Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 4, 6, 61, 7, 112, 20, 30, 302, 34, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3422, 3425, 3426, 3427, 3428, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435,  3436, 3437, 351 STRAIPSNIŲ IR AŠTUNTOJO9 SKIRSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Apmokestinamieji gaminiai – pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) apmokestinami Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priede nurodyti gaminiai.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12Atliekų perdirbimas – atliekų naudojimo veikla, kai atliekas sudarančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas. Ši veikla apima organinių medžiagų perdirbimą, tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar užpildymui atliekomis.“

3. Papildyti 2 straipsnį 281 dalimi:

281. Europos standartai dėl elektros ir elektroninės įrangos surinkimo, gabenimo, tvarkymo ir pakartotinio naudojimo – Europos standartizacijos departamento (CEN) publikuoti darnieji standartai, nustatantys reikalavimus elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, gabenimui, tvarkymui ir pakartotiniam naudojimui.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 36 dalį ir ją išdėstyti taip:

36. Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs ar privalėjęs įregistruoti savo veiklą asmuo, kuris:

1) Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminius pakuoja arba

2) Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina ir tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvą, arba

3) pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba

4) gamina arba užsako projektuoti ar pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones; arba iš kitų tiekėjų gautą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu įrangą atlygintinai perleidžia kitam asmeniui naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones (perpardavėjas nėra laikomas gamintoju, jeigu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui įrangą, paženklintą kito gamintojo ženklu), arba

5) Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina ir tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones, arba

6) yra įsisteigęs Lietuvos Respublikoje ir, nepaisant naudojamo pardavimo būdo, be kita ko, pagal nuotolines sutartis, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje, vykdydamas profesinę veiklą gamina, užpildo, parduoda ir (ar) pateikia Lietuvos Respublikos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius ar žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos veiklą, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, 4 straipsnio 1 dalies 28 punkte.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 38 dalį ir ją išdėstyti taip:

38. Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs ar privalėjęs įregistruoti savo veiklą asmuo, kuris:

1) iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos Respublikos teritoriją arba

2) iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvą, arba

3) iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba

4) iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba

5) yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio ryšio priemones, Lietuvos Respublikos buitinės ar ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos vartotojams tiesiogiai parduoda elektros ir elektroninę įrangą, arba

6) iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones, arba

7) yra įsisteigęs Lietuvos Respublikoje ir, nepaisant naudojamo pardavimo būdo, be kita ko, pagal nuotolines sutartis, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje, vykdydamas profesinę veiklą iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pateikia Lietuvos Respublikos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius ar žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos veiklą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 28 punkte, arba

8) yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir nuotolinio ryšio priemonėmis, be kita ko, pagal nuotolines sutartis, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje, vykdydamas profesinę veiklą vartotojams, įskaitant tuos, kurie nėra privatūs namų ūkiai, kitoje valstybėje narėje tiesiogiai parduoda vienkartinius plastikinius gaminius, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius ar žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos veiklą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 1 dalies 28 punkte, arba

9) iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyja į Lietuvos Respublikos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus šios dalies 1–7 punktuose išvardytus gaminius ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes. Šiuo atveju lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jeigu lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, šiuo Įstatymu importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo (finansinės nuomos) gavėjo, perima lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga.

6. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip:

39. Komunalinės atliekos – mišrios ir atskirai surinktos:

1) buitinės (buityje susidarančios) atliekos, įskaitant buityje susidarančias medicinines, statybines, popieriaus ir kartono, stiklo, metalų, plastiko, biologines, medienos, tekstilės, pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamiesiems gaminiams nepriskiriamų padangų, taip pat stambiąsias atliekas, įskaitant čiužinius ir baldus;

2) atliekos, surinktos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, mažmeninės prekybos parduotuvių, viešojo administravimo, mokslo, kultūros, švietimo, sporto, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, apgyvendinimo, maitinimo ir kitų paslaugų ir veiklų sektorių, kai jos pagal pobūdį ar sudėtimi panašios į buitines atliekas;

3) Prie komunalinių atliekų nepriskiriamos stambių prekybos ir pramonės objektų atliekos, nepanašios į buityje susidarančias atliekas, transporto pakuočių atliekos, gamybos, sveikatos priežiūros veikloje susidarančios medicininės atliekos, žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos, septikų, taip pat kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekos, įskaitant nuotekų dumblą, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus buityje susidarančias baterijas ir akumuliatorius), alyvos ir statybinės atliekos.“

7. Pakeisti 2 straipsnio 584 dalį ir ją išdėstyti taip:

584. Reguliuojamoji kaina – valstybės reguliuojama regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginimo įrenginių, atliekų deginimo įrenginių valdytojų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kaina, į kurią neįskaičiuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo sąnaudos, komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo iš atliekų turėtojų paslaugų sąnaudos, komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros įrengimo, priežiūros, atnaujinimo ir plėtros sąnaudos, savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surinktų komunalinių atliekų apdorojimo sąnaudos, kurios neįtrauktos į regioninę kainą ir kurias turi padengti savivaldybė ir (ar) patiria savivaldybės Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas juridinis asmuo, kurio veikla nėra reguliuojamoji pagal šio Įstatymo 2 straipsnio 585 dalį.

8. Pakeisti 2 straipsnio 60 dalį ir ją išdėstyti taip:

60. Sąvartynas – atliekų šalinimo ant žemės ar žemėje (po žeme) įrenginys. Sąvartynams taip pat priklauso atliekų šalinimo įrenginiai, kuriuose atliekų darytojas šalina savo atliekas jų susidarymo vietoje, ir nuolatiniai (veikiantys ilgiau negu vienus metus) įrenginiai, naudojami laikinai laikyti atliekas, išskyrus įrenginius:

1) kuriuose atliekos iškraunamos, kad būtų paruoštos pervežti naudojimui, pradiniam apdorojimui ar šalinimui;

2) kuriuose atliekos laikomos iki naudojimo ar pradinio apdorojimo trumpiau negu trejus metus;

3) kuriuose atliekos laikomos iki šalinimo trumpiau negu vienus metus.“

9. Pakeisti 2 straipsnio 64 dalį ir ją išdėstyti taip:

64. Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų, Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba sunaudojimui savoms reikmėms skirtų daugiau kaip 25 litrų alyvos, daugiau kaip 5 baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių vienetų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, pagaminimas Lietuvos Respublikos teritorijoje per kalendorinius metus.“

10. Papildyti 2 straipsnį nauja 661 dalimi:

661. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikianti įmonė – įmonė, atliekanti procedūras ir technologinius procesus transporto priemonės techninei būklei išlaikyti ir (ar) atkurti, kad atitiktų techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, tvirtinamus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos, ar jos dalies, įrangos, komponento, sistemos gamintojo numatytus veikimo parametrus. Sąvoka „transporto priemonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.“

11. Buvusias 2 straipsnio 661, 662 ir 663 dalis atitinkamai laikyti 662, 663 ir 664 dalimis.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Atliekas surenkančios ir vežančios, nurodytos šio Įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Aplinkos ministras konkrečioms ekonominėms veikloms nustato atliekų naudojimo ir įmonės ūkinės veiklos metu susidariusių nepavojingųjų atliekų šalinimo jų susidarymo vietoje veiklas, apdorojamų atliekų rūšis ir kiekius, kuriuos įmonė turi teisę apdoroti be leidimo, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje. Nustatant prievolės turėti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą išimtis, suteikimo sąlygas įmonės ūkinės veiklos metu susidariusių nepavojingųjų atliekų šalinimui jų susidarymo vietoje, turi būti užtikrintas geriausių atliekų šalinimo technologijų taikymas. Nustatant prievolės turėti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą išimtis pavojingųjų atliekų naudojimui, nustatomi konkretūs reikalavimai skirtingai naudojimo veiklai ir, jei reikia, ribinės pavojingų medžiagų kiekio atliekose ir išmetamųjų teršalų ribinės vertės.“ 

 

4 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atliekas surenkančios ir (ar) vežančios įmonės, išskyrus įmones, atitinkančias aplinkos ministro tvirtinamose atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus kriterijus, kuriais vadovaujantis pripažįstama, kad atliekų surinkimas ir (ar) vežimas nėra šių įmonių profesinė veikla;“.

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tvarko atliekų apskaitą ir teikia ataskaitas apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, naudodamiesi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aplinkos ministro įgaliotai institucijai jos nustatyta tvarka:

1) atliekas surenkančios, vežančios ar apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai;

2) įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus;

3) atliekų darytojai, atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį ir (ar) rūšį, ir (ar) vykdomą veiklą, ir (ar) įmonės dydį, aplinkos ministro nustatytais atvejais.“

 

6 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 112 straipsnį iš jį išdėstyti taip:

112 straipsnis. Atliekų tvarkymo specialistų kompetencija

1. Eksploatuoti sąvartynus, surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, turintys į aplinkos ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą profesinių kvalifikacijų, kurias turintiems asmenims suteikta teisė eksploatuoti sąvartynus, surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas, sąrašą įrašytą profesinę kvalifikaciją (toliau – profesinė kvalifikacija), arba išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal su Aplinkos ministerija suderintas atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas (toliau šiame straipsnyje – specialistai) ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą (toliau – pažymėjimas), arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turėdami valstybės narės išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti šioje dalyje nurodytą atliekų tvarkymo veiklą.

2. Profesinę kvalifikaciją arba pažymėjimą privalo turėti:

1) sąvartynus eksploatuojančių įmonių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploatavimą atsakingi darbuotojai;

2) už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai;

3) už atliekų deginimo (kai atliekos deginamos kaip įprastinis arba kaip papildomas kuras) įrenginių eksploatavimą ir kontrolę atsakingi įmonių darbuotojai.

3. Aplinkos ministras nustato atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo, šių mokymo programų derinimo tvarką, Aplinkos ministerija nustatyta tvarka suderina įmonių, įstaigų ar organizacijų parengtas atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo programas. Aplinkos ministras ir švietimo, mokslo ir sporto ministras tvirtina profesinių kvalifikacijų, kurias turintiems asmenims suteikta teisė eksploatuoti sąvartynus, surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas, sąrašą.

4. Specialistai, turintys pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas penkeri metai tobulinti kompetenciją specialistų mokymo kursuose aplinkos ministro nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Aplinkos ministerija formuoja atliekų, kurioms taikomas šis įstatymas, prevencijos ir tvarkymo valstybės politiką, reglamentuoja atliekų laikinąjį laikymą, tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą.“

 

8 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 10 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) užtikrinta galimybė atiduoti buityje susidarančias statybines atliekas;“.

2. Papildyti 30 straipsnio 10 dalį 7 punktu:

7) užtikrinta galimybė atiduoti buityje susidarančias padangų, nepriskiriamų apmokestinamiesiems gaminiams, atliekas.“

3. Pakeisti 30 straipsnio 17 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) užtikrinti antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) rūšiavimo  galimybę ir priemones visiems komunalinių atliekų turėtojams;“.

4. Pakeisti 30 straipsnio 17 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) užtikrinti buityje susidarančių baldų, medienos, mineralinių atliekų (pavyzdžiui, betono, plytų, keramikos ir kt.), metalų, stiklo, plastiko, gipso) atliekų, susidariusių gyventojui atliekant statybos darbus ūkio būdu, elektros ir elektroninės įrangos, padangų, pavojingųjų buitinių ir kitų atliekų rūšiavimo galimybę, organizuoti šių atliekų surinkimą apvažiuojant ir įrengti šių atliekų surinkimo aikšteles (toliau – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės);“.

5. Pakeisti 30 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Siekdamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaroje vadovautis atliekų tvarkymo srityje taikomu principu „teršėjas moka“, savivaldybės (arba savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) privalo su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos sudaryti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 72 ir 10 straipsniuose nurodytas sutartis dėl vienkartinių plastikinių gaminių atliekų ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimo. Komunalinių atliekų sraute susidarančių vienkartinių plastikinių gaminių atliekų ir šiukšlių surinkėjus, vežėjus, apdorotojus savivaldybės turi išrinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų.

 

9 straipsnis. 302 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 302 straipsnio 4 dalį.

2. Pakeisti 302 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Regioninė kaina, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, grindžiama būtinosiomis su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiomis pagrįstomis sąnaudomis, reikalingomis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtų regioninių komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimui, jų atnaujinimui, plėtrai užtikrinti, priimtinos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo užtikrinimui ir aplinkos taršos mažinimui. Į būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas neįskaičiuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo sąnaudos, komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo iš atliekų turėtojų paslaugų sąnaudos, komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros įrengimo, priežiūros, atnaujinimo ir plėtros sąnaudos, savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surinktų komunalinių atliekų apdorojimo sąnaudos, kurios neįtrauktos į regioninę kainą ir kurias turi padengti savivaldybė ir (ar) patiria savivaldybės Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas juridinis asmuo, kurio veikla nėra reguliuojamoji pagal šio Įstatymo 2 straipsnio 585 dalį. Nustatant regioninės kainos būtinąsias sąnaudas, įvertinama ir atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartys, būtinos investicijos ir atidėjinių sąvartynų uždarymui poreikis nenutrūkstamam ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiam komunalinių atliekų tvarkymui užtikrinti. Regioninio atliekų tvarkymo centro atliekų deginimo sąnaudos, patiriamos atsiskaitant su bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytoju už po rūšiavimo likusias netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti energinę vertę turinčias sudegintas komunalines atliekas, pripažįstamos būtinosiomis sąnaudomis. Pareiga pagrįsti, kad regioninė kaina grindžiama būtinosiomis sąnaudomis, tenka regioniniam atliekų tvarkymo centrui.

3. Pakeisti 302 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais principais, Tarybos nustatytomis regioninėmis kainomis, Vyriausybės patvirtintomis vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisyklėmis ir savivaldybių vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo teisės aktais, pridėdamos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo sąnaudas, komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo iš atliekų turėtojų paslaugų sąnaudas, komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros įrengimo, priežiūros, atnaujinimo ir plėtros sąnaudas, savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surinktų komunalinių atliekų apdorojimo sąnaudas, kurios neįtrauktos į regioninę kainą ir kurias turi padengti savivaldybė ir (ar) patiria savivaldybės Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas juridinis asmuo, kurio veikla nėra reguliuojamoji pagal šio Įstatymo 2 straipsnio 585 dalį, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo regioninių kainų patvirtinimo nustato ir patvirtina naujus arba patvirtina esamus rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. Savivaldybių tarybos, patvirtindamos naujus arba patvirtindamos esamus rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų (fizinių asmenų) ir atliekų tvarkymą dydžius, turi įvertinti, ar jų mokama suma už paslaugas neviršys vieno procento vidutinių mėnesio statistinių savivaldybės namų ūkio pajamų. Savivaldybės, įgyvendindamos šią nuostatą, turi atsižvelgti į Lietuvos statistikos departamento naujausių kalendorinių metų duomenis apie tos apskrities vidutines disponuojamąsias pajamas per mėnesį. Jeigu apskaičiuotas rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų (fizinių asmenų) ir atliekų tvarkymą dydis už atliekų tvarkymo paslaugas viršija vieną procentą vidutinių mėnesio statistinių savivaldybės namų ūkio pajamų, savivaldybės iš naujo turi įvertinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo sąnaudas ir perskaičiuoti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų (fizinių asmenų) ir atliekų tvarkymą dydį, kad jis neviršytų vieno procento vidutinių mėnesio statistinių savivaldybės namų ūkio pajamų. Patvirtinti nauji rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai taikomi nuo artimiausio mokestinio laikotarpio pradžios. Sprendimą dėl mokestinio laikotarpio pradžios priima savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės taryba per šioje dalyje nurodytą terminą nepatvirtina naujų arba nepatvirtina esamų rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų (fizinių asmenų) ir atliekų tvarkymą dydžių, taikomi rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų (fizinių asmenų) ir atliekų tvarkymą dydžiai, galioję iki naujų apskaičiuotų regioninių kainų dydžių. Patvirtinus naujus rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų (fizinių asmenų) ir atliekų tvarkymą dydžius, atliekų turėtojams (fiziniams asmenims) susidariusį skirtumą savivaldybės kompensuoja iš savivaldybių biudžetų lėšų.

4. Pakeisti 302 straipsnio 10 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) sudarytomis sutartimis, jeigu savivaldybės teritorijoje taikoma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.“

 

10 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Programos lėšas sudaro Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytas mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis ir mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, lėšos, gautos pagal šio Įstatymo 341 straipsnio 7 dalyje, 342 straipsnio 3 dalyje, 345 straipsnio 2 dalyje, 3412 straipsnio 2 dalyje, 3416 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, užtikrinančius atliekų tvarkymo finansavimą.“

 

11 straipsnis. 341 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 341 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip:

27. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai privalo elektros ir elektroninės įrangos atliekas surinkti atskirai, nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis ir tvarkyti pagal atliekų tvarkymo prioritetus ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, taikydami elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai, atsižvelgiant į vykdomą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklą ir tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos rūšis, privalo turėti atitinkamą (-us) Europos standartą (-us) dėl elektros ir elektroninės įrangos surinkimo, gabenimo, tvarkymo ir pakartotinio naudojimo standartams sertifikatą, išduotą sertifikavimo įstaigos, akredituotos pagal ISO /IEC 17065 reikalavimus.“

2. Papildyti 341 straipsnį 28 dalimi:

28. Gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pavesti gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijai (toliau – Organizacija) organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 341straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 5, 6 dalyse nustatytas pareigas ateinančiais kalendoriniais metais (išskyrus atvejus, kai gamintojai ir (ar) importuotojai pradeda elektros ir elektroninės įrangos tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais po gruodžio 1 dienos. Šiuo atveju gamintojai ir (ar) importuotojai privalo pavesti Organizacijai vykdyti savo pareigas per vieną mėnesį nuo užsiregistravimo aplinkos ministro nustatyta tvarka dienos). Gamintojai ir (ar) importuotojai savo pareigas dėl elektros ir elektroninės įrangos gali pavesti tik vienai Organizacijai. Gamintojai ir (ar) importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai Organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai Organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai Organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas (šiuo atveju gamintojai ir (ar) importuotojai savo pareigas vykdyti privalo pavesti kitai Organizacijai per vieną mėnesį nuo dienos, kai panaikintas Organizacijai išduotos licencijos galiojimas).“

 

12 straipsnis. 342 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 342 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Siekdami kolektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, gamintojai ir importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 34straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 6 punktuose ir 9, 10 dalyse nustatytas pareigas ar Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 6 punktuose ir 9, 10 dalyse nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.“

2. Pakeisti 342 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Siekdama gauti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą išduotos licencijos pagrindu, Organizacija, be šio Įstatymo 3426 straipsnyje ir 3425 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad visų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant jos dalyvių ir gamintojų, ir importuotojų, pavedusių jai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą, tvarkymas bus finansuojamas. Tokių dokumentų sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo tvarką, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos apskaičiavimo tvarką, įkainio dydį banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumai apskaičiuoti, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato aplinkos ministras.“

3. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) gaminių atliekų tvarkymo organizavimo finansavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir (arba) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles) dėl buitinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse finansavimo ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų aikštelėse finansavimo ir šių aikštelių eksploatavimo išlaidų dalinio finansavimo tvarka, šiose aikštelėse surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdavimo Organizacijai pagal jos užimamą rinkos dalį tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių įrengtų didelių gabaritų atliekų aikštelių infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;“.

4. Papildyti 342 straipsnį 6 dalimi:

6. Organizacija šio straipsnio 4 dalyje nurodytas sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

13 straipsnis. 343 straipsnio pakeitimas

Papildyti 343 straipsnį 5 dalimi:

5. Individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šiame straipsnyje nurodytas sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

14 straipsnis. 344 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 344 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) tvarkyti tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos, atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;“.

2. Papildyti 344 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) užtikrinti aplinkos ministro nustatytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduočių įvykdymą.“

3. Pakeisti 344 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 345 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 345 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas arba, kaip numatyta šio Įstatymo 345 straipsnio 1 dalyje, Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.“

4. Pakeisti 344 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo:

1) nemokamai iš klientų priimti remontuojant jų transporto priemones išimtas, kiek tai techniškai įmanoma, naudotų dalių atliekas;

2) transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias transporto priemonių naudotų dalių atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.“

5. Pakeisti 344 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudotojų pareigos:

1) tvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones pagal atliekų tvarkymo prioritetus aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, taikant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus;

2) įvykdyti aplinkos ministro nustatytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotis;

3) sudaryti šio Įstatymo 345 straipsnio 4 dalyje numatytas sutartis.

 

15 straipsnis. 345 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 345 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

345 straipsnis. Papildomi kolektyvaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo reikalavimai

1. Siekdami kolektyviai organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, gamintojai ir (ar) importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytas pareigas arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 34straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais. Gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pavesti Organizacijai organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytas pareigas ateinančiais kalendoriniais metais (išskyrus atvejus, kai gamintojai ar importuotojai pradeda transporto priemonių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais po gruodžio 1 dienos. Šiuo atveju gamintojai ir (ar) importuotojai privalo pavesti Organizacijai vykdyti savo pareigas per vieną mėnesį nuo užsiregistravimo aplinkos ministro nustatyta tvarka dienos). Gamintojai ir (ar) importuotojai savo pareigas dėl tos pačios transporto priemonės gali pavesti tik vienai Organizacijai. Gamintojai ir (ar) importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai Organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai Organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai Organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas (šiuo atveju gamintojai ir (ar) importuotojai savo pareigas vykdyti privalo pavesti kitai Organizacijai per vieną mėnesį nuo dienos, kai panaikintas Organizacijai išduotos licencijos galiojimas).

2. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija gali būti išduodama tik Organizacijai, kuriai organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą kaip jos dalyviai ar sutartiniais pagrindais pavedė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiantys transporto priemones gamintojai ir (ar) importuotojai, kurių bendra užimama rinkos dalis, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų, importuotojų ir dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų transporto priemonių skaičių, yra ne mažesnė kaip 10 procentų.

3. Siekdama gauti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą išduotos licencijos pagrindu, Organizacija, be šio Įstatymo 3426 straipsnyje ir 3425 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad visų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant jos dalyvių ir jai organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą pavedusių gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones, tvarkymas bus finansuojamas. Tokių dokumentų sudarymo, pateikimo ir jo reikalavimų vykdymo tvarką, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos apskaičiavimo tvarką, įkainio dydį banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumai apskaičiuoti, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato aplinkos ministras.

4. Siekdama įvykdyti šio Įstatymo 344 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 7 punktuose transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, Organizacija privalo sudaryti sutartis su visais eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudotojais dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudojimo ir pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką su Organizacijos išrinktais eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportuotojais dėl surinktų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių panaudojimo. Sutartyse su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudotojais (perdirbėjais) turi būti numatyta finansavimo už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą tvarka, proporcinga jų užimamai rinkos daliai, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo finansavimą, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo kokybinių užduočių įvykdymą, jei taikoma) nevykdymą, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. Sutartyse su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportuotojais turi būti numatyta apmokėjimo už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti ir (ar) naudojimą (perdirbimą) tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

5. Organizacija šio straipsnio 4 dalyje nurodytas sutartis dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

2. Papildyti 345 straipsnį 4 dalimi:

4. Organizacija šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sutartis dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

16 straipsnis. 346 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 346 straipsnį.

2. Papildyti 346 straipsnį 3 dalimi:

3. Individualiai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šiame straipsnyje nurodytas sutartis dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

17 straipsnis. 347 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 347 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) tvarkyti tiektos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvos apskaitą ir teikti apskaitos, atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;“.

2. Pakeisti 347 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu alyvos atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama, kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas arba neatlygintinai surinkti alyvos atliekas iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių, šias atliekas pervežti ir perduoti alyvos atliekų tvarkytojams alyvos atliekų kiekį, ne didesnį už alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvos kiekį.“

3. Pakeisti 347 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

347 straipsnis. Alyvos gamintojų ir importuotojų ir alyvos atliekų tvarkytojų teisės ir pareigos

1. Alyvos gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) tvarkyti tiektos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvos apskaitą ir teikti apskaitos, atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai, šių atliekų prevencijos ir tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama įmonės pardavimo, perdavimo dokumentuose, reklaminėje alyvos ar jos produkto medžiagoje, taip pat elektroninėse informavimo priemonėse; 

4) jeigu alyvos atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė yra neigiama, kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas arba neatlygintinai surinkti alyvos atliekas iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių bei šias atliekas pervežti ir perduoti alyvos atliekų tvarkytojams alyvos atliekų kiekį, kuris nėra didesnis už alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvos kiekį;

5) įvykdyti aplinkos ministro nustatytas alyvos atliekų tvarkymo užduotis.

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytas pareigas alyvos gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – tapdami atliekų tvarkytojais, turinčiais teisę tvarkyti alyvos atliekas, arba sudarydami sutartis su alyvos atliekas turinčiais teisę tvarkyti atliekų tvarkytojais;

2) kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 3412 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 3412 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas arba, kaip numatyta šio Įstatymo 3412 straipsnio 1 dalyje, Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais. 

3. Alyvos atliekų tvarkytojai privalo:

1) alyvos atliekas surinkti atskirai, nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis ir tvarkyti pagal atliekų tvarkymo prioritetus aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, taikydami alyvos atliekų tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus;

2) kreipdamiesi į alyvos gamintojus ir (ar) importuotojus dėl šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų išlaidų kompensavimo, jiems (alyvos gamintojams ir (ar) importuotojams) pateikti dokumentus, įrodančius ekonomiškai pagrįstas alyvos atliekų surinkimo iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir vežimo išlaidas.

4. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos netaikomos alyvą Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminantiems ar įvežantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir savo reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir (ar) importuotojams.“

 

18 straipsnis. 348 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo aplinkos ministro ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka registruotis į transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašą.“

 

19 straipsnis. 3412 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3412 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Siekdami kolektyviai vykdyti šio Įstatymo 347 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas pareigas, alyvos gamintojai ir (ar) importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti vykdyti šio Įstatymo 347 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nustatytas pareigas arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti vykdyti šio Įstatymo 347 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.“

2. Pakeisti 3412 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Siekdama gauti alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą išduotos licencijos pagrindu, Organizacija, be šio Įstatymo 3426 straipsnyje ir 3425 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad visų alyvos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant jos dalyvių ir jai organizuoti alyvos atliekų tvarkymą pavedusių gamintojų ir importuotojų tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvą, tvarkymas bus finansuojamas. Tokių dokumentų sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo tvarką, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos apskaičiavimo tvarką, įkainio dydį banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumai apskaičiuoti, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato aplinkos ministras.“

3. Papildyti 3412 straipsnį 4 dalimi:

4. Organizacija šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sutartis dėl alyvos atliekų tvarkymo sudaro su tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti alyvos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

20 straipsnis. 3413 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3413 straipsnį 4 dalimi:

4. Individualiai alyvos atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šiame straipsnyje nurodytas sutartis dėl alyvos atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti alyvos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

21 straipsnis. 3414 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3414 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 347 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktų ir 348–3413 straipsnių nuostatos netaikomos naudojimo procese sudegančią alyvą (dvitakčių variklių alyvą) arba savaime suyrančią alyvą (biologiškai suyrančią alyvą, pagamintą augalinio aliejaus pagrindu) tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvos gamintojams ir importuotojams, taip pat alyvos atliekų turėtojams, kurie turi ar naudoja tokią alyvą.“

 

22 straipsnis. 3415 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3415 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) užtikrinti, kad nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant surinktas baterijų ir akumuliatorių atliekas būtų pasiektas aplinkos ministro tvarka nustatytas baterijų ir akumuliatorių perdirbimo efektyvumas;“.

2. Pakeisti 3415 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduočių, privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis. Mokesčio už aplinkos teršimą baterijų ir akumuliatorių atliekomis sumokėjimas arba Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymas neatleidžia baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir (ar) importuotojų nuo šio Įstatymo 3415 straipsnio 1 ir 14 dalyse nustatytų pareigų vykdymo.“

 

23 straipsnis. 3416 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3416 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Siekdama gauti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą išduotos licencijos pagrindu, Organizacija, be šio Įstatymo 3426 straipsnyje ir 3425 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad visų baterijų ir akumuliatorių atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant jos dalyvių ir jai baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimą pavedusių gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, tvarkymas bus finansuojamas. Tokių dokumentų sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo tvarką, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos apskaičiavimo tvarką, įkainio dydį banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumai apskaičiuoti, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato aplinkos ministras.“

2. Papildyti 3416 straipsnį 4 dalimi:

4. Organizacija šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sutartis dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti baterijų ir akumuliatorių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

24 straipsnis. 3417 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3417 straipsnį 3 dalimi:

3. Individualiai baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šiame straipsnyje nurodytas sutartis dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti baterijų ir akumuliatorių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

 

25 straipsnis. 3418 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3418 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tvarkyti apmokestinamųjų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos, atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 3418 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 3419 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 3419 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas arba, kaip numatyta šio Įstatymo 3419 straipsnio 1 dalyje, Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais.

3. Pakeisti 3418 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir ją išdėstyti taip:

1) nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas, jeigu jo perkamų ar pirktų padangų skaičius yra lygus arba didesnis už atiduodamų padangų atliekų skaičių;“.

4. Pakeisti 3418 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Vykdydami šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pareigą, apmokestinamųjų gaminių, išskyrus padangas, gamintojai ir (ar) importuotojai privalo organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.“

5. Pakeisti 3418 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis, jeigu apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis sumokėjimas arba Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymas neatleidžia apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų nuo šio Įstatymo 3418 straipsnio 1, 5 ir 6 dalyse nustatytų pareigų vykdymo.“

6. Pakeisti 3418 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo:

1) nemokamai iš klientų priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas; šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, klientui atiduoti draudžiama;

2) transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;

3) turėti vietas laikinai laikyti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas, kol šios atliekos bus perduotos tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.“

7. Pakeisti 3418 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Atliekų turėtojas padangų atliekas, atsižvelgdamas į padangų rūšį, gali pristatyti į bet kurią tokių atliekų priėmimo vietą (padangų platinimo vietą, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančią įmonę ar savivaldybės įrengtą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę).“

8. Papildyti 3418 straipsnį 12 dalimi:

12. Savivaldybė arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, arba didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių administratorius privalo:

1) užtikrinti, kad savivaldybės įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės priimtų nemokamai iš gyventojų buityje susidarančias apmokestinamiesiems gaminiams nepriskiriamų padangų atliekas ir jas sutvarkytų;

2) užtikrinti, kad savivaldybės įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės priimtų už mokestį motociklų ir lengvųjų automobilių padangų atliekas ir jas sutvarkytų. Šių padangų atliekų priėmimo įkainius nustato savivaldybė.“

9. Papildyti 3418 straipsnį 13 dalimi:

13. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos netaikomos apmokestinamuosius gaminius Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminantiems ar įvežantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir savoms reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir (ar) importuotojams.“

10. Papildyti 3418 straipsnį 14 dalimi:

14. Šio Įstatymo 3418 ir 3419 straipsnių nuostatos netaikomos restauruotas padangas tiekiančioms įmonėms, restauravusioms jau tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas.“

11. Papildyti 3418 straipsnį 15 dalimi:

15. Apmokestinamųjų gaminių importuotojas, įregistravęs savo veiklą kitoje valstybėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio straipsnio 1, 5–7 dalyse nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Apmokestinamųjų gaminių importuotojas ir įgaliotasis atstovas sudaro pavedimo sutartį.“

 

26 straipsnis. 3419 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 3419 straipsnio 3 dalį.

2. Papildyti 3419 straipsnį 4 dalimi:

4. Organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytas sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

3. Pakeisti 3419 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3419 straipsnis. Papildomi kolektyvaus apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimai

1. Siekdami kolektyviai organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą, gamintojai ir (ar) importuotojai gali steigti šio Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos Organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 3418 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 5, 6 dalyse nustatytas pareigas arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 3418 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 5, 6 dalyse nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais. Gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pavesti Organizacijai organizuoti atitinkamo (-ų) apmokestinamojo (-ųjų) atliekų tvarkymą ir vykdyti šio Įstatymo 3418 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 5, 6 dalyse nustatytas pareigas ateinančiais kalendoriniais metais (išskyrus atvejus, kai gamintojai ir (ar) importuotojai pradeda apmokestinamųjų gaminių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais po gruodžio 1 dienos. Šiuo atveju gamintojai ir (ar) importuotojai privalo pavesti Organizacijai vykdyti savo pareigas per vieną mėnesį nuo užsiregistravimo aplinkos ministro nustatyta tvarka dienos). Gamintojai ir (ar) importuotojai savo pareigas dėl to paties apmokestinamojo gaminio gali pavesti tik vienai Organizacijai. Gamintojai ir (ar) importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai Organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai Organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai Organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas (šiuo atveju gamintojai ir (ar) importuotojai savo pareigas vykdyti privalo pavesti kitai Organizacijai per vieną mėnesį nuo dienos, kai panaikintas Organizacijai išduotos licencijos galiojimas).

2. Apmokestinamųjų gaminių (visų arba dalies) atliekų tvarkymo organizavimo licencija gali būti išduodama tik Organizacijai, kuriai organizuoti apmokestinamųjų gaminių (visų arba dalies) atliekų tvarkymą kaip jos dalyviai ar sutartiniais pagrindais pavedė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiantys atitinkamus apmokestinamuosius gaminius gamintojai ir (ar) importuotojai, kurių bendra užimama rinkos dalis, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų, importuotojų ir dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų padangų kiekį, yra ne mažesnė kaip 10 procentų.

3. Siekdama gauti apmokestinamųjų gaminių (visų arba dalies) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą išduotos licencijos pagrindu, Organizacija, be šio Įstatymo 3425 straipsnio 1 dalyje ir 3426 straipsnyje nurodytų dokumentų, turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad apmokestinamųjų gaminių atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius, naudojant jos dalyvių ir (ar) jai organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą pavedusių gamintojų ir (ar) importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais apmokestinamuosius gaminius, tvarkymas bus finansuojamas. Tokių dokumento sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo tvarką, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos apskaičiavimo tvarką, įkainio dydį banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumai apskaičiuoti, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato aplinkos ministras.

4. Siekdama įvykdyti šio Įstatymo 3418 straipsnio 1 dalies 2 punkte apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą, Organizacija privalo sudaryti sutartis su pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką Organizacijos išrinktais apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkėjais dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir su apmokestinamųjų gaminių atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų panaudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą (perdirbimą) tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka.

5. Organizacija šio straipsnio 4 dalyje nurodytas sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

 

27 straipsnis. 3420 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 3420 straipsnio 2 dalį.

2. Papildyti 3420 straipsnį 4 dalimi:

4. Individualiai apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šiame straipsnyje nurodytas sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo sudaro su atliekų tvarkytojais, kurie pagal šio Įstatymo 3431 straipsnio 1 dalį turi teisę išrašyti apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.“

3. Pripažinti netekusiu galios 3420 straipsnį.

 

28 straipsnis. 3422 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3422 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Organizacija steigiama, kad būtų įvykdyta šiame Įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, atitinkamus apmokestinamuosius gaminius, supakuotus gaminius), ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir gali verstis tik šiai pareigai ir kitoms šiame Įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytoms pareigoms vykdyti (išskyrus pareigą registruotis, tvarkyti apskaitą ir teikti apskaitos, atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka) skirta veikla.“

2. Pakeisti 3422 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Gamintojas ir (ar) importuotojas tuo pačiu metu negali tų pačių gaminių, įskaitant pakuotes, ir tos pačios rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo pavesti daugiau kaip vienai Organizacijai.“

3. Papildyti 3422 straipsnį 91 dalimi:

91. Pavedimo davėjui pageidaujant, Organizacija privalo sudaryti jam galimybę dalyvauti visuotiniame Organizacijos narių susirinkime ir turėti sprendžiamojo balso teisę, vienam pavedimo davėjui visuotiniame Organizacijos narių susirinkime turint vieną balsą.

 

29 straipsnis. 3424 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3424 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) elektros ir elektroninės įrangos (lempų) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;“.

2. Pakeisti 3424 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) elektros ir elektroninės įrangos (temperatūros keitimo įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;“.

3. Pakeisti 3424 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) elektros ir elektroninės įrangos (ekranų, monitorių ir įrangos, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis kaip 100 cm2) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;“.

4. Pripažinti netekusiu galios 3424 straipsnio 12 punktą.

5. Pripažinti netekusiu galios 3424 straipsnio 13 punktą.

 

30 straipsnis. 3425 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3425 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas (taikoma asmeniui, siekiančiam gauti elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (visų ar dalies) atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją).

 

31 straipsnis. 3426 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3426 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;“.

2. Papildyti 3426 straipsnio 1 dalį 21 punktu:

21) įvykdyti gamintojams ir importuotojams Vyriausybės ar aplinkos ministro nustatytas gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis;“.

3. Pakeisti 3426 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais licencijas išduodančiai institucijai kiekvienais metais pateikti dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (visų ar dalies), pakuočių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas (taikoma elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (visų ar dalies), pakuočių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencijų turėtojams);

4. Pripažinti netekusiu galios 3426 straipsnio 1 dalies 12 punktą.

5. Pripažinti netekusiu galios 3426 straipsnio 1 dalies 13 punktą.

 

32 straipsnis. 3427 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3427 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Licencija turi būti keičiama pasikeitus licencijoje nurodytiems licencijos turėtojo duomenims (licencijos turėtojo rekvizitams) arba kai licencijos duomenys neatitinka gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų.

 

33 straipsnis. 3428 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3428 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) paaiškėja, kad licencijos turėtojas nevykdo bent vienos iš kolektyviai gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą organizuojančioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms nustatytų pareigų, nurodytų šio Įstatymo 345 straipsnio 3 dalyje, 3412 straipsnio 3 dalyje, 3416 straipsnio 3 dalyje, 3419 straipsnio 2 dalyje.

2. Pakeisti 3428 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) paaiškėja, kad licencijos turėtojas nevykdo bent vienos iš kolektyviai gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą organizuojančioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms nustatytų pareigų, nurodytų šio Įstatymo 345 straipsnio 2, 3, 5 dalyse, 3412 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 3416 straipsnio 3 dalyje, 3419 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse.

3. Papildyti 3428 straipsnį 7 dalimi:

7. Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir (ar) sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą, priimtas dėl to, kad Organizacija neįvykdė šio Įstatymo 3426 straipsnio 1 dalies 21 punkte nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos įvykdyti gamintojams ir importuotojams Vyriausybės nustatytas gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, panaikinamas vadovaujantis šio straipsnio 4 ar 5 dalies nuostatomis, jei Organizacija pateikia:

1) įrodymus, kad aplinkos ministro nustatyta tvarka buvo pervestos šio Įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje nurodytos banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties lėšos (taikoma, jei Organizacija neįvykdė Vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių);

2) įrodymus, kad kompensavo savo nariams ir pavedimo davėjams nuostolius, šiems sumokėjus mokestį už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis dėl neįvykdytų Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių (taikoma, jei Organizacija neįvykdė Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių).“

 

34 straipsnis. Aštuntojo9 skirsnio pakeitimas

1. Pakeisti aštuntojo9 skirsnį ir jį išdėstyti taip:

AŠTUNTOJO1, AŠTUNTOJO2, AŠTUNTOJO3, AŠTUNTOJO4 IR AŠTUNTOJO5 SKIRSNIŲ TAIKYMAS

 

3430 straipsnis. Aštuntojo1 ir aštuntojo4 skirsnių taikymas

1. Šio Įstatymo aštuntojo1 skirsnio nuostatos netaikomos:

1) elektros ir elektroninei įrangai, kuri būtina Lietuvos Respublikos pagrindinių saugumo interesų apsaugai ir krašto gynybai, įskaitant ginklus, amuniciją ir karo reikmenis, skirtus specialiai karo reikmėms;

2) elektros ir elektroninei įrangai, kuri specialiai suprojektuota ir sumontuota kaip dalis kitos rūšies įrangos, kuriai netaikomos šio Įstatymo aštuntojo1 skirsnio nuostatos, ir kuri gali veikti tik kaip tos įrangos dalis;

3) volframinėms lemputėms;

4) įrangai, skirtai siųsti į kosmosą;

5) stambiai stacionariajai pramoninei įrangai;

6) stambiems stacionariesiems įrenginiams, išskyrus įrangą, kuri yra tokiuose įrenginiuose, bet kuri nėra išskirtinai suprojektuota ir sumontuota kaip tų įrenginių dalis;

7) keleiviams ir kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms, išskyrus elektrines dvirates transporto priemones, kurių tipas nepatvirtintas;

8) tik profesionaliam naudojimui skirtiems ne keliais judantiems mechanizmams;

9) įrangai, kuri specialiai suprojektuota tik moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai ir kuri tiekiama tik tarp įmonių;

10) medicinos prietaisams ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisams, jeigu, tikėtina, kad iki gyvavimo ciklo pabaigos jie bus infekuoti, ir aktyviesiems implantuojamiesiems medicinos prietaisams.

2. Šio Įstatymo aštuntojo4 skirsnio nuostatos netaikomos:

1) su Lietuvos Respublikos pagrindinių saugumo interesų apsauga ir krašto gynyba susijusioje įrangoje, ginkluose, amunicijoje ir karinės paskirties įrangoje (išskyrus gaminius, kurie neskirti kariniams tikslams) naudojamoms baterijoms ir akumuliatoriams;

2) skrydžiams į kosmosą skirtoje įrangoje naudojamoms baterijoms ir akumuliatoriams.

3. Šio Įstatymo aštuntojo2, aštuntojo3 ir aštuntojo5 skirsnių nuostatos netaikomos transporto priemonėms, alyvai ir apmokestinamiesiems gaminiams (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), kurie pagaminti Lietuvos Respublikos teritorijoje ar įvežti (importuoti) į Lietuvos Respublikos teritoriją ir perleisti valstybės institucijoms, siekiant juos naudoti Lietuvos Respublikos pagrindinių saugumo interesų apsaugai ir krašto gynybai.

 

35 straipsnis. 3431 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3431 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turi teisę išrašyti tie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai ir (ar) atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, kurie atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra įrašyti į Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau šiame straipsnyje – Atliekų tvarkytojų sąrašas), taip pat ir atliekų tvarkytojai, kurie atitinka Europos standartą (-us) dėl elektros ir elektroninės įrangos surinkimo, gabenimo, tvarkymo ir pakartotinio naudojimo standartams sertifikatą, išduotą sertifikavimo įstaigos, akredituotos pagal ISO /IEC 17065 reikalavimus, kurių sąrašas skelbiamas aplinkos ministro nustatyta tvarka. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai ir (ar) atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, išrašo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus vadovaudamiesi aplinkos ministro nustatyta tvarka. Draudžiamas neteisėtas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas.“

 

36 straipsnis. 3432 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3432 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) apmokėti šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodyto tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, įskaitant išlaidas, patiriamas nustatant šio straipsnio 6 dalyje nurodytus referencinius skaičius, taip pat šios dalies 4 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų;“.

2. Pakeisti 3432 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4.  Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojai ir importuotojai turi vykdyti kiekvienais einamojo laikotarpio metais pervesdami lėšas aplinkos ministro nustatyta tvarka. Šių lėšų apskaičiavimo, sumokėjimo ir paskirstymo tvarką nustato aplinkos ministras, užtikrindamas, kad tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojai ir (ar) importuotojai šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų paslaugų, susijusių su  savivaldybių ar jų vardu vykdoma veikla, išlaidas finansuotų, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų, ir lėšos būtų apskaičiuojamos ir paskirstomos laikantis skaidrumo principo.

3. Papildyti 3432 straipsnį 5 dalimi:

5. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gamintojai ir (ar) importuotojai šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas išlaidas turi finansuoti už praėjusius kalendorinius metus, proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį (laikoma, kad tabako gaminio su filtru ir (ar) filtro, parduodamo naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekos ir (ar) šiukšlės svoris yra lygus filtro svoriui) ir proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, kiekį.“

4. Papildyti 3432 straipsnį 6 dalimi:

6. Apskaičiuojant tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 4 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro, remiantis reprezentatyvių tyrimų duomenimis, nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais:

1) suvartojama viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.) iš visų Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų;

2) suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y. kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).“

5. Papildyti 3432 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytus referencinius skaičius, apskaičiuojant tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 4 dalyje nurodytas finansavimas, aplinkos ministras nustato trejiems metams iki einamojo laikotarpio pirmų kalendorinių metų liepos 1 dienos.“

 

37 straipsnis. 3433 ir 3434straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 3433 ir 3434straipsnius.

 

38 straipsnis. 3435 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3435 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, įskaitant išlaidas, patiriamas nustatant šio straipsnio 6 dalyje nurodytus referencinius skaičius, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų;“.

2. Pakeisti 3435 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4.  Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojai ir importuotojai turi vykdyti kiekvienais einamojo laikotarpio metais pervesdami lėšas aplinkos ministro nustatyta tvarka. Šių lėšų apskaičiavimo, sumokėjimo ir paskirstymo tvarką nustato aplinkos ministras, užtikrindamas, kad drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių gamintojai ir (ar) importuotojai šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų paslaugų, susijusių su  savivaldybių ar jų vardu vykdoma veikla, išlaidas finansuotų, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų, ir lėšos būtų apskaičiuojamos ir paskirstomos, laikantis skaidrumo principo.“

3. Papildyti 3435 straipsnį 5, 6 ir 7 dalimis:

5. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių  gamintojai ir (ar) importuotojai šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas turi finansuoti už praėjusius kalendorinius metus proporcingai pagal tokių šiukšlių svorį (laikoma, kad drėgnosios servetėlės ir (ar) oro balionėlio šiukšlės svoris yra lygus gaminio svoriui) ir proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių kiekį.

6. Apskaičiuojant drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 4 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, remiantis reprezentatyvių tyrimų duomenimis,  apibrėžiančiais, kiek drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių:

1) suvartojama viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.) iš visų Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų;

2) suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytus referencinius skaičius, apskaičiuojant drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 4 dalyje nurodytas finansavimas, aplinkos ministras nustato trejiems metams iki einamojo laikotarpio pirmų kalendorinių metų liepos 1 dienos.“

 

39 straipsnis. 3436 ir 3437 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 3436 ir 3437 straipsnius.

 

40 straipsnis. 351 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 351 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 7, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 3412, 3413, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3423 ir 3425 straipsniuose nurodytos procedūros, susijusios su registravimusi, apskaitos vykdymu, ataskaitų teikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymu, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pateikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimu, vykdomos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.“

 

41 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 4, 5 ir 9 dalys, 10 straipsnis, 11 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 4 dalis, 13 straipsnis, 15 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 3 dalis, 20 straipsnis, 23 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnis, 25 straipsnio 8, 9 ir 10 dalys, 26 straipsnio 1 ir dalys, 27 straipsnio 1 ir 2 dalys, 28 straipsnio 3 dalis, 31 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 35 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis, 4 straipsnis, 5 straipsnis ir 25 straipsnio 11 dalis įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

3. Šio įstatymo 3 straipsnis, 6 straipsnis, 14 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys, 15 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnio 2 dalis, 26 straipsnio 3 dalis, 27 straipsnio 3 dalis, 30 straipsnis, 33 straipsnio 2 dalis ir 40 straipsnis įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas