Projektas Nr. TSP-294

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. TS-114 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 111 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto sudėtį, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, ir vietoje Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto nario Zigmanto Aleksandravičiaus įrašyti Klaidą Miciūną Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto nariu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                      

 

Parengė

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja

 

Jovita Bakanaitė

 

Dokumentas suderintas DVS