ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-337 „DĖL SPORTININKŲ IR JŲ TRENERIŲ MATERIALINIO SKATINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 29 punktais, 25 straipsnio 5 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 ir 26 straipsniais, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378 ir siekdama skatinti Šiaulių miesto sportininkus, pasiekusius gerų rezultatų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, jaunimo olimpinėse žaidynėse, Europos taurės varžybose, Europos sporto žaidynėse, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje ir užėmusiems aukštas vietas pasaulio sporto šakų suaugusiųjų reitinguose, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės premijų sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus dydžių sąrašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ 1.1 papunkčiu, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės premijų sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą,  patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ 1.2 papunkčiu, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023-2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

4. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023-2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

Savivaldybės meras