Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

nacionalinės TEISMŲ administracijos ĮSTATYMO NR. IX-787 4 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius


 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nacionalinės teismų administracijos nuostatus, aprobavus Teisėjų tarybai, tvirtina valstybės kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Nacionalinės teismų administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą tvirtina Nacionalinės teismų administracijos direktorius.

2. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nacionalinės teismų administracijos direktoriumi gali būti skiriamas asmuo, atitinkantis Valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_03e853981029458fb4357f4535d1e89d_end