Projektas Nr. XIIP-3294(3)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1113 1 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas reglamentuoja biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš pareigų, vadovų kadencijų nustatymą, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Apie biudžetinės įstaigos vadovo priėmimą į pareigas ar atleidimą iš pareigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimas   į pareigas ir atleidimas iš pareigų

1. Biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas priimami konkurso būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Konkursą biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms skelbia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo.

2. Biudžetinės įstaigos vadovu, dirbančiu pagal darbo sutartį, gali būti tik asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą.

3. Asmuo negali būti priimtas į biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, taip pat negali eiti šių pareigų, jeigu:

1)    yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2)    yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3)    yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

4)    yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

5)    yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

6)    yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

7)    yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

8)    jam atimta teisė eiti tokias pareigas.

4. Biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas priimami ketverių metų kadencijai.

5. Tos pačios biudžetinės įstaigos vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

6. Biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų veikla vertinama Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija savo iniciatyva arba gavusi duomenų, kad biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, gali neatitikti šio straipsnio 3 dalyje biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį, nustatytų reikalavimų, kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, pateikimo. Jeigu pagal gautą kompetentingos valstybės institucijos informaciją biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija per 3 darbo dienas po to, kai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gauna kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį, nemokėdama jam išeitinės išmokos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį ir šio straipsnio 2 ir 5 dalis, įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. lapkričio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo sukuria biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartį, rezervą, numatantį jų rotacijos tvarką ir socialines garantijas.

4Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, neturintys aukštojo išsilavinimo, biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas eina ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

5Ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki šio įstatymo įsigaliojimo, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, pateikimo. Jeigu pagal gautą kompetentingos valstybės institucijos informaciją biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, neatitinka šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija per 3 darbo dienas po to, kai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gauna kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, bet ne anksčiau negu įsigaliojus šiam įstatymui, priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį, išmokėdama jam jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

6Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas neterminuotai priimtiems biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 4 metų kadencija nustatoma nuo 2018 m. sausio 1 d. Biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir terminais pranešama apie darbo sutarties sąlygų (darbo sutarties termino) pasikeitimą ir, gavus biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, rašytinį sutikimą, keičiamos jo darbo sutarties sąlygos (darbo sutarties terminas). Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, nesutinka dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, jis atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas