Projektas       

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATAISOS DARBŲ KODEKSO 27, 29, 33, 41, 43, 451, 49,  52,  72,

721,  73, 77,  80, 81,  82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 471, 581, 79

STRAPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR 831

STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

2001 m.                       d.   Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1971, Nr.20-142; 1977, Nr.9-107; 1988, Nr.26-260; 1990, Nr.23-554;

1991, Nr.8-214; 1993, Nr.56-1078; 1994, Nr.60-1182; 1997, Nr.67-1663; 2000, Nr.19-457, Nr.56-1646)

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Iš 27 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius “taip pat aiškiai ėmę taisytis asmenys, perkelti į šias kolonijas šio kodekso 67 straipsnyje numatyta tvarka iš bendrojo, sustiprintojo ir griežtojo režimo kolonijų” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Pataisos darbų kolonijose-gyvenvietėse atlieka bausmę asmenys, kuriems ši kolonijos rūšis paskirta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnį.”

 

2. Papildyti 27 straipsnio 2 dalies septintąją pastraipą žodžiais “ar gydymusi” iš šią dalį išdėstyti taip:

 

“Pataisos darbų kolonijose-gyvenvietėse nuteistieji:

laikomi be apsaugos, bet su priežiūra;

nuo nustatyto kėlimosi iki gulimo laiko turi teisę laisvai vaikščioti visoje kolonijos teritorijoje;

gali dėvėti civilių drabužius, turėti su savimi pinigų ir vertingų daiktų, be apribojimo naudotis pinigais;

gali be apribojimo siųsti ir gauti laiškus, gauti banderoles su spauda, siuntinius, perdavimus, pinigines perlaidas ir pasimatymus;

kolonijos administracijai leidus, jeigu yra butų sąlygos, gali gyventi kolonijoje su savo šeimomis, pagal galiojančius įstatymus įsigyti kolonijos teritorijoje gyvenamąjį namą ir turėti asmeninį ūkį;

kolonijos administracijai leidus, gali be priežiūros išvykti už kolonijos teritorijos ribų, bet tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu tai reikalinga dėl jų dirbamo darbo pobūdžio arba ryšium su mokymusi ar gydymusi;

kolonijos administracijai leidus, kartą per mėnesį, jeigu tą mėnesį negavo nuobaudų, gali iki dviejų dienų ne darbo metu parvykti namo. Tokios išvykos leidžiamos pataisos darbų kolonijos-gyvenvietės viršininko įsakymu.”

 

2 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

29 straipsnio 1 dalyje po žodžių “bendrose kamerose” įrašyti žodžius “arba kamerose vienutėse”, antrąjį sakinį išbraukti, 3 dalį pripažinti netekusia galios, buvusią 4 dalį laikyti 3 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

29 straipsnis. Kalėjimų režimo ypatumai

 

Nuteistieji kalėjimuose laikomi bendrose kamerose arba kamerose vienutėse.

Nuteistieji apgyvendinami kamerose, laikantis šio kodekso 18 straipsnio reikalavimų.        

Kalėjime laikomiems nuteistiesiems pasivaikščiojimai duodami paprastai dienos metu specialiai įrengtoje atvirame ore kalėjimo teritorijos dalyje. Nuteistųjų pasivaikščiojimas gali būti prieš terminą nutraukiamas, jeigu jie pažeidžia nustatytąsias taisykles.”

 

3 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

33 straipsnio 1 dalies ketvirtojoje pastraipoje vietoj žodžių “trisdešimt minučių”įrašyti žodžius “vieną valandą” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Nuteistieji, laikomi kalėjimuose griežtojo režimo sąlygomis:

turi teisę įsigyti maito produktų ir būtiniausių reikmenų;

gali gauti neribotą kiekį banderolių su spauda ir siųsti laiškus, neribojant jų kiekio;

gauna kasdien pasivaikščioti vieną valandą.”

 

4 straipsnis. 41 straipsnio 2 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir  ją išdėstyti taip:

 

“Nuteistiesiems daroma krata. Nuteistųjų asmens kratą daro tos pačios lyties asmenys kaip ir kratomieji. Nuteistųjų korespondencija, išskyrus šio kodekso 50 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus atvejus, gali būti cenzūruojama tik prokuroro ar įstaigos direktoriaus nutarimu, teismo (teisėjo) nutartimi. Siuntiniai, perdavimai ir banderolės su spauda turi būti tikrinami.”

 

2. 41 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių “Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Generaline prokuratūra” įrašyti žodžius “Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos taisyklės” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Užsieniečių, žurnalistų bei kitų asmenų lankymosi pataisos darbų įstaigose tvarką nustato Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.

 

5 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

43 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius “uždirbtus laisvės atėmimo vietose, o nuteistiems nedarbingiems asmenims, nėščioms moterims, žindyvėms ir nepilnamečiams – taip pat ir už pinigus”, 2 ir 3 dalis pripažinti netekusiomis galios, buvusią 4 dalį laikyti 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

43 straipsnis. Nuteistųjų teisė įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų

 

Nuteistiesiems leidžiama įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų už pinigus, esančius jų asmeninėse sąskaitose.

Maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, kuriuos pataisos darbų įstaigose leidžiama pirkti nuteistiesiems, sąrašą ir kiekį nustato Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.”

 

6 straipsnis. 451  straipsnio 3 dalies pakeitimas

451 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių “vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Generaline prokuratūra” įrašyti žodžius “teisingumo ministerija” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Tvarką, kuria nuteistiesiems leidžiama išvykti už laisvės atėmimo vietų ribų, nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.”

 

7 straipsnis. 471 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

471 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

8 straipsnis. 49 straipsnio 3 dalies pakeitimas

49 straipsnio 3 dalyje po žodžio “tris” įrašyti žodį “darbo” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Pataisos darbų įstaigos administracija nuteistojo vardu gautus laiškus jam įteikia, taip pat nuteistųjų įteiktus laiškus išsiunčia adresatams ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią laiškas buvo gautas arba nuteistojo įteiktas.”

 

9 straipsnis. 52 straipsnio 1 dalies pakeitimas

52 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių “suteikiama viena poilsio diena” įrašyti žodžius “suteikiamos dvi poilsio dienos” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos darbų kolonijose ir kalėjimuose, nustatoma aštuonių valandų darbo diena. Darbo (pamainos) pradžią ir pabaigą nustato Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Nuteistiesiems suteikiamos dvi poilsio dienos per savaitę, taip pat jie atleidžiami nuo darbo švenčių dienomis.”

 

10 straipsnis. 581  straipsnio pripažinimas netekusiu  galios

581   straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

11 straipsnis. 72 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Iš 72 straipsnio 3 dalies išbraukti žodžius “o vyrams nukerpami plaukai” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Uždarant į baudos  arba drausmės izoliatorių ar karcerį, pervedant į kamerų tipo patalpas, nuteistieji sanitariškai paruošiami.”

 

12 straipsnis. 721 straipsnio 3 dalies pakeitimas

721  straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio “trys” įrašyti žodį “penki” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Pervestiems į kamerų tipo patalpas nuteistiesiems, kurie serga tuberkulioze ir laikomi pataisos darbų kolonijose, turinčiose gydymo įstaigų statusą, gyvenamojo ploto norma vienam asmeniui negali būti mažesnė kaip penki kvadratiniai metrai. Šiems nuteistiesiems kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip dvi valandos pasivaikščiojimui.”

 

13 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

73 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius “bei rūkyti”, pakeisti 2 ir 3 dalis, 6 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:    

 

73 straipsnis. Režimas baudos arba drausmės izoliatoriuose ir karceriuose

 

Nuteistieji, laikomi baudos arba drausmės izoliatoriuose ir karceriuose, neturi teisės gauti pasimatymų, taip pat gauti siuntinių, perdavimų ir banderolių, įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, siųsti laiškų. Jiems neleidžiama naudotis stalo žaidimais.

Nuteistiesiems, laikomiems baudos arba drausmės izoliatoriuose ir karceriuose, leidžiama naudotis knygomis, žurnalais, laikraščiais bei kita literatūra.

Nuteistiesiems, laikomiems baudos arba drausmės izoliatoriuose ir karceriuose, duodama kasdien vieną valandą pasivaikščioti.

Nuteistieji, kurie laikomi baudos izoliatoriuose su vedimu į darbą, dirba atskirai nuo kitų nuteistųjų.

Karceriuose nuteistieji laikomi po vieną.”

 

14 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

77 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių “ sanitarijos ir higienos taisykles” įrašyti žodžius “Lietuvos higienos normas”, 2 dalyje vietoj žodžių “Vidaus reikalų ministerija” įrašyti žodžius “Teisingumo ministerija”, 5 dalį pripažinti netekusia galios, buvusią 7 dalį laikyti 6 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

77 straipsnis. Asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, materialinis buitinis

aprūpinimas

 

Asmenims, kurie atlieka bausmę laisvės atėmimo vietose, užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos higienos normas.

Nuteistiesiems suteikiama individuali miegamoji vieta ir patalynė. Tie nuteistieji, kurie neturi savų drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami vienodais drabužiais ir avalyne pagal sezoną. Drabužių ir avalynės išdavimo nuteistiesiems tvarką nustato Teisingumo ministerija.

Nuteistieji gauna maistą, kuris užtikrina normalią gyvybinę organizmo veiklą. Maisto normos diferencijuojamos priklausomai nuo nuteistųjų dirbamo darbo pobūdžio ir jų pažiūros į darbą.

Nėščioms moterims, žindančioms motinoms, nepilnamečiams, taip pat ligoniams sudaromos pagerintos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos ir nustatomos padidintos maisto normos. Šiems asmenims pagal gydytojų komisijos išvadą gali būti leista gauti papildomus maisto produktų siuntinius ir perdavimus.

Asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, maisto ir materialinio buitinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.”

 

15 straipsnis. 79 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

79 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

16 straipsnis. 80 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

80 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

17 straipsnis. 81 straipsnio 2 dalies pakeitimas

81 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį “paprastai”, vietoj antrojo sakinio “Gyventi ne kolonijos teritorijoje jiems neleidžiama” įrašyti sakinį “ Užtikrinant priežiūrą, jie taip pat gali būti apgyvendinti kolonijai priklausančiose gyvenamosiose patalpose, esančiose šalia kolonijos.” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Nuteistieji, turintys teisę vykti be sargybos arba be palydovo, apgyvendinami atskirose kolonijos patalpose. Užtikrinant priežiūrą, jie taip pat gali būti apgyvendinti kolonijai priklausančiose gyvenamosiose patalpose, esančiose šalia kolonijos.”

 

18 straipsnis. 82 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Iš 82 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius “suderinusi tai su stebėjimo komisija prie vietinės Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

“Nuteistoms moterims, kurios sąžiningai dirba ir laikosi režimo reikalavimų, pataisos darbų įstaigos administracija gali leisti gyventi ne kolonijos teritorijoje tuo laiku, kai jos atleistos nuo darbo dėl nėštumo ir gimdymo, taip pat tol, kol vaikui sueis dveji metai amžiaus. Leidimas gyventi ne kolonijos teritorijoje įforminamas motyvuotu kolonijos viršininko nutarimu.”

 

19 straipsnis. 831 straipsnio papildymas

831 straipsnyje įrašyti naują 4 pastraipą “nuteistųjų skambinimą telefonu”, buvusias 4 ir 5 pastraipas laikyti  5 ir 6 pastraipomis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

831 straipsnis. Pataisos darbų įstaigos viršininko teisės nuteistųjų neteisėtų grupinių

veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių įstaigos vidaus tvarką, atveju

 

Nuteistųjų, neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių pataisos darbų įstaigos vidaus tvarką, atveju įstaigos viršininkas turi teisę laikinai, pranešęs prokurorui, sustabdyti:

nuteistųjų laiškų siuntimą bei gautų laiškų, siuntinių, perdavimų ir banderolių su spauda įteikimą nuteistiesiems;

pasimatymų suteikimą nuteistiesiems;

nuteistųjų skambinimą telefonu;

maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimą;

paskatinimo priemonių bei lengvatų skyrimą nuteistiesiems.”

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS