Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 83, 538, 539, 540, 541 STRAIPSNIŲ

IR XXXV SKYRIAUS PAVADINIMO

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 83 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) sutuoktiniai – už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu (Civilinio kodekso 3.51 straipsnis) ir vieno sutuoktinio prašymu (Civilinio kodekso 3.55 straipsnis) ar civilinę sąjungą sudarę partneriai – už prašymus nutraukti civilinę sąjungą bendru sutikimu ar vienašališku partnerio prašymu;“.

 

2 straipsnis. XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti XXXV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

XXXV SKYRIUS

BYLOS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUTIKIMU AR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU, DĖL CIVILINĖS SĄJUNGOS NUTRAUKIMO ABIEJŲ PARTNERIŲ BENDRU SUTIKIMU AR VIENAŠALIŠKU PARTNERIO PRAŠYMU“

 

3 straipsnis. 538 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 538 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

538 straipsnis. Leistinumas ir teismingumas

1. Šiame skirsnyje nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (Civilinio kodekso 3.51 straipsnis), bylos dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu (Civilinio kodekso 3.55 straipsnis), bylos dėl civilinės sąjungos nutraukimo abiejų partnerių bendru sutikimu, taip pat bylos dėl civilinės sąjungos nutraukimo vienašališku partnerio prašymu.

2. Prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar prašymas nutraukti civilinę sąjungą abiejų partnerių bendru sutikimu paduodamas vieno iš sutuoktinių ar vieno iš civilinę sąjungą sudariusių partnerių gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

3. Prašymas nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu ar prašymas nutraukti civilinę sąjungą vienašališku partnerio prašymu paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

4. Neveiksnaus šioje srityje sutuoktinio ar civilinę sąjungą sudariusio partnerio interesais prašymą dėl santuokos ar civilinės sąjungos nutraukimo gali paduoti jo globėjas, prokuroras arba globos ir rūpybos institucija.

5. Jeigu buvę sutuoktiniai ar civilinę sąjungą sudarę partneriai arba vienas iš jų kreipiasi į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties ar susitarimo dėl civilinės sąjungos nutraukimo teisinių pasekmių sąlygų pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms, šių bylų nagrinėjimui mutatis mutandis taikomos šio skyriaus nuostatos.“

 

4 straipsnis. 539 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 539 straipsnį 4 dalimi:

4. Prašyme nutraukti civilinę sąjungą bendru sutikimu, be duomenų, nurodytų šio Kodekso 135 straipsnyje, turi būti nurodyta:

1) civilinę sąjungą sudariusių partnerių gimimo metai;

2) duomenys apie civilinę sąjungą sudariusių partnerių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą (šiuo atveju mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 3.126 straipsnio nuostatos).“

2. Papildyti 539 straipsnį 5 dalimi:

5. Kartu su šio straipsnio 4 dalyje nurodytu prašymu nutraukti civilinę sąjungą partneriai turi pateikti partnerių sudarytą susitarimą dėl civilinės sąjungos nutraukimo teisinių pasekmių, kuriame turi būti aptarti bendrų nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, turto padalijimo klausimai ir kitos turtinės teisės ir pareigos.“

3. Papildyti 539 straipsnį 6 dalimi:

6. Prašyme nutraukti civilinę sąjungą vienašališku partnerio prašymu, be duomenų, nurodytų šio Kodekso 135 straipsnyje, turi būti nurodyta:

1) civilinę sąjungą sudariusių partnerių gimimo metai;

2) kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam partneriui ir jų bendriems nepilnamečiams vaikams;

3) duomenys apie partnerių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą (šiuo atveju mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 3.126 straipsnio nuostatos).“

 

5 straipsnis. 540 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 540 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Bylas pagal šio skirsnio nuostatas teismas nagrinėja žodinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai pripažįsta, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nepakenks šeimos ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių santykių stabilumui ir vaikų bei sutuoktinių ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių interesams. Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, teismo posėdžio eiga nefiksuojama.“

2. Pakeisti 540 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu šiame skirsnyje nustatyta tvarka nagrinėjant santuokos ar civilinės sąjungos nutraukimo bylą reikalavimus pareiškia sutuoktinių ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių ar vieno iš jų kreditoriai, santuokos ar civilinės sąjungos nutraukimo byla sustabdoma, kol bus išspręsti kreditorių reikalavimai.“

 

6 straipsnis. 541 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 541 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

541 straipsnis. Teismo sprendimas

1. Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką ar civilinę sąjungą abiejų sutuoktinių ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių bendru sutikimu, teismas patvirtina sutuoktinių ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar susitarimą dėl civilinės sąjungos nutraukimo teisinių pasekmių, jeigu ši sutartis ar susitarimas atitinka įstatymų reikalavimus.

2. Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką ar civilinę sąjungą vieno sutuoktinio ar civilinę sąjungą sudariusio partnerio vienašališku prašymu, teismas taip pat turi išspręsti sutuoktinių ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, dalyvavimo juos auklėjant ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymo ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio ar civilinę sąjungą sudariusio partnerio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių ar civilinę sąjungą sudariusių partnerių susitarimu, patvirtintu notaro, arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bendro turto padalijimo.

3. Santuoka ar civilinė sąjunga laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti civilinę sąjungą įsiteisėjimo dienos, Sutarčių ir teisių suvaržymų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis apie įregistruotos civilinės sąjungos pabaigą, kad šis įrašytų duomenis apie civilinės sąjungos susitarimo pabaigą.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narė                                               Jurgita Sejonienė