Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS   

 

2001 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMas

 

2001 m.                   d. Nr.
Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr.111-3567)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1 straipsnyje vietoj skaičiaus “6428134” įrašyti skaičių “6491456”, vietoj skaičiaus “7334134” įrašyti skaičių “7397456” ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžetą – 6491456 tūkst. litų pajamų, 7397456 tūkst. litų asignavimų, iš jų 7187456 tūkst. litų be investicijų iš skolintų lėšų (biudžeto deficitas – 906000 tūkst. litų, iš jo biudžeto deficitas be investicijų iš skolintų lėšų – 696000 tūkst. litų) ir 62066 tūkst. litų apyvartos lėšų (1,2,5 priedėliai).”

2 straipsnis. 2 straipsnio 5 dalies pakeitimas

2 straipsnio 5 dalyje vietoje skaičiaus “5314” įrašyti skaičių “16327” ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Patvirtinti savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialias dotacijas – 16327 tūkst. litų (8 priedėlis).

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

4 straipsnyje vietoj skaičiaus “187,2” įrašyti skaičių “187,6” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“Nustatyti, kad 2001 metais valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą yra po 187,6 lito už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.”

4 straipsnis. 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies pakeitimas

5 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus “ 79225” įrašyti skaičius “74423”, 2 dalyje vietoj skaičiaus “239800” įrašyti skaičius “269740”, 3 dalyje vietoj skaičiaus “130000” įrašyti skaičius “133394” ir šias dalis išdėstyti taip:

1. Patvirtinti valstybės institucijų, įstaigų, vykdančių viešojo administravimo funkcijas, ir kontrolės institucijų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į valstybės biudžetą – 74423 tūkst. litų (3 priedėlis).

2. Patvirtinti asignavimų valdytojų administruojamų pajamų (įskaitant lėšų likutį 2001 m. sausio 1 d.) įmokas į valstybės biudžetą – 269740 tūkst. litų (4 priedėlis).

3. Nustatyti, kad mokslo ir studijų institucijų pajamos už teikiamas paslaugas (nebiudžetinės (specialios) lėšos) – 133394 tūkst. litų – 2001 metais įskaitomos į valstybės biudžeto pajamas ir naudojamos šių institucijų specialiosioms programoms finansuoti.”

5 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus “300000 įrašyti skaičių “390000” ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Nustatyti 2001 metų naujai pasirašomų valstybės garantijų limitą – 390000 tūkst. litų (neįskaitant šio įstatymo 6 straipsnyje nurodytų prisiimamų įsipareigojimų, dėl kurių teikiama valstybės garantija, sumos).”

 

6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžio “dotacijų” išbraukti žodžius “bei beprocenčių paskolų, skirtų laikinam pajamų trūkumui padengti” ir šią dalį išdėstyti taip:

1) savivaldybės skola negali viršyti 25 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės –35 procentų) patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).”

2. 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio “dotacijų” išbraukti žodžius “bei beprocenčių paskolų, skirtų laikinam pajamų trūkumui padengti” ir šią dalį išdėstyti taip:

2) metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų, patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).”

3. 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte po žodžio “dotacijų” išbraukti žodžius “bei beprocenčių paskolų, skirtų laikinam pajamų trūkumui padengti” ir šią dalį išdėstyti taip:

3) grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 15 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).”

4. 8 straipsnį papildyti šia 3 dalimi:

3. Į skolinimosi limitus neįskaitomos beprocentės paskolos, skirtos laikinam pajamų trūkumui padengti.”

 

7 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 9 straipsnio 3 punkte po žodžio “išmokėti” įrašyti žodžius “bei atlyginti piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus” ir šį punktą išdėstyti taip:

3) valstybės biudžete perskaičiuotoms kompensacijoms už konfiskuotą turtą buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims arba jų įpėdiniams išmokėti bei atlyginti piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatytus asignavimus paskirstyti savivaldybėms;”

2. 9 straipsnio 4 punkte vietoj skaičiaus “320000” įrašyti skaičių “410000” ir šį punktą išdėstyti taip:

4) laikantis valstybės grynojo skolinimosi limito, išleisti vertybinius popierius ir imti paskolas valstybės vardu valstybės biudžeto deficitui dengti – iki 906000 tūkst. litų, valstybės investicijoms finansuoti – iki 410000 tūkst. litų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitui finansuoti – iki 117000 tūkst. litų;”

3. 9 straipsnio 5 punkte vietoj skaičiaus “380000” įrašyti skaičių “330000” ir šį punktą išdėstyti taip:

5) laikantis valstybės grynojo skolinimosi limito, finansuoti valstybės investicijų programą iš jau pasirašytų arba numatomų pasirašyti paskolų su valstybės garantija – iki 330000 tūkst. litų;”

4. Papildyti 9 straipsnį 7, 8, 9 ir 10 punktais ir juos išdėstyti taip:

7) valstybės biudžete pirminei teisinei pagalbai finansuoti numatytus asignavimus paskirstyti savivaldybėms;

8) valstybės biudžete Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetams 1997 - 2000 metais neperduotą valstybės biudžeto lėšų dalį ir 2001 metais prognozuojamoms savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms kompensuoti numatytus asignavimus paskirstyti savivaldybėms;

9) valstybės biudžete 2001 metais prognozuojamoms savivaldybių biudžetų negautoms mokestinėms pajamoms kompensuoti numatytus asignavimus paskirstyti savivaldybėms;

10) valstybės biudžeto pajamos, gautos už išnuomotą valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, kurį valdo patikėjimo teise ir išnuomoja valstybės institucijos, įstaigos ir valstybinės mokslo ir studijų institucijos, paskirstomos šioms institucijoms ir įstaigoms valstybės turto eksploatavimo išlaidoms dengti.”

 

8 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio pakeitimas

 

1. Pakeisti Įstatymo 1 priedėlio dalyje “Pajamos” eilutėje “Pridėtinės vertės mokestis” vietoj skaičiaus “3698478” įrašyti skaičių “3681478”, eilutėje “Akcizai” vietoj skaičiaus “1281369” įrašyti skaičių “1284159”, eilutėje “Lietuvos banko likutinis pelnas” vietoj skaičiaus “60000” įrašyti skaičių “98000”, papildyti nauja eilute “Pajamos iš patalpų nuomos” ir įrašyti skaičių “11000”, eilutėje “Biudžetinių įstaigų pajamos gautos už teikiamas paslaugas” vietoj skaičiaus “209225” įrašyti skaičių “207817”, eilutėje “Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos” vietoj skaičiaus “239800” įrašyti skaičių “269740”, eilutėje “IŠ VISO” vietoj skaičiaus “6428134” įrašyti skaičių “6491456” ir šias eilutes išdėstyti taip:

“Pridėtinės vertės mokestis                                                                 3681478

Akcizai                                                                                                1284159”

“Lietuvos banko likutinis pelnas                                                         98000”

“Pajamos iš patalpų nuomos                                                               11000

Biudžetinių įstaigų pajamos gautos už teikiamas paslaugas               207817

Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos                             269740”

 

“IŠ VISO                                                                                            6491456.”

 

2. Pakeisti Įstatymo 1 priedėlio dalį “Asignavimai” ir ją išdėstyti taip:

 

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                  d.

įstatymo Nr.

1 priedėlis

 

ASIGNAVIMAI

tūkst. Lt

Ministerijų, departamentų, valstybinių tarnybų, įstaigų ir organizacijų – asignavimų valdytojų pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

 

paprastosioms išlaidoms

Nepapras-tosioms išlaidoms

 

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentūra

13277

12477

3606

800

 

Lietuvos Respublikos Seimas

55115

52595

24711

2520

 

Vyriausioji rinkimų komisija

531

531

351

 

 

Seimo kontrolierių įstaiga

2305

2265

1560

40

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis

 

 

 

 

 

Teismas

4215

4215

2633

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

14758

14558

10006

200

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

3253

3253

1864

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

689

689

300

 

 

Žurnalistų etikos inspektorius

227

200

112

27

 

Nacionalinė sveikatos taryba

136

136

86

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus

 

 

 

 

 

įstaiga

593

543

234

50

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių

 

 

 

 

 

kontrolieriaus tarnyba

394

394

240

 

 

Valstybinė paminklosaugos komisija

587

587

418

 

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių

 

 

 

 

 

komisija

2765

2765

1526

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

 

 

 

kanceliarija

14534

13494

6954

1040

 

Valstybinė kainų ir energetikos

 

 

 

 

 

kontrolės komisija

2080

2080

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ministerijos

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

36244

31939

15171

4305

 

Finansų ministerija

1562086

1465167

8488

96919

 

iš jų: Vyriausybės rezervas

11000

11000

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija

585132

511060

204238

74072

 

Kultūros ministerija

83740

76726

16438

7014

 

iš jų: Valdovų rūmams atstatyti

1000

 

 

1000

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

486828

478957

7395

7871

 

Susisiekimo ministerija

32826

26153

3775

6673

 

Sveikatos apsaugos ministerija

140530

75247

36778

65283

 

Švietimo ir mokslo ministerija

416338

385413

198590

30925

 

Teisingumo ministerija

31728

27418

13540

4310

 

Ūkio ministerija

145372

94412

5150

50960

 

Užsienio reikalų ministerija

112707

107821

43236

4886

 

Vidaus reikalų ministerija

167201

146918

42153

20283

 

Žemės ūkio ministerija

437387

430908

8608

6479

 

 

 

 

 

 

 

II. Apskritys

 

 

 

 

 

Alytaus apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

20648

19113

9616

1535

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

2271

2271

 

 

 

Kauno apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

57331

51021

25949

6310

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

4421

4421

 

 

 

Klaipėdos apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

42613

35123

16437

7490

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

3448

3448

 

 

 

Marijampolės apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

25282

21009

8561

4273

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

2151

2151

 

 

 

Panevėžio apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

37255

29385

13219

7870

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

4401

4401

 

 

 

Šiaulių apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

46030

39510

17956

6520

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

4421

4421

 

 

 

Tauragės apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

14660

11730

5671

2930

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

1741

1741

 

 

 

Telšių apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

21752

19222

9026

2530

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

1831

1831

 

 

 

Utenos apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

31854

28934

12093

2920

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

4201

4201

 

 

 

Vilniaus apskrities viršininko

 

 

 

 

 

administracija

65226

59246

29426

5980

 

iš jų: žemės reformai vykdyti

5124

5124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Departamentai, tarnybos ir

 

 

 

 

 

inspekcijos

 

 

 

 

 

Lietuvos archyvų departamentas prie

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

9027

8727

6018

300

 

Europos teisės departamentas prie

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1176

1126

728

50

 

Europos komitetas prie Lietuvos

 

 

 

 

 

Respublikos Vyriausybės

5937

5937

2270

 

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas

 

 

 

 

 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

29810

29222

2700

588

 

Tautinių mažumų ir išeivijos

 

 

 

 

 

departamentas prie Lietuvos Respublikos

 

 

 

 

 

Vyriausybės

5895

4735

2104

1160

 

Statistikos departamentas prie Lietuvos

 

 

 

 

 

Respublikos Vyriausybės

49779

48779

29784

1000

 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos

 

 

 

 

 

Respublikos Vyriausybės

1272

1272

835

 

 

Vyriausioji administracinių ginčų

 

 

 

 

 

komisija

961

961

605

 

 

Informacinės visuomenės plėtros

 

 

 

 

 

komitetas prie   Lietuvos Respublikos

 

 

 

 

 

Vyriausybės

4196

3016

718

1180

 

Valstybinė lošimų priežiūros komisija

 

 

 

 

 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

700

700

308

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos

 

 

 

 

 

taryba

2409

2259

1514

150

 

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės

 

 

 

 

 

tarnyba prie Lietuvos Respublikos

 

 

 

 

 

Vyriausybės

1194

1194

690

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos

 

 

 

 

 

Respublikos Vyriausybės

1195

1045

671

150

 

Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos

 

 

 

 

 

Vyriausybės

19597

7809

456

11788

 

Lietuvos ekonominės plėtros agentūra

2266

2266

1440

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

 

 

 

 

 

departamentas

32990

27925

17993

5065

 

Mokslo ir studijų departamentas prie

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

4352

4152

761

200

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos

 

 

 

 

 

tarnyba

21338

17789

11195

3549

 

Valstybinė atominės energetikos saugos

 

 

 

 

 

inspekcija

3301

3301

1193

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

 

 

 

 

 

tarnyba

13746

13746

9204

 

 

Vyriausybinių ryšių centras prie

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

 

 

 

 

 

departamento

3668

3668

2043

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Įmonės ir organizacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Miškų ir saugomų teritorijų

 

 

 

 

 

departamentas prie Aplinkos ministerijos

29077

27521

8825

1556

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

 

 

 

 

 

prie Aplinkos ministerijos

4599

4599

3217

 

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos

4479

4479

2090

 

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir

 

 

 

 

 

statybos inspekcija prie Aplinkos

 

 

 

 

 

ministerijos

559

559

398

 

 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto

 

 

 

 

 

kadastro ir registro valstybės įmonė

150

150

 

 

 

Lietuvos standartizacijos departamentas

3208

3100

1460

108

 

Valstybinė metrologijos tarnyba

2451

1641

440

810

 

Nacionalinis akreditacijos biuras

817

757

406

60

 

 

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Muitinės departamentas prie Finansų

 

 

 

 

 

ministerijos

99423

88001

58117

11422

 

Finansų ministerijos mokymo centras

1318

1188

670

130

 

Revizijų departamentas prie Finansų

 

 

 

 

 

ministerijos

7501

7501

5365

 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos

137557

126483

67555

11074

 

Valstybės dokumentų technologinės

 

 

 

 

 

apsaugos tarnyba prie Finansų

 

 

 

 

 

ministerijos

2265

2265

1538

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių

 

 

 

 

 

apsaugos departamentas

16523

16523

2238

 

 

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

10603

9403

5814

1200

 

Lietuvos aklųjų biblioteka

1010

1010

656

 

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

3248

3248

2199

 

 

Lietuvos dailės muziejus

5300

5300

3512

 

 

Valstybinis M.K.Čiurlionio dailės

 

 

 

 

 

muziejus

2974

2974

1799

 

 

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

 

 

 

 

 

teatras

10586

10586

 

 

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2838

2838

 

 

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

10620

10620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo

 

 

 

 

 

ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Vaikų teisių apsaugos tarnyba prie

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo

 

 

 

 

 

ministerijos

52

52

35

 

 

Valstybinė darbo inspekcija prie

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo

 

 

 

 

 

ministerijos

6402

6302

4017

100

 

 

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Lietuvos valstybinė tiltų inspekcija

37

37

24

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija

13481

13381

3156

100

 

Valstybinė vidaus vandenų laivybos

 

 

 

 

 

inspekcija

734

734

500

 

 

Valstybinė geležinkelio inspekcija

293

293

188

 

 

Transporto investicijų direkcija

274

274

209

 

 

Civilinės aviacijos administracija

3921

3361

1600

560

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

8888

6188

4100

2700

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo

 

 

 

 

 

sritis

 

 

 

 

 

Valstybinė ligonių kasa

411076

411076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisingumo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Teismų departamentas prie Teisingumo

 

 

 

 

 

ministerijos

554

554

368

 

 

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo

 

 

 

 

 

ministerijos

90464

90464

49542

 

 

Valstybinis patentų biuras

1918

1588

867

330

 

Lietuvos metrologijos inspekcija

1790

1618

1084

172

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

660

600

332

60

 

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos

 

 

 

 

 

taryba

490

450

367

40

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Valstybinis turizmo departamentas prie

 

 

 

 

 

Ūkio ministerijos

1608

1608

320

 

 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija

 

 

 

 

 

prie Ūkio ministerijos

3871

3871

2832

 

 

Energetikos valstybinė inspekcija prie

 

 

 

 

 

Ūkio ministerijos

2798

2798

2031

 

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas

 

 

 

 

 

prie Ūkio ministerijos

850

840

550

10

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos valdymo

 

 

 

 

 

sritis

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo

 

 

 

 

 

Pirmininko, Ministro Pirmininko ir

 

 

 

 

 

oficialių svečių apsaugos departamentas

 

 

 

 

 

prie VRM

15690

15690

11412

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

 

 

 

 

 

departamentas prie Vidaus reikalų

 

 

 

 

 

ministerijos

84667

82337

58646

2330

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos

123191

104233

68964

18958

 

Mokesčių policijos departamentas prie

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos

8996

8996

6693

 

 

Policijos departamentas prie Vidaus

 

 

 

 

 

reikalų ministerijos

389393

384287

269407

5106

 

Viešoji įstaiga Valstybės ir

 

 

 

 

 

savivaldybių tarnautojų mokymo centras

 

 

 

 

 

"Dainava"

190

190

 

 

 

Lietuvos viešojo administravimo

 

 

 

 

 

institutas

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

 

Žemės ir maisto ūkio integracijos į

 

 

 

 

 

Europos Sąjungą departamentas prie Žemės

 

 

 

 

 

ūkio ministerijos

1154

1154

793

 

 

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos

2688

2688

1859

 

 

Valstybinė gyvulių veislininkystės

 

 

 

 

 

priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio

 

 

 

 

 

ministerijos

1319

1319

914

 

 

Žuvininkystės departamentas prie Žemės

 

 

 

 

 

ūkio ministerijos

853

853

470

 

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos

48883

28883

5437

20000

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

1961

1961

 

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės

 

 

 

 

 

ūkio ministerijos

2364

2364

1314

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Teisėsaugos institucijos

 

 

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

8990

8990

6480

 

 

Generalinė prokuratūra

64852

64852

44633

 

 

Teismai

97079

97079

67538

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Švietimo, kultūros ir kitos įstaigos

 

 

 

 

 

bei organizacijos

 

 

 

 

 

Teismo medicinos institutas

5407

5407

3991

 

 

Viešoji įstaiga Technikos priežiūros

 

 

 

 

 

tarnyba

680

680

490

 

 

Lietuvos technikos biblioteka

2836

2836

1525

 

 

Lietuvos medicinos biblioteka

784

784

560

 

 

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir

 

 

 

 

 

televizijos rėmimo fondas

2000

2000

 

 

 

Valstybinė jaunimo reikalų taryba

1586

1586

177

 

 

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo

 

 

 

 

 

plėtros agentūra

2170

2170

1100

 

 

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų

 

 

 

 

 

plėtros agentūra

201

201

 

 

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų

 

 

 

 

 

rūmų asociacija

202

202

 

 

 

Komisija privalomam registruoti turtui

 

 

 

 

 

įvertinti

181

181

134

 

 

Etninės kultūros globos taryba

339

339

241

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir

 

 

 

 

 

rezistencijos tyrimo centras

3198

3198

2118

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir

 

 

 

 

 

rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir

 

 

 

 

 

atminimo įamžinimo fondas

467

467

45

 

 

Lietuvos nacionalinis radijas ir

 

 

 

 

 

televizija

43055

42254

 

801

 

Lietuvos šaulių sąjunga

1598

1598

548

 

 

Valstybės įmonė Poilsio namai "Baltija"

1187

1187

267

 

 

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo

 

 

 

 

 

direkcija prie Lietuvos Respublikos

 

 

 

 

 

Prezidento kanceliarijos

555

555

156

 

 

Mokslininkų rūmai

172

172

121

 

 

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos

 

 

 

 

 

centras

126

126

79

 

 

Lietuvos samariečių bendrija

236

236

 

 

 

Mokslas ir studijos

611531

572621

322099

38910

 

iš jų: Kunigų seminarijos

1307

1307

 

 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos

 

 

 

 

 

audito, apskaitos ir turto vertinimo

 

 

 

 

 

institutas

300

300

 

 

 

Lietuvos invalidų reikalų taryba prie

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

20369

20369

145

 

 

Tarptautinės komisijos nacių ir

 

 

 

 

 

sovietinio okupacinių režimų

 

 

 

 

 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

 

 

 

 

 

sekretoriatas

446

446

147

 

 

Viešoji įstaiga vertimo, dokumentacijos

 

 

 

 

 

ir informacijos centras

1222

1182

878

40

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

374

374

 

 

 

Tradicinių religinių bendrijų maldos

 

 

 

 

 

namams atstatyti ir kitoms reikmėms

3123

3123

 

 

 

iš jų: Kauno Kristaus Prisikėlimo

 

 

 

 

 

parapija

500

500

 

 

 

Specialusis fondas veikiančioms ir

 

 

 

 

 

besisteigiančioms profesinėms sąjungoms

 

 

 

 

 

remti

100

100

 

 

 

Viešoji įstaiga Nusikalstamumo

 

 

 

 

 

prevencijos Lietuvoje centras

307

307

 

 

 

Viešoji įstaiga Centrinė finansų ir

 

 

 

 

 

kontraktų agentūra

441

441

 

 

 

Dotacija politinėms partijoms ir

 

 

 

 

 

politinėms organizacijoms

524

524

 

 

 

Valstybės įmonė Vilniaus mazuto saugykla

164

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

7397456

6822684

2018479

574772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos viršija pajamas

906000

 

 

 

 

 

 

 

9 straipsnis. Įstatymo 2 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

 

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                  d.

įstatymo Nr.

2 priedėlis

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 METŲ

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

 

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

 

paprastosioms išlaidoms

nepaprastosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

 

Bendrosios valstybės paslaugos

656803

617116

355728

39687

iš jų:

 

 

 

 

Valstybės valdymo išlaidos

190414

175798

102948

14616

Fundamentalūs moksliniai tyrimai

160625

152125

80922

8500

 

 

 

 

 

Krašto apsauga

718105

626520

279782

91585

iš jų:

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija

569838

498056

202181

71782

 

 

 

 

 

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

945660

893393

596065

52267

 

 

 

 

 

Švietimas

1014447

953762

490013

60685

 

 

 

 

 

Sveikatos priežiūra

586906

518983

44280

67923

 

 

 

 

 

Socialinė apsauga, globa ir rūpyba

633763

623504

56859

10259

 

 

 

 

 

Sveikatingumas (sportas), rekreacija,

 

 

 

 

kultūra

235901

225138

38670

10763

 

 

 

 

 

Kuro ir energijos tiekimo paslaugos

6099

6099

3224

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkis, miškininkystė,žuvininkystė

 

 

 

 

ir veterinarija

650539

578455

59336

72084

 

 

 

 

 

Mineralinių išteklių gavyba (išskyrus

 

 

 

 

kurą), pramonė ir statyba

151772

100454

8188

51318

 

 

 

 

 

Transportas ir ryšiai

66757

53724

14383

13033

 

 

 

 

 

Kita ekonominė veikla

70554

64757

34239

5797

iš jų:

 

 

 

 

Aplinkos ministerija ir jos valdymo

 

 

 

 

sritis

43460

38603

18604

4857

 

 

 

 

 

Išlaidos, nepriskirtinos pagrindinių

 

 

 

 

funkcijų grupėms

1660150

1560779

37712

99371

iš jų:

 

 

 

 

Valstybės skolos aptarnavimo išlai-

 

 

 

 

dos

1069464

974445

 

95019

Dotacijos ir kompensacija savival-

 

 

 

 

dybėms

252848

252848

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

7397456

6822684

2018479

574772

 

 

 

 

 

10 straipsnis. Įstatymo 3 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

 

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                  d.

įstatymo Nr.

3 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 METŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS, IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

 

Institucijos, įstaigos pavadinimas

 

Iš viso

 

Aplinkos ministerija

 

918

 

Susisiekimo ministerija

 

47

 

Sveikatos apsaugos ministerija (Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos)

 

2100

 

Ūkio ministerija

 

500

 

Užsienio reikalų ministerija

 

10

 

Žemės ūkio ministerija

 

720

 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

6500

 

Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

145

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

600

 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija

 

149

 

Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Aplinkos ministerijos

 

5028

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

100

 

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

 

6198

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

 

34924

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

51

 

Civilinės aviacijos administracija

 

2110

 

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

 

450

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

 

40

 

Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos

 

560

 

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos

 

240

 

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos

 

580

 

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos

 

160

 

Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

 

25

 

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

130

 

Hidrometeorologijos tarnyba

 

250

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

 

11888*

 

Iš viso:

 

74423

 

* Iš šių lėšų 3000 tūkst. Lt skirti bendroms biudžeto reikmėms.”

 

 

 

 

11 straipsnis. Įstatymo 4 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 4 priedėlio “ Lietuvos Respublikos 2001 metų asignavimų valdytojų administruojamų pajamų įmokos į valstybės biudžetą”  eilutėje “Ūkio ministerija” vietoj skaičiaus “66300” įrašyti skaičių “96240”, eilutėje “iš viso” vietoj skaičiaus “239800” įrašyti skaičių “269740” ir šias eilutes išdėstyti taip:

“Ūkio ministerija                                                         96240”

“Iš viso                                                                        269740.”

 

11 straipsnis. Įstatymo 5 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 5 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                  d.

įstatymo Nr.

5 priedėlis

ASIGNAVIMŲ TEISMAMS PASKIRSTYMAS

tūkst. Lt

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

Nepaprastosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos apeliacinis teismas

4436

4436

3226

 

Vilniaus apygardos teismas

7784

7784

5698

 

Kauno apygardos teismas

5639

5639

4201

 

Klaipėdos apygardos teismas

3294

3294

2436

 

Šiaulių apygardos teismas

3244

3244

2288

 

Panevėžio apygardos teismas

3296

3296

2436

 

Vilniaus miesto 1-os apylinkės teismas

4702

4702

3308

 

Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismas

2862

2862

2032

 

Vilniaus miesto 3-os apylinkės teismas

2290

2290

1424

 

Vilniaus miesto 4-os apylinkės teismas

770

770

496

 

Kauno miesto apylinkės teismas

5678

5678

3991

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

3576

3576

2577

 

Šiaulių miesto apylinkės teismas

2255

2255

1583

 

Panevėžio miesto apylinkės teismas

2681

2681

1908

 

Druskininkų miesto apylinkės teismas

556

556

371

 

Palangos miesto apylinkės teismas

537

537

356

 

Akmenės rajono apylinkės teismas

694

694

451

 

Alytaus rajono apylinkės teismas

1809

1809

1257

 

Anykščių rajono apylinkės teismas

653

653

402

 

Biržų rajono apylinkės teismas

661

661

406

 

Ignalinos rajono apylinkės teismas

545

545

360

 

Jonavos rajono apylinkės teismas

876

876

596

 

Joniškio rajono apylinkės teismas

578

578

390

 

Jurbarko rajono apylinkės teismas

699

699

480

 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

871

871

573

 

Kauno rajono apylinkės teismas

1086

1086

750

 

Kėdainių rajono apylinkės teismas

1027

1027

714

 

Kelmės rajono apylinkės teismas

617

617

417

 

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

849

849

497

 

Kretingos rajono apylinkės teismas

716

716

490

 

Kupiškio rajono apylinkės teismas

545

545

365

 

Lazdijų rajono apylinkės teismas

892

892

565

 

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1590

1590

1127

 

Mažeikių rajono apylinkės teismas

927

927

595

 

Molėtų rajono apylinkės teismas

632

632

428

 

Pakruojo rajono apylinkės teismas

536

536

336

 

Pasvalio rajono apylinkės teismas

519

519

343

 

Plungės rajono apylinkės teismas

712

712

480

 

Prienų rajono apylinkės teismas

577

577

390

 

Radviliškio rajono apylinkės teismas

835

835

577

 

Raseinių rajono apylinkės teismas

680

680

471

 

Rokiškio rajono apylinkės teismas

725

725

470

 

Skuodo rajono apylinkės teismas

496

496

330

 

Šakių rajono apylinkės teismas

651

651

445

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

766

766

500

 

Šiaulių rajono apylinkės teismas

936

936

638

 

Šilalės rajono apylinkės teismas

586

586

392

 

Šilutės rajono apylinkės teismas

1070

1070

725

 

Širvintų rajono apylinkės teismas

482

482

340

 

Švenčionių rajono apylinkės teismas

540

540

340

 

Tauragės rajono apylinkės teismas

893

893

604

 

Telšių rajono apylinkės teismas

777

777

522

 

Trakų rajono apylinkės teismas

956

956

670

 

Ukmergės rajono apylinkės teismas

863

863

589

 

Utenos rajono apylinkės teismas

866

866

606

 

Varėnos rajono apylinkės teismas

614

614

400

 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

796

796

530

 

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1270

1270

843

 

Visagino miesto apylinkės teismas

607

607

400

 

Zarasų rajono apylinkės teismas

565

565

355

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2280

2280

1619

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2420

2420

1604

 

Kauno apygardos administracinis teismas

1528

1528

992

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

964

964

690

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas

878

878

570

 

Panevėžio apygardos administracinis teismas

824

824

573

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

97079

97079

67538

 

13 straipsnis. Įstatymo 8 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 8 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                  d.

įstatymo Nr.

8 priedėlis

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS DOTACIJOS SAVIVALDYBĖMS

 

Savivaldybės

pavadinimas

Karo prievolei administruoti

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymui vykdyti

Palūkanoms už valstybės vardu gaunamas paskolas švietimo įstaigoms atnaujinti mokėti

 

 

 

 

Vilniaus miesto

61

206,1

292,3

Alytaus miesto

46

7,9

47,3

Birštono

23

 

3,5

Druskininkų

46

10,5

17,2

Kauno miesto

54

47,3

197,7

Klaipėdos miesto

46

90,6

106

Marijampolės

46

7,9

43,7

Neringos

23

 

1,5

Palangos miesto

46

5,3

12,6

Panevėžio miesto

46

13,1

72

Šiaulių miesto

46

10,5

82,1

Visagino miesto

46

32,8

25,3

Akmenės rajono

46

2,6

21

Alytaus rajono

46

1,3

19,7

Anykščių rajono

46

 

25

Biržų rajono

46

4

26,9

Ignalinos rajono

46

6,6

17,2

Jonavos rajono

46

14,4

35,6

Joniškio rajono

46

6,6

22,1

Jurbarko rajono

46

2,6

29,9

Kaišiadorių rajono

46

2,6

23,9

Kauno rajono

46

7,9

45,9

Kėdainių rajono

46

13,1

41,9

Kelmės rajono

46

4

29,2

Klaipėdos rajono

46

11,8

34

Kretingos rajono

46

4

29,6

Kupiškio rajono

46

5,3

19,7

Lazdijų rajono

46

2,6

21,8

Mažeikių rajono

46

11,8

48,1

Molėtų rajono

46

1,3

17,8

Pakruojo rajono

46

2,6

22

Panevėžio rajono

46

 

25,7

Pasvalio rajono

46

 

25,4

Plungės rajono

46

5,3

30,4

Prienų rajono

46

 

23,3

Radviliškio rajono

46

1,3

40,9

Raseinių rajono

46

 

30,4

Rokiškio rajono

46

2,6

29,9

Skuodo rajono

46

1,3

20,7

Šakių rajono

46

 

28,2

Šalčininkų rajono

46

19,7

26,4

Šiaulių rajono

46

6,6

29,9

Šilalės rajono

46

 

25,6

Šilutės rajono

46

7,9

43,4

Širvintų rajono

46

1,3

13,5

Švenčionių rajono

46

2,6

21,3

Tauragės rajono

46

1,3

35,6

Telšių rajono

46

5,3

42,9

Trakų rajono

46

10,5

24,9

Ukmergės rajono

46

2,6

32,6

Utenos rajono

46

2,6

38,4

Varėnos rajono

46

1,3

21,2

Vilkaviškio rajono

46

5,3

32,9

Vilniaus rajono

46

23,6

49,7

Zarasų rajono

46

 

18,3

Elektrėnų

46

7,9

18,9

Kalvarijos

46

1,3

9,2

Kazlų Rūdos

46

1,3

9,8

Pagėgių

46

 

9,7

Rietavo

23

1,3

8,4

Iš viso:

2714

650

2200

 

Vilniaus m. savivaldybės biudžetui Senamiesčio atgaivinimo programai vykdyti – 3000 tūkst. litų, Vaikų su negalia užimtumo programai vykdyti – 700 tūkst. litų ir Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programai vykdyti – 200 tūkst. litų;

Kauno m. savivaldybės biudžetui P. Mažylio gimdymo namams rekonstruoti – 598 tūkst. litų;

Klaipėdos m. savivaldybės biudžetui Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programai vykdyti – 400 tūkst. litų;

Neringos savivaldybės biudžetui Nidos oro uostui rekonstruoti – 674 tūkst. litų;

Palangos m. savivaldybės biudžetui Ražės upės daliai ekologiškai sutvarkyti – 709 tūkst. litų;

Kauno raj. savivaldybės biudžetui Lapių pagrindinės mokyklos statybai – 500 tūkst. litų;

Kėdainių raj. savivaldybės biudžetui J. Paukštelio gimnazijai rekonstruoti – 800 tūkst. litų;

Pasvalio raj. savivaldybei Pasvalio m. poliklinikos statybai – 800 tūkst. litų;

Kalvarijos savivaldybės biudžetui 1011 tūkst. litų, Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetui – 470 tūkst. litų, Pagėgių savivaldybės biudžetui – 695 tūkst. litų ir Rietavo savivaldybės biudžetui – 206 tūkst. litų jų įsikūrimo išlaidoms padengti.”

 

14 straipsnis. Įstatymo 9 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 9 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                     d.

įstatymo Nr.

9 priedėlis

2001 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

tūkst.Lt

I. Numatomas lėšų likutis 2001 m. sausio 1 d. duomenimis

680948

Iš jų:           

 

1) rezervuotos lėšos gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo  susijusioms išlaidoms  padengti, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti                                                                         

680000

2) išduota paskola

948

II. Numatoma Privatizavimo fondo pajamų 2001 metais                         

1194450

Iš jų:

 

rezervuojama  gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti (įskaitant atkuriamas 2000 metais laikinai panaudotas  lėšas - iki 90000 tūkst. Lt)         

886300

III. Išlaidos

 

1.  Gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti                      

1566300

Iš jų:

 

1) gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti

25000

2) rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti          

1541300

2. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondui sudaryti bei Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti                        

278150*

iš jų:

 

Garantinio fondo dalinio finansavimo iš Privatizavimo fondo lėšų programai

23000

 

3. Privatizavimo komisijos ir Turto fondo funkcijoms atlikti ir ekspertų paslaugoms apmokėti   

20000

4. Objektams parengti privatizavimui

10000

5. Iš viso išlaidų         

1874450

IV. Numatomas lėšų likutis 2002 m. sausio 1 d. duomenimis           

948

 

 

* Iš jų 122150 tūkst. litų naudojama pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą.”

 

15 straipsnis. Įstatymo 10 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 10 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

“Lietuvos Respublikos

2001 m.                  d.

įstatymo Nr.

10 priedėlis

 

“VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2001-2003 METŲ PROGRAMA

(pagal investavimo sritis)

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2001-2003 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo lėšos ir paskolos, gaunamos valstybės vardu ir su valstybės garantija:

tūkst. Lt

Sritis

2001 metams iš viso

Iš jų

2002 metams iš viso

2003 metams iš viso

 

Valstybės biudžetas

Privatizavimo fondas

Valstybės vardu gaunamos paskolos

Paskolos, gaunamos su valstybės garantija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

1275998

313256

227000

410000

325742

1103526

990596

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimas

129813

19700

28113

82000

 

50330

55436

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokslas ir studijos

52051

30051

2000

20000

 

17300

18996

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystė Europos Sąjungoje

3700

2700

1000

 

 

8342

10630

 

 

 

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos plėtra ir integracija į NATO

249820

54082

66738

90000

39000

338400

394200

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolesnis verslo sąlygų gerinimas

2336

636

1700

 

 

240

336

 

 

 

 

 

 

 

 

informatika

76216

51746

8200

6830

9440

31061

34771

 

 

 

 

 

 

 

 

energetika

90450

 

 

38500

51950

106323

71188

 

 

 

 

 

 

 

 

transportas ir ryšiai

192294

4084

4000

39344

144866

191507

64508

 

 

 

 

 

 

 

 

kultūra

21022

7655

13367

 

 

13378

17428

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė apsauga

28169

14129

2920

11120

 

15231

20250

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsauga

101861

30362

15499

49000

7000

105610

49368

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisėsauga

51490

2010

14570

2000

32910

14740

17677

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisėtvarka

48309

25081

12344

10884

 

18221

25283

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsauga ir urbanistika

146354

9960

41496

54322

40576

121600

147159

 

 

 

 

 

 

 

 

žemės ūkis

56678

49479

7199

 

 

45329

47975

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės valdymas ir kita veikla

25435

11581

7854

6000

 

25914

15391”

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS