Projektas Nr. TSP-46

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. TS-289 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KRIZIŲ CENTRE IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Socialinių paslaugų teikimo Krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl   Socialinių paslaugų teikimo Krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:                  

1. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo / nutraukimo priima Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.“.         

2. Pakeisti 21.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2. socialinės rizikos šeimos socialinę riziką patiriančios šeimos;“.

3. Pakeisti 24.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena Krizių centre ir gauna socialinės priežiūros paslaugas;“.

4. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Socialinių paslaugų teikimas Krizių centre gali būti sustabdytas  arba nutrauktas Centro direktoriaus įsakymu.“.    

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras         

 

Parengė

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja

 

 

 

Laima Bartulienė

 

 

Dokumentas suderintas DVS