Projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 m. gegužės 13 D. NUTARIMO NR.492 „DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATŲ IR ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                   Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 492 „Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Departamento veiklos tikslas – dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministrui pavestoje tautinių mažumų teisių apsaugos srityje ir ją įgyvendinti.“.

2.   Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

„8. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. analizuoja ir apibendrina informaciją tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, apibendrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų šiais klausimais taikymo praktiką, teikia institucijoms siūlymus dėl tautinių mažumų politikai įgyvendinti reikalingų teisės aktų, jų atitikties Europos Sąjungos teisei, šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

8.2. rengia tautinių mažumų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.3. kaupia, sistemina, analizuoja, vertina ir skelbia informaciją apie tautinių mažumų santykių raidą Lietuvos Respublikoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija) ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl tautinių mažumų politikos formavimo ir įgyvendinimo;

8.4. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie tautinių mažumų socialinę-politinę padėtį, tiria jų poreikius ir įgyvendina priemones, padedančias išsaugoti tautinių mažumų kultūrinį tapatumą;

8.5. bendradarbiauja su asmenimis, priklausančiais tautinėms mažumoms, Lietuvos tautinėmis bendrijomis, iš dalies finansuoja tautinių mažumų integracijos ir tapatumo išsaugojimo priemones;

8.6. inicijuoja mokslinius, sociologinius, demografinius, infrastruktūros ir kitus tyrimus tautinių santykių klausimais, taip pat viešosios nuomonės apklausas;

8.7. rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais tautinių mažumų klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas tautinių mažumų klausimais rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos, atstovauja Lietuvos interesams tarptautinėse organizacijose ir komitetuose tautinių mažumų klausimais;

8.8. perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisės aktų tautinių mažumų sriyje nuostatas ir jas įgyvendina (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

8.9. teikia Kultūros ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms informaciją, ataskaitas ir kitus dokumentus tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais, kai rengiami pranešimai Europai Sąjungai, Europos Tarybai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

8.10. tautinių mažumų politikos įgyvendinimo klausimais analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes, inicijuoja ir rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja Lietuvos Respublikos tautinių mažumų teisių apsaugos srities tarptautinių sutarčių vykdymą;

8.11. įgyvendina Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų pateiktas rekomendacijas tautinių mažumų klausimais ir vykdo nuolatinę rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

8.12. rengia periodinius pranešimus apie Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, teikia tvirtinti dokumentą, koordinuoja (organizuoja) šios konvencijos nuostatų įgyvendinimą ir vykdo stebėseną; rengia informaciją ir teikia ataskaitas Europos komisijai prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI);

8.13. įgyvendina neformaliojo tautinių mažumų švietimo priemones;

8.14. koordinuoja ir įgyvendina priemones, skatinančias įvairių tautinių mažumų tarpkultūrinį dialogą, kovą su tautine, rasine diskriminacija ir etnine neapykanta;

8.15. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Departamento kompetencijos klausimais;

8.16. organizuoja valstybės politikos tautinių mažumų klausimais, tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos viešinimą, informacinių leidinių leidybą, taip pat organizuoja ir rengia konferencijas, diskusijas, konkursus, kitus renginius;

8.17. rengia ir įgyvendina specialias tautinių mažumų istorinio ir kultūrinio pažinimo priemones, koordinuoja veiklas, susijusias su neskaitlingų tradicinių tautinių mažumų, neturinčių istorinės tėvynės (Lietuvos karaimų, totorių ir romų), tapatumo išsaugojimu;

8.18. įgyvendina integracines priemones, skirtas Rytų Lietuvoje gyvenantiems asmenims, priklausantiems tautinėms mažumoms, skatina tarpkultūrinį dialogą ir plėtoja tautinių mažumų pilietinį ugdymą Rytų Lietuvoje;

8.19. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie atvykusių ar grįžtančių iš užsienio asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, poreikius, bendradarbiaudamas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, sprendžia jų klausimus, teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl priemonių, padedančių jiems sparčiau integruotis į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, sukūrimo bei prisideda prie jų įgyvendinimo;

8.20. rengia ir įgyvendina priemones, skirtas tautinių mažumų visuomenės informavimo priemonių medijų raštingumui ugdyti;

8.21. rengia ir įgyvendina priemones, skirtas visuomenės švietimui ir sociokultūrinei edukacijai tautinių mažumų klausimais;

8.22. priima teisės aktus tautinių mažumų srityje;

8.23. nagrinėja asmenų skundus, prašymus;

8.24. Vyriausybės pavedimu įgyvendina tautinių mažumų srityje veikiančių viešųjų įstaigų savininko ar dalininko teises ir pareigas, vykdo tautinių mažumų kultūros centrų veiklos raidos stebėseną, nustato pagrindines vystymo kryptis;

8.25. teikia išvadas dėl teisės aktų, susijusių su tautinėmis mažumomis, projektų.“

3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra valstybės tarnautojas.“

4.  Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Departamento direktorius priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Departamento direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei ir kultūros ministrui.“

5.  Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Departamento vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

Kultūros ministras