Projektas

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo     d. Nr.

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 5 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 4 straipsniu, 22 straipsnio 3 dalimi, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“,  Akmenės  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a pakeisti Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.    Aprašo 5 punktą išdėstyti taip:

5. Strateginio planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą,  stebėseną, vertinimą ir ataskaitų rengimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriaus įsakymu paskiriami koordinatoriai, atsakingi už kiekvieno Savivaldybės strateginio planavimo dokumento ar jo dalies rengimo ir įgyvendinimo koordinavimą.“

2.    Aprašo 7 punktą išdėstyti taip:

7. Strateginio valdymo sistemos principai:

7.1. darnumo ir integralumo – viešojo valdymo sprendimai ir strateginio planavimo dokumentai tarpusavyje turi būti susieti aiškiais loginiais ryšiais, o jų visuma turi sudaryti sąlygas pasiekti ilgalaikę ir darnią Savivaldybės pažangą, užtikrinti veiksmingą Savivaldybės finansų planavimą ir panaudojimą.

7.2. veiksmingumo ir orientacijos į rezultatus priimant viešojo valdymo sprendimus, planuojant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas strateginiams tikslams bei pažangos uždaviniams ir tęstinės veiklos uždaviniams nustatyti ir jiems įgyvendinti laiku, pasirenkant tam tinkamiausius būdus ir atsisakant vertės nekuriančios veiklos ar funkcijų;

7.3. įrodymais grindžiamo valdymo – viešojo valdymo sprendimų priėmimas turi būti pagrįstas pasiektų rezultatų stebėsenos duomenimis ir sprendimų finansinio, administracinio, socialinio ir kito poveikio išankstiniu vertinimu;

7.4. efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo – viešojo valdymo sprendimai ir strateginio planavimo dokumentai turi būti įgyvendinami siekiant didžiausios naudos mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai paskirstant turimus finansinius išteklius, atsižvelgiant į strateginius tikslus, uždavinius ir finansines galimybes naudoti ir išlaikyti pasiektus rezultatus;

7.5. bendradarbiavimo – strateginio planavimo dokumentai turi būti rengiami ir įgyvendinami bendradarbiaujant visiems strateginio planavimo sistemos dalyviams, Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir Savivaldybės valdomoms įmonėms, racionaliai naudojant jų žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius strateginiams tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti;

7.6. atvirumo ir įtraukimo – strateginio planavimo dokumentai turi būti rengiami ir įgyvendinami į sprendimo priėmimo procesus įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir konsultuojantis su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais. Informacija apie pasiektą pažangą ir panaudotas lėšas turi būti aiški, suprantama ir viešai prieinama;

7.7. lyčių lygybės ir nediskriminavimo – rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, turi būti atsižvelgiama į lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų diskriminacinių motyvų) aspektų integravimą planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapais, siekiant užkirsti kelią susidaryti kliūtims arba galimybių apribojimams, kurie gali sukelti nepageidaujamas pasekmes moterims ar vyrams, taip pat visuomenės grupėms, galinčioms patirti diskriminaciją;

7.8. ateities vertinimo – strateginis valdymas turi būti grindžiamas ateities įžvalgomis, tai yra rengiant strateginio planavimo dokumentus turi būti sistemiškai ir kompleksiškai nagrinėjamos ir vertinamos įvairios ateities galimybės ir jų įtaka Lietuvai Europos ir pasaulio pokyčių kontekste, o vertinimo rezultatai pateikiami kartu su planavimo dokumentais juos tvirtinantiems strateginio valdymo sistemos dalyviams. Strateginiai tikslai turi būti formuluojami vertinant valstybės pažangos scenarijų įtaką Lietuvai ir atskiroms valstybės veiklos sritims.“ 

3.    Papildyti Aprašą nauju 22 punktu ir išdėstyti jį taip:

22. Seniūnijų seniūnai parengtą seniūnijos metinio veiklos plano projektą teikia svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje.“

4.    Laikyti Aprašo buvusius 22–31 punktus atitinkamai 23–32 punktais.

5.    Papildyti Aprašo III, IV, V skyrių pavadinimus žodžiais „ir svarstymas“ ir juos išdėstyti taip:

5.1. III skyrius „ Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimas ir svarstymas“;

5.2. IV skyrius „Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimas ir svarstymas“;

5.3. V skyrius „Metinio veiklos plano rengimas ir svarstymas“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               

 

 

 

Forma patvirtinta

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus                 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A-159

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMO  PROJEKTO

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2022 m. kovo   d. Nr. ________

(data)                             

 

Projekto rengėjas - Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja Vida Raubienė.

Pranešėjas komitetų posėdžiuose –  Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja Vida Raubienė.

1.

Projekto tikslas

Patvirtinti Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimus, kurie atitiktų galiojančius teisės aktus.

2.

Kaip šiuo metu teisiškai reglamentuojami projekte aptarti klausimai

Lietuvos Respublikos Strateginio valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“

3.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi teisės aktai

Nėra.

4.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama

 

Priimtas sprendimas atitiks teisės aktų reikalavimus.

5.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

6.

Lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti;

finansavimo šaltiniai

Lėšų poreikio nėra.

7.

Įgyvendinimo laikotarpis

Nuo sprendimo priėmimo.

8.

Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados (suderinimas per DVS):

 

8.1

Teisininkas

 

 

 

8.2

Kalbininkas

 

 

 

 

Priimtą sprendimą išsiųsti:  Administracijos skyrių vedėjams,  seniūnijų seniūnams.

SUDERINTA
Administracijos direktorius / pavaduotojas

..................................................

20.....  m. .......................... d.

 

 

 

Lyginamasis sprendimo variantas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191

 

STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybės) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimo organizavimą, stebėseną, tikslinimą, vertinimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. metinis veiklos planas (toliau – MVP) – 1 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuris detalizuoja Savivaldybės strateginio veiklos plano programų, už kurias atsakinga Savivaldybės administracija, seniūnijos, biudžetinės įstaigos, įgyvendinimą. Rengiamas atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatomus programoms skirti asignavimus;

2.2. pažangos priemonė – kryptingas strateginio valdymo sistemos dalyvių veiksmų rinkinys, nustatantis tam tikro pažangos uždavinio įgyvendinimo būdą;

2.3. projektaslaikina, aiškią pradžią ir pabaigą bei ribotus išteklius turinti pažangos veikla, skirta naujam produktui sukurti, siekiant įgyvendinti pažangos priemonę. Apima investicines veiklas, teisinio reguliavimo iniciatyvas, struktūrinių reformų ir viešojo sektoriaus pertvarkų iniciatyvas ir kitą pažangos veiklą, kuri įgyvendina pažangos uždavinius;

2.4. Savivaldybės strateginis plėtros planas (toliau – SSPP)Savivaldybės 4–10 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje planuoti ir rengiamas atsižvelgiant į kitus strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentus. Šis planas taip pat turi derėti su Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir Šiaulių regiono plėtros planu;

2.5. Savivaldybės strateginio valdymo sistema (toliau – strateginio valdymo sistema) – tai planavimo dokumentų, strateginio valdymo sistemos dalyvių ir procesų visuma ilgalaikei ir darniai Savivaldybės pažangai užtikrinti;

2.6. Savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SSVP) – Savivaldybės 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į SSPP ir kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus planavimo dokumentus, detalizuojamas Akmenės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ir sudaromas, atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

2.7. Savivaldybės strateginio veiklos plano programa esminė Savivaldybės strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiams tikslams pasiekti, kurioje nustatomi programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir projektai, vertinimo rodikliai, jų reikšmės ir asignavimai;

2.8. strateginis planavimas Savivaldybėjevisuma procesų, skirtų ilgalaikei ir darniai Savivaldybės pažangai užtikrinti, apimančių aplinkos analizę, sprendimų dėl planavimo dokumentų rengimo priėmimą, planavimo dokumentų rengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą, atsiskaitymą už pasiektus rezultatus;

2.9. strateginis tikslas – planavimo dokumentuose užsibrėžtas siekis, rodantis planuojamą pasiekti per strateginio planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį rezultatą; 

2.10. strateginio valdymo sistemos dalyviai:

2.10.1. Savivaldybės taryba;

2.10.2. Savivaldybės administracija;

2.10.3. biudžetinės įstaigos;

2.11. strateginio veiklos plano koordinatoriai – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, atsakingi už tam tikros SSVP programos rengimo ir įgyvendinimo koordinavimą;

2.12. Šiaulių regiono plėtros planas (toliau – ŠRPP) – 4–10 metų trukmės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, pateikiama išsami regiono situacijos analizė, įvertinamas numatomas nacionalinių plėtros programų įgyvendinimo poveikis regiono lygiu, prireikus detalizuojamos regionui Regionų plėtros programoje nustatytos išankstinės sąlygos, kurias Regiono plėtros taryba ir regiono savivaldybės turi įgyvendinti ir užtikrinti jų laikymąsi, siekdamos veiksmingo ir rezultatyvaus pažangos uždavinių įgyvendinimo, nurodomi regiono plėtros tikslai ir regiono plėtros uždaviniai, suplanuojami regiono plėtros tikslus ir regiono plėtros uždavinius įgyvendinančios priemonės ir (arba) projektai, nurodomos preliminarios kiekvienai pažangos priemonei ir (arba) projektui įgyvendinti reikalingos pažangos lėšos, nustatomi rezultato rodikliai;

2.13. tęstinės veiklos priemonė – veiksmai, skirti strateginio valdymo sistemos dalyvio tęstinei veiklai vykdyti;

2.14. uždavinys per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti, kad bus pasiektas strateginio planavimo dokumente nustatytas tikslas;                         

2.15. kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SISTEMA

 

3. Savivaldybės Strateginio valdymo sistemą sudaro strateginio planavimo dokumentai ir institucijos bei įstaigos, atsakingos už strateginio planavimo dokumentų parengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vertinimą, atsiskaitymą už pasiektus rezultatus ir jų viešinimą.

4. Strateginio planavimo dokumentai rengiami atsižvelgiant į valstybės ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentus, Šiaulių regiono strateginio planavimo dokumentus, Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, užtikrinant jų tarpusavio suderinamumą ir integralumą. Strateginio planavimo dokumentai susiejami aiškiais loginiais ryšiais – ilgesnės trukmės strateginio planavimo dokumentai įgyvendinami per trumpesnės trukmės strateginio planavimo dokumentus. Vienų strateginio planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų strateginio planavimo dokumentų nuostatoms.

5. Strateginio planavimo dokumentų rengimą ir, įgyvendinimą,  stebėseną, vertinimą ir ataskaitų rengimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriaus įsakymu paskiriami koordinatoriai, atsakingi už kiekvieno Savivaldybės strateginio planavimo dokumento ar jo dalies rengimo ir įgyvendinimo koordinavimą.

6. Savivaldybė gali pasitelkti išorės ekspertus Savivaldybės strateginio plėtros ar strateginio veiklos plano rengimo darbams atlikti. Išorės ekspertai gali būti pasitelkti surinkti ar analizuoti duomenims, kurių reikia aplinkos analizei atlikti ar tikslų, uždavinių alternatyvoms numatyti.

7. Strateginio valdymo sistemos principai:

7.1. darnumo ir integralumo – viešojo valdymo sprendimai ir strateginio planavimo dokumentai tarpusavyje turi būti susieti aiškiais loginiais ryšiais, o jų visuma turi sudaryti sąlygas pasiekti ilgalaikę ir darnią Savivaldybės pažangą, užtikrinti veiksmingą Savivaldybės finansų planavimą ir panaudojimą.

7.2. veiksmingumo ir orientacijos į rezultatus priimant viešojo valdymo sprendimus, planuojant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas strateginiams tikslams bei pažangos uždaviniams ir tęstinės veiklos uždaviniams nustatyti ir jiems įgyvendinti laiku, pasirenkant tam tinkamiausius būdus ir atsisakant vertės nekuriančios veiklos ar funkcijų;

7.3. įrodymais grįsto valdymo – viešojo valdymo sprendimų priėmimas turi būti pagrįstas pasiektų rezultatų stebėsenos duomenimis ir sprendimų finansinio, administracinio, socialinio ir kito poveikio išankstiniu vertinimu;

7.4. efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo – viešojo valdymo sprendimai ir strateginio planavimo dokumentai turi būti įgyvendinami siekiant didžiausios naudos mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai paskirstant turimus finansinius išteklius strateginiams tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti ir išlaikyti pasiektus rezultatus, atsižvelgiant į strateginius tikslus, uždavinius ir finansines galimybes naudoti ir išlaikyti pasiektus rezultatus;

7.5. bendradarbiavimo – strateginio planavimo dokumentai turi būti rengiami ir įgyvendinami bendradarbiaujant visiems strateginio planavimo sistemos dalyviams, Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir Savivaldybės valdomoms įmonėms, racionaliai naudojant jų žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius strateginiams tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti;

7.6. atvirumo ir įtraukimo – strateginio planavimo dokumentai turi būti rengiami ir įgyvendinami į sprendimo priėmimo procesus įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir konsultuojantis su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais. Informacija apie pasiektą pažangą ir panaudotas lėšas turi būti aiški, suprantama ir viešai prieinama;

7.7. lyčių lygybės – rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, turi būti atsižvelgiama į lyčių aspekto integravimą planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapuose, siekiant užkirsti kelią kliūčių susidarymui arba galimybių apribojimams, kurie gali sukelti nepageidaujamas pasekmes moterims ar vyrams.

7.7. lyčių lygybės ir nediskriminavimo – rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, turi būti atsižvelgiama į lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų diskriminacinių motyvų) aspektų integravimą planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapais, siekiant užkirsti kelią susidaryti kliūtims arba galimybių apribojimams, kurie gali sukelti nepageidaujamas pasekmes moterims ar vyrams, taip pat visuomenės grupėms, galinčioms patirti diskriminaciją;

7.8. ateities vertinimo – strateginis valdymas turi būti grindžiamas ateities įžvalgomis, tai yra rengiant strateginio planavimo dokumentus turi būti sistemiškai ir kompleksiškai nagrinėjamos ir vertinamos įvairios ateities galimybės ir jų įtaka Lietuvai Europos ir pasaulio pokyčių kontekste, o vertinimo rezultatai pateikiami kartu su planavimo dokumentais juos tvirtinantiems strateginio valdymo sistemos dalyviams. Strateginiai tikslai turi būti formuluojami vertinant valstybės pažangos scenarijų įtaką Lietuvai ir atskiroms valstybės veiklos sritims. 

8. Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai:

8.1. Savivaldybės strateginis plėtros planas, tvirtinamas Savivaldybės tarybos;

8.2. Savivaldybės strateginis veiklos planas, tvirtinamas Savivaldybės tarybos;

8.3. metiniai veiklos planai - Savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinius veiklos planus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės biudžetinių įstaigų, suderinę su koordinuojančiais Savivaldybės administracijos padaliniais, - įstaigų vadovai.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMAS IR SVARSTYMAS

 

9. Savivaldybės Strateginio plėtros planas - Savivaldybės piliečių, bendruomenės, savivaldos institucijų, socialinių - ekonominių partnerių, politinių partijų ir kitų suinteresuotų grupių atstovų susitarimas dėl Savivaldybės ilgalaikės vizijos, ilgalaikių prioritetų, jų įgyvendinimo krypčių ir siekiamos pažangos rodiklių. Kiti Savivaldybėje rengiami strateginio planavimo dokumentai turi būti suderinti su SSPP nuostatomis.

10. SSPP struktūra:

10.1. bendroji informacija - nurodomas SSPP rengimo tikslas, laikotarpis, planavimo dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant šį planą ir kita svarbi informacija;

10.2. vidaus ir išorės aplinkos analizė - pateikiama savivaldybės socialinės ir ekonominės situacijos ir teritorinio potencialo analizė, parengta pagal valstybės, regioninio ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, taip pat kitus planavimo dokumentus;

10.3. Savivaldybės socialinės ir ekonominės, erdvinės plėtros vizija - nurodoma Savivaldybės teritorijos, socialinės ir ekonominės situacijos būklė, kurios bus siekiama įgyvendinant SSPP. Vizijos formuluotė turėtų atskleisti Savivaldybės išskirtinumą;

10.4. Savivaldybės plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai, neprieštaraujantys regiono plėtros tikslams ir uždaviniams, bei jų svarbiausios įgyvendinimo priemonės;

10.5. preliminarus lėšų SSPP planui įgyvendinti poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai;

10.6. ŠRPP pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuoti projektai, kuriuos įgyvendina arba įgyvendinant dalyvauja Savivaldybė, preliminarios projektams įgyvendinti skiriamos pažangos lėšos, subjektai, kurių bendradarbiavimas būtinas projektams įgyvendinti, įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos;

10.7.  kiti Savivaldybės lėšomis finansuojami projektai;

10.8SSPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos ir kita reikalinga informacija.

11. SSPP rengimo procesas susideda iš šių etapų:

11.1. aplinkos analizės ir pirminių pasiūlymų dėl Savivaldybės Strateginio plėtros plano tikslų, remiantis aplinkos analizės išvadomis, rengimas;

11.2. SSPP projekto rengimas – Savivaldybės SSPP parengti Savivaldybės mero potvarkiu gali būti paskirtos darbo grupės, kurias sudaro Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos vadovai ir specialistai, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, įvairių interesų grupių atstovai. Rekomenduojama, kad SSPP darbo grupės apimtų verslo ir ekonomikos plėtros, žemės ūkio ir kaimo reikalų, laisvalaikio ir turizmo, socialinę, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, bendruomenių ir nevyriausybinio sektoriaus reikalų, infrastruktūros, aplinkos apsaugos plėtros bei kitas pagal poreikį sritis. Formuluojama  Savivaldybės plėtros vizija ir strateginiai tikslai (prioritetai), tikslai, uždaviniai bei priemonės, nustatomi jų įgyvendinimo vertinimo rodikliai bei reikšmės;

11.3. SSPP projekto viešinimas – parengtas Savivaldybės strateginio plėtros plano projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms, sudarant galimybes Savivaldybės bendruomenei susipažinti su dokumentu ir per nustatytą terminą pateikti pastabas bei pasiūlymus;

11.4. SSPP svarstymas ir tvirtinimas – pasibaigus viešam Savivaldybės Strateginio plėtros plano svarstymui, esant poreikiui, projektas tikslinamas ir teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams bei tvirtinti Savivaldybės tarybai. Patvirtintas SSPP skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMAS IR SVARSTYMAS

 

12. Savivaldybės strateginis veiklos planas rengiamas kasmet, siekiant suplanuoti Savivaldybės asignavimus, skirtus ŠRPP ir Savivaldybės strateginiame plėtros plane nustatytoms pažangos priemonėms ir projektams įgyvendinti, taip pat asignavimus Savivaldybės tęstinei veiklai vykdyti.

13. Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimo darbo grupė, programų pavadinimai, programų ir priedų formos, parengimo ir pateikimo grafikas tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

14. SSVP pateikiama ši informacija:

14.1. Savivaldybės misija ir veiklos prioritetai;

14.2. SSPP nurodyti Savivaldybės plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai;

14.3. planuojami 3 metų asignavimai, skirti numatytoms priemonėms ir projektams įgyvendinti;

14.4. planuojami pasiekti rezultatai;

14.5. Savivaldybės programos;

14.6. ŠRPP suplanuotos pažangos priemonės ir projektai;

14.7. Savivaldybės įgyvendinami projektai, kurie neįtraukti į ŠRPP;

14.8. Valstybės biudžeto dotacijos ir jų vertinimo ir stebėsenos rodikliai;

14.9. Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai.

14.10.  kita svarbi susijusi informacija.

15. Savivaldybės Strateginio veiklos plano rengimo procesas susideda iš šių etapų:

15.1. aplinkos analizės atlikimas;

15.2. SSVP projekto rengimas;

15.3. SSVP projekto viešinimas;

15.4. SSVP svarstymas ir tvirtinimas.

16. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į jų sudėtį neįeinantys valstybės tarnautojai, seniūnijos, biudžetinės įstaigos, Savivaldybės valdomos įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, teikdami informaciją reikalingą SSVP parengimui, turi naudotis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis ir formomis.

17. SSVP projektui parengti Savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė iš Savivaldybės administracijos darbuotojų ir biudžetinių įstaigų atstovų.

18. Parengtas SSVP projektas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, sudarant galimybes Savivaldybės bendruomenei susipažinti su dokumentu ir per nustatytą terminą pateikti pastabas bei pasiūlymus.

19. SSVP projektas yra Savivaldybės biudžeto projekto planavimo pagrindas. Parengtas SSVP projektas turi atitikti Savivaldybės finansines galimybes. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti asignavimai turi atitikti SSVP programoms įgyvendinti numatytus asignavimus.

 

V SKYRIUS

METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMAS IR SVARSTYMAS

 

20. Metinius veiklos planus rengia Savivaldybės administracija, seniūnijos, biudžetinės įstaigos.  Metiniame veiklos plane detalizuojami SVP planuojamų programų pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai ir priemonės. Metiniame veiklos plane nustatomais rodikliais turi būti siekiama SVP nustatytų veiklos tikslų ir pažangos ir tęstinės veiklos uždavinių įgyvendinimo.

21. Į seniūnijų metinių veiklos planų rengimą turi būti įtrauktos gyvenamųjų vietovių bendruomenės – seniūnaičiai, bendruomeninių organizacijų atstovai, seniūnijos teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų atstovai ir gyventojai.

22. Seniūnijų seniūnai parengtą seniūnijos metinio veiklos plano projektą teikia svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje.

22. 23. Metinio veiklos plano forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

VI SKYRIUS

STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA, TIKSLINIMAS, ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINIMO REZULTATUS

 

23. 24. Įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma SSVP ir SSPP. Pradėjus įgyvendinti planus, prasideda nuolatinė įgyvendinimo rezultatų stebėsena (toliau – stebėsena). Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus, siekiant pagerinti Savivaldybės veiklą ir rezultatus.

24. 25. Gali būti tikslinami šie Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai: SSPP, SSVP. Strateginio planavimo dokumentų tikslinimas gali būti vykdomas pasikeitus aplinkybėms.

25. 26. SSPP tikslinimas – tai procedūra, kurios metu SSPP prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės ir projektai gali būti papildyti naujais arba keičiami. Pakeitus SSPP prioritetus, tikslus, uždavinius ar priemones bus keičiamas ir SSVP.

26. 27. Pasiūlymus dėl SSPP papildymo ar keitimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai, darbuotojai, socialiniai ekonominiai partneriai, kiti suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pasiūlymai dėl Strateginio planavimo dokumentų keitimo teikiami raštu ar elektroniniu būdu Savivaldybės administracijos direktoriui.  Pateikti pasiūlymai apsvarstomi Savivaldybės tarybos komitetuose. SSPP pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.

27. 28. SSPP įgyvendinimo ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip 1 kartą per SSPP galiojimo laikotarpį. Parengtas Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos projektas teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybai pritarus ataskaitai, ji paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

28. 29. Atitinkamų metų SSVP įgyvendinimo ataskaita rengiama kasmet, vadovaujantis SSVP įgyvendinimo stebėsenos duomenimis, gautais iš SSVP nurodytų vykdytojų. Parengtas SSVP  įgyvendinimo ataskaitos projektas teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybai pritarus Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitai, ji paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

VII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. 30. Aprašas, kiti Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų ataskaitos yra vieši ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

30. 31. Teritorijų planavimas Savivaldybėje atliekamas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

31. 32. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

_______________________