Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO ĮSTATYMO NR. X-1478 18 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Papildyti 18 straipsnį 8 dalimi:

8. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos savo nustatyta tvarka, vadovaudamosi šio straipsnio 1–7 dalyse nustatytais reikalavimais, pripažįsta šio straipsnio 1 dalyje nurodytus formalios kvalifikacijos įrodymus, išduotus valstybių narių piliečiams Jungtinėje Karalystėje iki 2019 m. kovo 29 d.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos                                                                          reglamentuojamų profesinių

kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 5 DALIES SĄLYGAS ATITINKANČIŲ PROFESINIŲ ASOCIACIJŲ ARBA ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

 

AIRIJA

1. Airijos privilegijuotų apskaitininkų institutas (taikoma tik sąskaitų audito veiklai).

2. Airijos atestuotų valstybės apskaitininkų institutas (taikoma tik sąskaitų audito veiklai).

3. Atestuotų apskaitininkų asociacija (taikoma tik sąskaitų audito veiklai).

4. Airijos inžinierių institucija.

5. Airijos planavimo institutas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas