Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 m. lapkričio 24 d. NUTARIMO Nr. 1168 „DĖL APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2021 m.            Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3415 straipsnio 17 dalimi, 3418 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. patvirtinti gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis (pridedama).

2. gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms ir pakuočių atliekas tvarkantiems individualiai, 2021 kalendoriniais metais taikyti ne mažiau kaip 80 procentų, 2022 kalendoriniais metais ir kitais einamaisiais kalendoriniais metais taikyti ne mažiau kaip 85 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo užduotį (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis už nurodytą gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių 6–16 punktuose.

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        

 

 

Aplinkos ministras     

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m.  ...................d. nutarimo Nr. .........
redakcija)

 

 

GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

 

 

 

Eil. Nr.

Metai

Gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas

(Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas ir (ar) perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje)

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir vienkartinių pakuočių kiekį

I. GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

1.

nuo 2021

motociklų ir lengvųjų automobilių padangos, autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

nuo 2025

85

nuo 2030

90

2.

nuo 2021

baterijos (galvaniniai elementai) ir akumuliatoriai

perdirbimas

45

3.

nuo 2021

vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

4.

nuo 2021

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

5.

nuo 2021

autotransporto priemonių amortizatoriai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

II. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

6.

2021

stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

2022

67

2023

70

2024

70

nuo 2025

70

nuo 2030

75

7.

2021

plastikinė pakuotė

PET pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

50

37

nuo 2022

70

60

nuo 2025

perdirbimas

65

nuo 2030

70

8.

2021

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas, iš jo

perdirbimas

25

20

9.

2021

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

10.

nuo 2022

kombinuota pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

30

25

nuo 2025

perdirbimas

30

nuo 2030

35

11.

2021

metalinė (įskaitant aliuminio) pakuotė

perdirbimas

54

2022

2023

2024

12.

nuo 2025

metalinė (juodųjų metalų) pakuotė

perdirbimas

75

nuo 2030

85

13.

nuo 2025

metalinė (aliuminio) pakuotė

perdirbimas

55

nuo 2030

65

14.

2021

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

80

76

nuo 2022

85

80

nuo 2025

perdirbimas

83

nuo 2030

85

15.

2021

medinė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

35

nuo 2022

45

35

nuo 2025

perdirbimas

35

nuo 2030

37

16.

2021

kita pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

nuo 2022

45

22

nuo 2025

perdirbimas

25

nuo 2030

27

III. PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS

17.

nuo 2021

stiklinė pakuotė

PET pakuotė

metalinė (įskaitant aliuminio) pakuotė

surinkimas ir perdirbimas

90

___________________

 

 

––––––––––––––––––––