Projektas                                                                                                     LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 13, 20, 39 ir 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2001 m. kovo             mėn.

 

 

Vilnius (Žin., 1998, Nr.41(1) -1131)

 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 6 dalies pakeitimas

13 straipsnio 6 dalyje išbraukti skaičius ir žodį  "10 ir 11 straipsniuose"  ir šią dalį  išdėstyti taip:

" 6. Pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu atveju, Vyriausybės nariui išmokama dviejų Vyriausybės nario vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija, o pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio  1 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose numatytais atvejais - vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 7 dalies  pakeitimas

 

13 straipsnio 7 dalyje po žodžio "Vyriausybėje" įrašyti  žodžius " taip pat jei jie yra išrinkti Seimo nariais" ir šią dalį išdėstyti taip:

"7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytos kompensacijos nemokamos Vyriausybės nariams, kai jie paskiriami Ministru Pirmininku ar ministrais naujai sudarytoje Vyriausybėje, taip pat jei jie yra išrinkti Seimo nariais."

 

3 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies  pakeitimas

 

20 straipsnio 2 dalį papildyti sakiniu "Svarstant šiuos projektus Seime Vyriausybę atstovauja Ministras Pirmininkas arba įgaliotas ministras." ir šią dalį išdėstyti taip:

"2. Vyriausybė dėl Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektų priima nutarimą. Svarstant šiuos projektus Seime Vyriausybę atstovauja Ministras Pirmininkas arba įgaliotas ministras."

 

4 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

 

39 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių "Ministro pirmininko aparate" įrašyti žodžius "Vyriausybės komitete"; 2 dalį pripažinti netekusia galios, o 3, 4 ir 5 dalis atitinkamai laikyti 2, 3, ir 4  ir visą straipsnį  išdėstyti taip:

 

"39 straipsnis. Nesutarimų, kylančių derinant teisės aktų projektus, sprendimo tvarka

 

1.   Teisės aktų projektų, apimančių kelių ministrų valdymo sritis, derinimo metu iškilę nesutarimai paprastai svarstomi Vyriausybės komitete.

3.2.Komitetams pirmininkauja Ministro Pirmininko paskirti Vyriausybės nariai.

4.3. Komitetų posėdžiuose dalyvauja Vyriausybės posėdyje svarstomų norminių teisės aktų projektais suinteresuotų ministerijų atstovai – ministrai ar jų įgalioti viceministrai, prireikus – kiti asmenys.

5.4 Vyriausybės posėdyje svarstant teisės akto projektą, prieš tai aptartą komitete, šio komiteto posėdžio pirmininkas informuoja apie ministrų (jų įgaliotų atstovų) susitarimus ar diskusijų išvadas."

 

5 straipsnis. 40 straipsnio 5 dalies pakeitimas

 

40 straipsnio 5 dalį papildyti žodžiais “tvirtinant ją”, įrašant juos po žodžių “pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę”  ir  “Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka”, įrašant juos po žodžių “ir ministras”, išbraukti žodžius “Vyriausybės posėdžio metu”,  “Darbotvarkę papildyti, įtraukiant į ją teisės akto priėmimą, galima, jei šis teisės akto projektas yra iš anksto suderintas su suinteresuotomis  institucijomis, vizuotas teisingumo ministro, Vyriausybės kanceliarijos atsakingo patarėjo ir teisės padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens.”, o taip pat “Šia tvarka į darbotvarkę negali būti įtraukiami klausimai dėl įstatymų projektų.” ir šią dalį išdėstyti  taip:

5. Ministras Pirmininkas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę tvirtinant ją  ir naujus klausimus. Pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti klausimą į darbotvarkę turi teisę ir ministras Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę yra balsuojama ir priimamas protokolinis sprendimas. Jei šiuo klausimu nepriimtas teigiamas sprendimas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Išvadų rengėjai:                                                                                   E.Masiulis

 

A.V.Indriūnas

 

P.Papovas