Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje, antroje ar trečiojoje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.”

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.”

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2.   Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

3.    Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras ir savivaldybių institucijos iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai