Projektas

Nr. XIVP-3012(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO ĮSTATYMO NR. XII-2769 3, 6, 14 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 34 dalį ir ją išdėstyti taip:

„34. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) ar būtinas turto vertinimas ir, jeigu būtina, kas privalo užtikrinti, kad būtų atliktas privalomasis turto vertinimas, ir ar kredito gavėjas turės su tuo susijusių išlaidų, bei kredito gavėjo teisė pasirinkti šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantį turto arba verslo vertintoją, jeigu kredito davėjas reikalauja atlikti privalomąjį įkeičiamo nekilnojamojo turto vertinimą;“.

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Nekilnojamojo turto vertinimas

1. Kai kredito davėjas reikalauja atlikti privalomąjį nekilnojamojo turto, kurio hipoteka užtikrinamas įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas, vertinimą, kredito gavėjas turi teisę pasirinkti turto arba verslo vertintoją. Kredito gavėjo pasirinktas turto arba verslo vertintojas turi būti nesusijęs su kredito išdavimo procesu, taip pat vadovautis kitais Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatyme nustatytais reikalavimais. Kredito davėjas turi teisę motyvuotai nesutikti su kredito gavėjo pagal šį straipsnį pasirinktu turto arba verslo vertintoju.

2. Nekilnojamojo turto, kurio hipoteka užtikrinamas įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas, vertinimas turi būti pagrįstas raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje pateikta turto vertinimo ataskaita, kurią privalo saugoti kredito davėjas. Kredito davėjas privalo saugoti turto vertinimo ataskaitą 10 metų nuo įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų saugojimą, nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

3. Kai kredito sutarties galiojimo laikotarpiu sumažėja įkeisto nekilnojamojo turto vertė, kredito davėjas neturi teisės reikalauti papildomų įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonių, išskyrus atvejus, kai įkeisto nekilnojamojo turto vertė sumažėja dėl kredito gavėjo ar įkaito davėjo kaltės.

4. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad kredito gavėjas padengtų privalomojo nekilnojamojo turto, kurio hipoteka užtikrinamas ir (arba) užtikrintas įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas, vertinimo išlaidas tik tais atvejais, kai:

1) kredito gavėjas prašo suteikti kreditą arba padidinti bendrą kredito sumą;

2) įkeisto nekilnojamojo turto vertė kredito sutarties galiojimo laikotarpiu sumažėja dėl kredito gavėjo ar įkaito davėjo kaltės;

3) kredito gavėjas siekia pakeisti esmines kredito sutarties sąlygas.

5. Jeigu šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju bendra kredito suma išmokama dalimis, kredito davėjas turi teisę reikalauti privalomojo nekilnojamojo turto, kurio hipoteka užtikrinamas ir (arba) užtikrintas įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas, vertinimo prieš kiekvieną bendros kredito sumos dalies išmokėjimą.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16) kredito gavėjo teisė pasirinkti šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantį turto arba verslo vertintoją, jeigu kredito davėjas reikalauja atlikti privalomąjį įkeičiamo nekilnojamojo turto vertinimą;“.

 

5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) kredito gavėjas pripažįstamas nedalyviu arba iš dalies dalyviu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas