Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO nr. I-1489 23(1) straipsniO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.  

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 231 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 231 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai, švietimo įstaigos vadovas apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša atitinkamoje savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai ar atitinkamam psichologinės pagalbos teikėjui, su kuriuo savivaldybės vykdomoji institucija yra sudariusi sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo, ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos. Smurtą patyrę mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai, informavę švietimo įstaigos vadovą, turi teisę šiame straipsnyje nurodytais terminais apie įvykusį smurto faktą patys pranešti atitinkamoje savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai ar atitinkamam psichologinės pagalbos teikėjui, su kuriuo savivaldybės vykdomoji institucija yra sudariusi sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Lietuvos Respublikos Seimo narys                                                                 Robertas Šarknickas