Projektas Nr. XIVP-2841(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) viešųjų įstaigų, valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių ir asociacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus;“.

 

2 straipsnis. 110 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 110 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, padaro išvadą, kad pareigūnai, institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir asmenys pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, priima atskirąją nutartį, kurioje nurodo padarytus pažeidimus ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas