ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros tarybos protokolo išvadą, rengia Savivaldybės mero potvarkio projektą dėl stipendijų skyrimo.“

1.2. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Stipendijos skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.“

1.3. pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Tarp Šiaulių miesto savivaldybės, atstovaujamos Savivaldybės mero ir jaunojo menininko (toliau – stipendijos gavėjas) sudaroma savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo kūrybinei programai įgyvendinti sutartis (toliau – sutartis).

1.4. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Paraiškos, vertinimo lapo, sutarties, ataskaitos formos tvirtinamos Savivaldybės

mero potvarkiu.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

4. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

 

Savivaldybės meras