Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS

ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAPILDYMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

2001 m.          d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826,  Nr.90-2778)

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio papildymas

Papildyti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Reikalavimai priimant kitus teisės aktus

1. Mokesčių įstatymai, kiti įstatymai ir teisės aktai bei jų pakeitimai, darantys įtaką atitinkamų metų biudžeto pajamoms, asignavimams ir valstybės skolai, įsigalioja įstatymų nustatyta tvarka, bet priimami ne vėliau kaip tų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

2. Bendros asignavimų apimtys, išreikštos santykiu su biudžeto dydžiu ar pagrindiniais makroekonominiais rodikliais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nenustatomos.”

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                             K. Glaveckas

2001 03 27, Vilnius