vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                          d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 ir 5 dalimis bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2020 m.               d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl Valstybės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.   Pakeisti Metodikos 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. SGD terminalo operatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – SGDT įstatymas) 9 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įsigyja plaukiojančiąją SGD saugyklą ir tampa jos valdytoju. SGD terminalo operatorius taiko priemones, mažinančias saugumo dedamąją dar iki plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo, paskirstydamas SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų dalį per SGD terminalo veiklos laikotarpį, t. y. iki 2044 m. gruodžio 31 d. SGD pakartotinio dujinimo paslaugos pajamų viršutinė riba (Pd) skaičiuojama pagal (11) formulę:

čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos skaičiuojamos pagal (12) formulę:

SSGDT = OPEXSGDT(be DU) + CDA + OPEXSGDT(DU) + CT + CPS + PQ + CX − CF – Pperk; (Eur)  (12)

čia:

OPEXSGDT(be DU) – SGD terminalo išlaikymo operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į OPEXSGDT(be DU) taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos operacinės sąnaudos, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į CDA taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos nusidėvėjimo sąnaudos, Eur;

OPEXSGDT (DU) – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į OPEXSGDT(DU) taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos įgulos išlaikymo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CPS dalis SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų, išdėstytų per SGD terminalo veiklos laikotarpį, kuris, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, trunka ne trumpiau, kaip iki 2044 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2019 m. iki plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo pagal SGDT įstatymą CPS sąnaudos skaičiuojamos pagal (121) formulę:

 

CPS = CNS1 – CL1 + CI1 + CBG1+ CBG2+CĮK;  (Eur)                                                                (121)

 

čia:

CNS1 – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančiosios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su SGD pakartotinio dujinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į SGD terminalo operatoriaus pateiktą  aktualių valiutų santykio prognozę arba išankstinius sandorius, jeigu ilgalaikės sutartys yra draudžiamos naudojant finansines išvestines priemones, Eur. Taryba dėl SGD terminalo operatorius sprendimo dėl t+1 metams ilgalaikių sutarčių draudimo naudojant finansines išvestines priemones pagrįstumo priima, įvertinusi SGD terminalo operatoriaus pateiktą sprendimo ekonominį pagrindimą. Nustatytos SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis, visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, yra koreguojamos atsižvelgiant į praėjusių metų faktinį SGD operatoriaus pagrįstą SGD terminalo sąnaudų, numatytų ilgalaikėmis sutartimis, dydį;

CL1 SGDT operatoriaus paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m., dalis ir susiję administraciniai mokesčiai paskolas suteikusiai institucijai, Eur;

CI1 – paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m. siekiant restruktūrizuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2044 m., palūkanos, įtraukiamos į SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metines eksploatavimo bazines sąnaudas, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, Eur;

CBG1 – bankinės garantijos, skirtos plaukiojančiosios SGD saugyklos savininkui, įgyvendinant plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos refinansavimą, sąnaudos ir susiję administraciniai mokesčiai bankinę garantiją suteikusiai institucijai, Eur;

CBG2 bankinės garantijos, skirtos užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, sąnaudos ir susiję administraciniai mokesčiai bankinę garantiją suteikusiai institucijai, Eur;

CĮK – SGD terminalo operatoriaus tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos, patirtos dėl ilgalaikio turto, skirto užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, įkeitimo, Eur.

Nuo plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo pagal SGDT įstatymą iki 2044 m. gruodžio 31 d. CPS sąnaudos skaičiuojamos pagal (122) formulę:

 

CPS = CNS2 + CL2 +CI1+ CBG2;  (Eur)                                                                                   (122)

 

čia:

CNS2krantinės nuomos sąnaudos, Eur;

CL2 – grąžinamos paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus, dalis ir susiję administraciniai mokesčiai paskolas suteikusiai institucijai, Eur;

CI1 – paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m. siekiant restruktūrizuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2044 m., palūkanos, įtraukiamos į SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metines eksploatavimo bazines sąnaudas, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, ir susiję administraciniai mokesčiai paskolas suteikusiai institucijai, Eur;

CBG2 bankinės garantijos, skirtos užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, sąnaudos ir susiję administraciniai mokesčiai bankinę garantiją suteikusiai institucijai, Eur;

PQ – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti dėl nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur.

CF – Įmonės pagrįstas investicijų, skirtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje numatytą įpareigojimą, projekto akumuliuotas pinigų srautų rezultatas, kuris gali būti įvertinamas motyvuotu Tarybos sprendimu, siekiant subalansuoti šio projekto pinigų srautus jo atsipirkimo laikotarpiu, Eur. CF yra vertinamas tiems metams, kai prognozuojamas neigiamas pinigų srautas yra didesnis nei teigiamas akumuliuotas pinigų srautas, įvertinant pinigų kainą.

Pperk – pajamos, gautos už perkrovą pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

 

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos sąnaudos, Eur;

ROId – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur.“

 

2.   Pakeisti Metodikos 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. SGD perkrovos paslaugos (Tperk) kaina nustatoma metams ir yra skaičiuojama pagal (14) formulę:

čia:

Tperk – SGD perkrovos paslaugos kaina, Eur/MWh;

SSGDTp – SGD terminalo, jo infrastruktūros, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, metinės eksploatavimo sąnaudos, skaičiuojamos pagal (15) formulę:

 

SSGDTp = CDAp + CPS; (Eur) (15)

 

čia:

CDAp – ilgalaikio turto, būtino perkrovos veiklai vykdyti, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CPS – skaičiuojama pagal Metodikos 121 formulę;“

3.   Papildyti Metodiką 22.1 punktu ir jį išdėstyti taip:

22.1 Perkrovos paslaugos kaina gali būti diferencijuojama atsižvelgiant į perkraunamą SGD kiekį ar (ir) laivo dydį bei kitus Bendrovės Tarybai pagrįstus veiksnius.“

4.   Pakeisti Metodikos 26 punktą ir išdėstyti jį taip:

26. Gamtinių dujų Saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 24 punkte, skaičiuojama pagal (17) formulę:

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems (t+1) metams skaičiuojama Saugumo dedamoji, Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,t+1 – SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 19.1 papunktį, Eur/(MWh/parą/metus);

Kįsig.,n – paskirtojo tiekėjo mokėtina faktinė kaina už per praėjusių keturių ketvirčių n-tąjį mėnesį įsigytą išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalį, Eur/MWh, kuri gali būti koreguojama atsižvelgiant į paskirtojo tiekėjo pateiktą pagrindimą kainų pokyčiui, susidariusiam dėl neįprastų veiklos sąlygų nuokrypių;

Kvid.,n – praėjusių keturių ketvirčių n-tojo mėnesio Vidutinė importo kaina, Eur/MWh;

Qn – praėjusių keturių ketvirčių įsigyto ir per n-tąjį mėnesį išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalis, nevertinant dėl neįprastų veiklos sąlygų susidariusių nuokrypių, MWh;

STECH, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos paskirtojo tiekėjo sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal (18)  formulę, Eur;

SFIN, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos, Eur;

P∆,t,x – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, Vidutinės importo kainos, technologinių sąnaudų, vartojimo pajėgumų bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, Eur. Jeigu apskaičiuota P∆,t,x  yra teigiama, susidaręs skirtumas gali būti išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį ir grąžinamas paskirtajam tiekėjui, kai paskirtasis tiekėjas pateikia motyvuotą prašymą Tarybai;

m – indeksas, nurodantis per praėjusius keturis ketvirčius vertinamų P∆,t dedamųjų skaičių.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymui, skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų, patirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, taip pat kainų skirtumas už iš požeminės gamtinių dujų saugyklos išimamo SGD terminalo būtinojo kiekio likučio, kuris šio įstatymo įsigaliojimo metu buvo saugomas požeminėje gamtinių dujų saugykloje, įsigijimą mokėtos kainos ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos vidutinės importo kainos, Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos (toliau – administravimo sąnaudos), į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo, Eur. Administravimo sąnaudos skaičiuojamos pagal (171) formulę:

(171)

čia:

OPEXadm (be DU) – SGDT lėšų administravimui priskirtos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXadm (DU) – SGDT lėšų administravimui priskirtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – SGDT lėšų administravimui priskirtos mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CX – kiti numatomi sąnaudų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos SGD terminalo lėšų administratoriaus veiklai, bei kiti nuo SGD terminalo lėšų administratoriaus nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

Δ Sadm – skirtumas tarp praėjusiais metais gautinų ir pagrįstų faktinių SGDT lėšų administravimo sąnaudų, Eur. Vertinant SGD terminalo lėšų administravimo teisines sąnaudas pagrįstomis faktinėmis sąnaudomis yra pripažįstamos visos SGDT lėšų administravimui priskirtos faktinės teisinės sąnaudos, įsigytos viešųjų pirkimų būdu, jeigu visos faktinės praėjusių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos yra ne didesnės nei 144,81 tūkst. Eur.“

5.   Pakeisti Metodikos 47 punktą ir išdėstyti jį taip:

47. Buitiniams vartotojams nustatytą tarifą sudaro:

47.1. prognozuojama gamtinių dujų produkto kaina, skaičiuojama remiantis Metodikos 14 punktu;

47.2. konkrečios gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, Saugumo dedamosios  kainos, įvertinus skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės transportavimo kainos ir skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės Saugumo dedamosios;

47.3. tiekimo kaina, kurios viršutinė riba suskaičiuota remiantis Metodikos 40 punktu, įskaitant tiekimo saugumo išlaidas kaip atskirą tiekimo kainos dalį. Tiekimo saugumo išlaidos skaičiuojamos įvertinus skolinto kapitalo kainos viršutinę ribą, nurodytą Tarybos tinklalapio skiltyje, kurioje yra skelbiami gamtinių dujų sektoriaus WACC skaičiavimo duomenys;

47.4. skirtumas tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų produkto kainų suma, suskaičiuotas remiantis Metodikos 48−49 punktais.“

6.   Pakeisti Metodikos 61 punktą ir išdėstyti jį taip:

61. Įmonė, teikianti SGD perkrovos paslaugą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Tarybai pateikia duomenis SGD perkrovos kainai nustatyti, ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir Įmonės perkrovos kainų diferencijavimo metodiką, jei Įmonė diferencijuoja perkrovos kainas. Įmonei laiku nepateikus Tarybai visų reikiamų duomenų, Taryba gali pratęsti nustatytos SGD perkrovos kainos galiojimo laikotarpį.“

 

7.   Pakeisti Metodikos 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas


 

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ  VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, [email protected]

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo/ Laikymo/ veikla

I

II__

III_

IV

V

20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.1*

Qt

Prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

I.2**

Qtf

Faktinis t+1ųjų metų gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

II.1*

It

VKI pokytis, įvertinus efektyvumą, naudojamas ateinančių metų OPEX(be DU) skaičiavimui

proc.

 

 

 

 

 

II.2*

OPEX (be DU)t

Nustatytas OPEX(be DU)t

Eur

 

 

 

 

 

II.3**

OPEX (be DU)f

Faktinis OPEX(be DU)f

„-“

 

 

 

 

 

III.1*

ΔDUt

Nustatytas (prognozuotas) ΔDUt įvertinus efektyvumą naudojamas ateinančių metų OPEX (DU) nustatyti

proc.

 

 

 

 

 

III.2*

OPEX(DU)t

Nustatytas (prognozuotas) OPEX(DU)

Eur

 

 

 

 

 

III.2**

OPEX(DU)f

Faktinis OPEX(DU)f

„-“

 

 

 

 

 

III.4**

ΔDUtf

Faktinis (patikslintas) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

proc.

 

 

 

 

 

III.5**

OPEX(DU)tf

Skaičiuotina OPEX(DU)tf reikšmė pagal faktinį (patikslintą) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

Eur

 

 

 

 

 

IV.1*

CLt

Sąnaudos technologinėms reikmėms, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

IV.2**

CLf

Sąnaudos technologinėms reikmėms, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

V.1*

CDAt

Nusidėvėjimo sąnaudos, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

V.2**

CDAf

Nusidėvėjimo sąnaudos, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

VI.1*

CT

Mokesčių sąnaudos, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

VI.2**

CTf

Mokesčių sąnaudos, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

VII.1*

CNSt

SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis

„-“

 

 

 

 

 

VII.2**

CNSf

SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

VIII.1*

Cxt

Kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai

 

 

 

 

 

 

VIII.2**

Cxf

Kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai

 

 

 

 

 

 

IX.1*

CL

Refinansavimo paskolos dalis

 

 

 

 

 

 

X.1*

CIt

Paskolų palūkanos

 

 

 

 

 

 

X.2**

CIf

Paskolų palūkanos

 

 

 

 

 

 

XI.1*

CBGt

Banko garantija

 

 

 

 

 

 

XI.2**

CBGf

Banko garantija

 

 

 

 

 

 

XII.1**

PQf

Pajamų nuokrypis dėl kiekio (pajėgumų) nuokrypio

„-“

 

 

 

 

 

XIII.1*

WACC

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

proc.

 

 

 

 

 

XIII.2*

RAB

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

Eur

 

 

 

 

 

XIII.3*

ROIt

Investicijų grąža, nustatyta

„-“

 

 

 

 

 

XIII.4**

ROIf

Investicijų grąža, faktinė

„-“

 

 

 

 

 

XIII.5

ROI(f-t)

Investicijų grąžos skirtumas

„-“

 

 

 

 

 

XIV.1*

St+ROIt

Pajamų lygis, nustatytas

„-“

 

 

 

 

 

XIV.2**

Sf+ROIf

Pajamų lygis, faktinis

„-“

 

 

 

 

 

XV.1*

OPEXnust.

OPEX(be DU)t + OPEX(DU)t

„-“

 

 

 

 

 

XV.2**

OPEX fakt

OPEX(be DU)f + OPEX(DU)f

„-“

 

 

 

 

 

XV.3***

G1+2, G3–5

OPEXnustatyt.OPEX faktinis

„-“

x

x

 

x

 

XV.4***

 

Dydis, kuriuo mažinama leistinų pajamų riba

„-“

x

x

 

x

 

 

* Pradedama pildyti antriesiems reguliavimo periodo metais pildant 5 ir 6 skiltis. Skaičiuojant sąnaudas antriesiems reguliavimo periodo metams įvertinamas skirtumas tarp praėjusio reguliavimo periodo nustatytų ir faktinių OPEX ir ROI.

** Pradedama pildyti tretiesiems reguliavimo periodo metais turint faktinius (patikslintus) pirmųjų metų duomenis (5 skiltis) ir pildant prognozuojamus duomenis tretiesiems metams.

*** Pradedama pildyti ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams, turint faktinius pirmųjų ir antrųjų metų duomenis ir suskaičiavus XI.3 ir XI.4 eilučių rezultatus.

 

Tvirtinu:

 

 

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė“