Projektas

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS
 
dėl ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m.              d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įgyvendinto projekto „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“ (e-Card, LLI-152) rezultatus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti įkainiai įsigalioja  2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras