LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAŽINIMO, ĮSKAITOS IR PRISIPAŽINUSIŲJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO

6 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

2000 m.                       d. Nr.
Vilnius

(Žin., 1999, Nr. 104-2976)

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 3 dalių papildymas

 

1. 6 straipsnio 1 dalyje po žodžio “atskleisti” įrašyti žodį “visą” ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, per 6 mėnesius nuo „Valstybės žiniose“ Komisijos paskelbtos registravimo ir prisipažinimų priėmimo dienos turi atvykti registruotis, savanoriškai raštu prisipažinti Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, atskleisti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.”

2. 6 straipsnio 3 dalyje po žodžių “pateikus žinomai melagingas žinias” įrašyti žodžius “ar neperdavus turimų dokumentų arba daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis” ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Atvykę registruotis ir prisipažinti asmenys yra įspėjami, kad, nuslėpus informaciją apie save ir specialiųjų tarnybų veiklą arba pateikus melagingas žinias ar neperdavus turimų dokumentų arba daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, duomenys apie jų slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis gali būti paskelbti šio įstatymo 8 straipsnio 3 arba 4 dalies nustatyta tvarka. Asmenys taip pat įspėjami, kad asmuo, pateikęs žinomai melagingas žinias apie kitus asmenis, yra baudžiamas pagal įstatymą.”

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

 

Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Komisijai suteikta ir įslaptinta informacija gali būti panaudota moksliniams darbams tik su Komisijos leidimu ir Komisijos užkoduota. Informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis taip pat išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario, Vyriausybės nario, teisėjo arba prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma. Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą.”

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS