą ir sumokėtą pajamų mokestį. Žinių pateikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.”

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

10 straipsnio 1 dalyje po žodžių  “mokestį iš” įrašyti žodžius “įmonės, įstaigos ir”, 2 dalyje prieš žodį “Organizacijos” įrašyti žodžius “Įmonės, įstaigos” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Įmonės, įstaigos, organizacijos ir gyventojai, gaudami iš banko įstaigų pinigus darbo apmokėjimui už atitinkamą mėnesį (arba mėnesio antrąją pusę), kartu pateikia banko įstaigoms mokamąjį pavedimą išskaitytoms iš to mėnesio uždarbių pajamų mokesčio sumoms sumokėti. Apskaičiuojant išmokėtinas 6 straipsnio 3 punkte nurodytas išmokas, iš jų išskaitytas pajamų  mokestis turi būti pervestas į biudžetą gaunant iš banko įstaigų pinigus šioms išmokoms. Mokėti pajamų mokestį iš įmonės, įstaigos ir organizacijos lėšų draudžiama.

Įmonės, įstaigos, organizacijos ir gyventojai, neturintys banko įstaigose atsiskaitomųjų sąskaitų arba mokantieji už darbą iš savo einamųjų įplaukų, išskaitytoms mokesčio sumoms mokėti banko įstaigoms mokamąjį pavedimą pateikia ne vėliau kaip kitą dieną po atlyginimo išmokėjimo.”

 

6 straipsnis. Įstatymo IV dalies pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo IV dalies pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV. Lietuvos Respublikos individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų pajamų apmokestinimo tvarka”.

 

 

7 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 7 dalis, 8 ir 9 dalis pripažinti netekusiomis galios, buvusias 10 ir 11 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis, jas pakeisti ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“Žemės ūkio produkciją gaminančių ir paslaugas žemės ūkiui teikiančių ūkinių bendrijų, individualių (personalinių) įmonių, kurių įplaukos už realizuotą žemės ūkio produkciją ir žemės ūkio paslaugas bendrosiose realizavimo įplaukose sudaro daugiau kaip 95%, pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos. Jeigu įplaukos už realizuotą žemės ūkio produkciją ir žemės ūkio paslaugas bendrosiose realizavimo įplaukose sudaro nuo 75% iki 95%, apmokestinamosios pajamos iš nustatyta tvarka įregistruotos ūkinės komercinės veiklos apmokestinamos 5% dydžio pajamų mokesčiu. Jeigu įplaukos už realizuotą žemės ūkio produkciją ir žemės ūkio paslaugas bendrosiose realizavimo įplaukose sudaro nuo 65% iki 75%, apmokestinamosios pajamos apmokestinamos 10% dydžio pajamų mokesčiu.

Kitų ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių apmokestinamosios pajamos apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą. Pajamos, panaudotos investicijai, apmokestinamos Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio pirmosios dalies 2 punkte nustatyta tvarka arba šių ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių lėšos (nuosavos ar skolintos), panaudotos investicijai, atimamos iš bendrųjų pajamų Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai keičiama investicijoms skirtų pajamų, apmokestintų Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio pirmosios dalies 2 punkte nustatyta tvarka, naudojimo paskirtis, įskaitant atvejus, kai ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių savininkai išsimoka ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių pajamų dalį (visas pajamas), toms investicijai panaudotoms pajamoms turi būti perskaičiuojamas pajamų mokestis.

Laisvųjų ekonominių zonų ūkinės bendrijos ir individualios (personalinės) įmonės 5 metus nuo įmonių įregistravimo dienos moka 80 % mažesnį pajamų mokestį, kitus 5 metus - 50 % mažesnį pajamų mokestį. Jeigu užsienio investuotojas (investuotojai) įsigijo ne mažiau kaip 30 % ūkinių bendrijų nuosavo kapitalo ir investavo ne mažiau kaip vieno milijono JAV dolerių vertės užsienio kilmės kapitalą, šios ūkinės bendrijos 5 metus nuo jų įregistravimo dienos nemoka pajamų mokesčio, o kitus 10 metų moka 50 % mažesnį pajamų mokestį. Laisvųjų ekonominių zonų ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių pajamų dalis, panaudota būtinoms pagrindinėms priemonėms įsigyti, tyrimams bei naujoms technologijoms diegti, taip pat investicijoms ir kapitaliniams įdėjimams zonose, į apmokestinamą pelną neįtraukiama.

Jeigu ūkinė bendrija ir individuali (personalinė) įmonė buvo įsteigta (registruota) arba užsienio kapitalas buvo investuotas iki 1993 m. gruodžio 31 d., tai jos pajamų dalis (proporcinga užsienio investicijos daliai įmonės nuosavame kapitale), tenkanti šiai užsienio investicijai ir nepanaudota darbo užmokesčiui, taip pat reinvestuota įmonėje, 5 metus nuo įplaukų gavimo dienos apmokestinama 70 procentų mažesniu pajamų mokesčiu. Šiam terminui pasibaigus, užsienio investicijai tenkanti pajamų dalis 3 metus apmokestinama 50 procentų mažesniu pajamų mokesčiu.

Jei tokia įmonė buvo įsteigta (registruota) arba užsienio kapitalas buvo investuotas nuo 1994 m. sausio 1 d. iki 1995 m. rugpjūčio 1 d., tai pajamų dalis, tenkanti užsienio investicijai, 6 metus apmokestinama 50 procentų mažesniu pajamų mokesčiu.

Įmonė, kurioje užsienio investuotojo (investuotojų) užsienio kapitalo investicija yra pasiekusi du milijonus JAV dolerių, trejus metus nemoka pajamų mokesčio nuo apyskaitinio ketvirčio, kurį pradėtos gauti pajamos, pradžios. Kitus trejus metus ši įmonė moka 50 procentų mažesnį pajamų mokestį. Šioje dalyje numatytos mokesčių lengvatos netaikomos įmonėms, kurios verčiasi didmenine, mažmenine naftos produktų prekyba, jeigu jų pajamos iš prekybos šiais produktais sudaro daugiau kaip 30 procentų jų realizacinių pajamų.

Ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių, kurių bendrosios įplaukos per mokestinį laikotarpį neviršija 1 mln. litų ir vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 50 žmonių, apmokestinamosioms pajamoms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas. Ši lengvata netaikoma ūkinėms bendrijoms ir individualioms (personalinėms) įmonėms, kurios verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais, didmenine ar mažmenine naftos produktų prekyba (įskaitant atvejus, kai kartu prekiaujama ir kitomis prekėmis), ūkinėms bendrijoms ir individualioms (personalinėms) įmonėms, kurios teikia viešojo maitinimo paslaugas ir pardavinėja alkoholinius gėrimus, įskaitant alų, bei tabako gaminius.

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų ir individualių (personalinių) įmonių gaunami dividendai apmokestinami taikant 29 procentų pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos Respublikos juridinis asmuo. Dividendus iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų gaunanti Lietuvos Respublikos ūkinė bendrija arba individuali (personalinė) įmonė mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pati ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po dividendų gavimo dienos. Dividendų gavimo iš užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų bei pajamų mokesčio apskaičiavimo apyskaita pateikiama per 10 kalendorinių dienų nuo dividendų gavimo dienos tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje įregistruota pajamų mokestį apskaičiuojanti ūkinė bendrija arba individuali (personalinė) įmonė. Apyskaitos formą ir jos pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų gautos įplaukos už paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, neapmokestinamos”.

 

8 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Apmokestinamosios pajamos nustatomos iš bendrųjų įplaukų atėmus Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnyje išvardytas ir juridinę galią turinčiais dokumentais patvirtintas sąnaudas toms įplaukoms gauti. Jei ūkinė bendrija arba individuali (personalinė) įmonė bendrąsias įplaukas pripažįsta faktišku įplaukų gavimo momentu, tai apmokestinamosios pajamos nustatomos iš bendrųjų įplaukų atskaičius ir mokestiniu laikotarpiu atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkančią sąnaudų dalį, tačiau beviltiškoms skoloms, atsiradusioms iki 1999 m. gruodžio 31 d., tenkanti sąnaudų dalis iš bendrųjų pajamų atskaitoma lygiomis dalimis per penkerius metus, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo įsigaliojo šio punkto nuostatos. Skolos yra laikomos beviltiškomis pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio nuostatas, išskyrus tai, kad vienerių metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo skolos atsiradimo momento (kai ūkinė operacija užfiksuojama apskaitos dokumente). Pateikdamos pajamų deklaracijas apie beviltiškomis laikomų skolų sumas ūkinės bendrijos arba individualios (personalinės) įmonės, neatsižvelgiant į jų pasirinktą įplaukų pripažinimo būdą, privalo pranešti vietos mokesčio administratoriui Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Ūkinės bendrijos arba individualios (personalinės) įmonės gali pasirinkti bendrųjų įplaukų pripažinimo būdą: pajamų uždirbimo momentą arba faktišką įplaukų gavimo momentą. Pasirinktas įplaukų pripažinimo būdas negali būti keičiamas iki ūkinės bendrijos ir individualios (personalinės) įmonės likvidavimo. Bendrosios įplaukos - tai realizavimo įplaukų ir nerealizacinių įplaukų suma. Bendrosioms įplaukoms nepriskiriamos iš juridinio asmens lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui nemokamai išduotos akcijos arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės padidinimo suma. Įplaukų priskyrimas realizavimo ir apmokestinamoms nerealizacinėms įplaukoms nustatomas pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnį. Jeigu ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas naudojamas įplaukoms uždirbti, tai tokio turto eksploatavimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos pripažįstamos ūkinės bendrijos arba individualios (personalinės) įmonės sąnaudomis finansų ministro nustatyta tvarka”.

Parduodant materialųjį ilgalaikį turtą pigiau negu jo likutinė vertė, bendrąsias įplaukas sudarys suma, ne mažesnė kaip to turto likutinė vertė.

Bankrutavusios ūkinės bendrijos ir individualios (personalinės) įmonės įplaukos už parduotą turtą bendrosioms įplaukoms nepriskiriamos”.

 

9 straipsnis. 28 straipsnio 1 dalies pakeitimas

28 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius “neturinčioms juridinio asmens teisių” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Kūrybinių sąjungų (architektų, dailininkų, dizainerių, fotomenininkų, kompozitorių, kinematografininkų, mokslininkų, rašytojų, tautodailininkų, teatro, žurnalistų) individualioms (personalinėms) įmonėms teikiama Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatyta mokesčio lengvata.”

 

10 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

29 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius “neturinčias juridinio asmens teisių”, 3 dalyje išbraukti žodžius “juridinio asmens statuso neturinti”, vietoj žodžio “įmonėje” įrašyti žodžius “individualioje (personalinėje) įmonėje ir ūkinėje bendrijoje” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Savivaldybių tarybos turi teisę mažinti mokestį arba visai atleisti nuo pajamų mokesčio mokėjimo paskiras individualias (personalines) įmones ir ūkines bendrijas savo biudžeto sąskaita.

Jeigu mokėtojas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę į kelias mokesčio lengvatas, teikiama tik didžiausia lengvata.

Mokesčio lengvatos, nustatytos šio įstatymo 24 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, taikomos tais atvejais, kai ūkinė bendrija ir individuali (personalinė) įmonė buvo įsteigta (registruota) arba užsienio kapitalas buvo investuotas, arba individualioje (personalinėje) įmonėje ir ūkinėje bendrijoje užsienio investuotojo (investuotojų) užsienio kapitalo investicija yra pasiekusi du milijonus JAV dolerių iki 1997 m. balandžio 1 d.”

 

11 straipsnis. 30 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas bei 9 ir 10 dalių

pripažinimas netekusiomis galios

1. 30 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių “įmonės” įrašyti žodžius “ūkinės bendrijos ir individualios (personalinės) įmonės” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Įregistruotos naujos ūkinės bendrijos ir individualios (personalinės) įmonės pirmaisiais mokestiniais metais atleidžiamos nuo pajamų avansinių mokesčių. Šios ūkinės bendrijos ir individualios (personalinės) įmonės pajamų avansinius mokesčius pradeda mokėti nuo kitų metų gegužės mėnesio (mokestinio laikotarpio penktojo mėnesio). Jeigu praėjęs mokestinis laikotarpis buvo trumpesnis negu dvylika mėnesių, apskaičiuojant pajamų avansinius mokesčius faktiškai apskaičiuota mokesčio suma laikoma už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotoji mokesčio suma, padalinta iš to laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginta iš dvylikos.”

 

2. 30 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio “įmonės” įrašyti žodžius “ūkinė bendrija ir individuali (personalinė) įmonė” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Jeigu praėjusiais mokestiniais metais bendrosios įplaukos neviršijo 100 tūkst. litų, ūkinė bendrija ir individuali (personalinė) įmonė einamaisiais mokestiniais metais pajamų avansinių mokesčių mokėti neprivalo.”

3. 30 straipsnio 9 ir 10 dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

 

 

12 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo valstybinėms mokesčių inspekcijoms pateikti žinias apie visas Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams išmokėtas sumas (pinigais ir natūra), išskyrus išmokas, nurodytas šio įstatymo II, III ir IV dalyse, 33 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 35 straipsnyje (išskyrus 35 straipsnio 10 punkto nuostatą dėl per metus parduoto vieno bet kokios vertės vienos ar kitos rūšies daikto).

Žinios apie Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams išmokėtas sumas pateikiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka tai valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvena pajamas gavęs asmuo. Šia tvarka žinios pateikiamos ir tuo atveju, kai įmonės, įstaigos ir organizacijos Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams išmoka sumas už parduotą vieną bet kokios vertės vienos arba kitos rūšies daiktą ir neišskaito pajamų mokesčio.

Įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo valstybinėms mokesčių inspekcijoms pateikti žinias apie visas užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės išmokėtas sumas (pinigais ir natūra). Šios žinios pateikiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

Žinios, nurodytos šiame straipsnyje, pateikiamos per 10 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį šios sumos buvo išmokėtos.

Asmenys, nepateikę ar pavėluotai pateikę šio straipsnio pirmojoje ir trečioje dalyse nurodytas žinias, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS