Projektas

                                                                                                            2020 m. kovo      d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo       d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašą (pridedama).

2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti patikslintą objektų sąrašą, sutaupius lėšas po viešųjų pirkimų konkursų, vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 58 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras