Projektas

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 14, 84 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ir 181, 20 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 

ĮSTATYMAS

 

2022 m.           d. Nr.

Vilnius

 

 

1    straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės mokslo ir studijų politiką pagal šiame ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją įgyvendina Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, Valstybinis studijų fondas, Studijų kokybės vertinimo centras, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, Vyriausybės ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos, mokslo ir studijų institucijos.“

 

2    straipsnis. 181 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 181 straipsnį

 

3    straipsnis. 20 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 20 straipsnį

 

4    straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 84 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Programinį konkursinį finansavimą administruoja Lietuvos mokslo taryba, ekonomikos ir inovacijų ministro, švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos.“

 

5    Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                        Eugenijus Jovaiša

 

Artūras Žukauskas