Projektas

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m.               d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr.10 - 236)

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 5 dalies pakeitimas

 

3 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių “ši sąvoka vartojama pagal Valstybės tarnybos įstatymą” įrašyti žodžius “valstybės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos, apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme” ir šią dalį išdėstyti taip:

 

5. Valstybės ar savivaldybės įstaiga (toliau – įstaiga) – valstybės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos, apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme.”

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

Žmogaus teisių komitetas