Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMo Nr. XII-2604 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir
ĮSTATYMO papildymo 91 straipsniu

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo paskirtis – šio įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti minimalų darbuotojų apsaugos lygį jų darbdaviui tapus nemokiam, taip pat nustatyti ilgą nepertraukiamo darbo stažą turinčių darbuotojų  papildomas finansines garantijas juos atleidus ir darbuotojų, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, papildomas finansines garantijas.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 31 dalimi:

31. Išmoka už prastovą – darbuotojui, kuriam Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, suteikiama papildoma finansinė garantija.“

 

3 straipsnis. III skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

PAPILDOMOS FINANSINĖS GARANTIJOS ILGALAIKIO DARBO AR PRASTOVOS ATVEJU“.

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Išmoka už prastovą

1. Teisę į išmoką už prastovą turi asmuo, kuriam Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova ir kuriam darbdavys pagal Darbo kodekso 47 straipsnio 3 dalį moka ne mažesnį kaip 40 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio darbo užmokestį už mėnesį.

2. Išmoka už prastovą, kuri sudaro 60 procentų asmens gauto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, mokama visas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas atitinkantiems asmenims, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko darbuotojus, mokama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo. Šiame įstatyme nustatytomis sąlygomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko prastovoje esantiems asmenims šiame įstatyme nustatyto dydžio išmokas už prastovą moka jų darbdavys.

3. Išmokos už prastovą dydis per mėnesį sudaro 60 procentų asmens gauto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos. Tuo atveju, kai darbuotojui paskelbtos prastovos trukmė trumpesnė nei vienas mėnuo, išmokos už prastovą dydis proporcingai mažinamas.

4Išmokos už prastovą šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams (išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko darbuotojus), kurie kreipėsi Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatuose (toliau – IDIF nuostatai) nustatyta tvarka į administratorių, paskiriamos per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Išmokos už prastovą biudžetinėse įstaigose ir Lietuvos banke darbuotojams darbdavio skiriamos ir mokamos mutatis mutandis šiame įstatyme ir IDIF nuostatuose nustatyta tvarka.

5. Išmokoms už prastovą skirti reikalingi duomenys tikrinami naudojantis Registru ir kitomis reikalingomis duomenų bazėmis bei kita informacija. Išmokų už prastovą skyrimo ir mokėjimo tvarka nustatoma IDIF nuostatuose.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ilgalaikio darbo išmokos šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams (išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistus asmenis), kurie ne vėliau kaip per šešis mėnesius po atleidimo iš darbo kreipėsi IDIF nuostatuose nustatyta tvarka į administratorių, skiriamos ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo atleidimo dienos. Ilgalaikio darbo išmokos yra mokamos IDIF nuostatuose nustatyta tvarka iš karto išmokant visą išmokos sumą, apskaičiuotą šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka. Ilgalaikio darbo išmokos iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistiems darbuotojams darbdavio skiriamos ir mokamos mutatis mutandis šiame įstatyme ir IDIF nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ilgalaikio darbo išmokų fondas yra valstybės išteklių fondas, skirtas šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 91 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų papildomoms finansinėms garantijoms užtikrinti.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Laikinai laisvas Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija, garantuodama, kad reikalingos investuotos lėšos, taip pat investavimo metu gautos pajamos būtų laiku grąžinamos į Fondo valdybos sąskaitą ilgalaikio darbo išmokų ar išmokų už prastovą mokėjimo tęstinumui užtikrinti. Laikinai laisvomis Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšomis laikomos valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje esančios Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos, kurios laikinai neskiriamos ilgalaikio darbo išmokoms ar išmokoms už prastovą mokėti, nenaudojamos kredito pervedimams, taip pat Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo ir laikinai laisvų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų investavimo išlaidoms apmokėti.“

 

8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) ilgalaikio darbo išmokoms ar išmokoms už prastovą;“.

 

9 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazė

1. Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazė yra duomenų bazė, kurioje registruojami ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą gavėjai, renkami, kaupiami, apdorojami, sisteminami, saugomi, naudojami ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims duomenų bazės duomenys ir jų pagrindu sudaryti dokumentai, susiję su ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą gavėjais, atliekami kiti duomenų tvarkymo veiksmai. Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazės paskirtis, naudojimas ir valdymas reglamentuoti Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazės nuostatuose.

2. Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazės nuostatus tvirtina administratorius.

3. Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazę valdo ir administruoja administratorius, vadovaudamasis Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazės nuostatais.“

 

10 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) IDIF nuostatuose nustatyta tvarka priima sprendimus dėl ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą skyrimo ir mokėjimo;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) valdo ir administruoja Ilgalaikio darbo išmokų ir išmokų už prastovą duomenų bazę;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas