Projektas Nr. XIVP-2444(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1272 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ir 1, 5 IR 7 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 


 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 1 straipsnį.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Meras

1. Šio Įstatymo normų vykdymą savivaldybėse užtikrina ir už tai yra tiesiogiai atsakingi merai.

2. Meras įgyvendina institucijos, atsakingos už nepaprastosios padėties valdymą, vadovo nurodymus, organizuoja stichinių nelaimių, avarijų, masinių neramumų likvidavimo, paieškos ir gelbėjimo darbus ir įgyvendina nepaprastosios padėties priemones.

3. Merų veiksmus įgyvendinant nepaprastosios padėties priemones koordinuoja institucijos, atsakingos už nepaprastosios padėties valdymą, vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

4. Mero teisėti nurodymai ir įsakymai dėl žmonių gyvybės gelbėjimo, jų sveikatos ir turto apsaugos, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties užtikrinimo nepaprastosios padėties metu yra privalomi visoms savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims. Šio Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje nurodyti komendantų nurodymai merams yra privalomi.

5. Asmenys, nevykdantys teisėtų mero nurodymų arba įsakymų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6. Jeigu nepaprastosios padėties metu komendantūros nėra steigiamos, institucija, atsakinga už nepaprastosios padėties valdymą, ar jos įgaliota institucija turi teisę išduoti specialius leidimus, o šios institucijos vadovas – nustatyti privalomuosius darbus, nurodytus šio Įstatymo 27 straipsnyje.“.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnį.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Specialaus leidimo nereikia Respublikos Prezidentui, Seimo nariams, Vyriausybės nariams ir jų veiklą užtikrinančių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Vyriausybės įgaliotiniui (įgaliotiniams), Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojui (pavaduotojams), taip pat atitinkamoje teritorijoje savo įgaliojimus vykdantiems savivaldybių tarybų nariams, merams, savivaldybių administracijų direktoriams, savivaldybių kontrolieriams, seniūnams, teisėjams, vidaus tarnybos sistemos ir prokuratūros pareigūnams, krašto apsaugos sistemos institucijų kariams ir valstybės tarnautojams, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams.“.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnį.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_09577d4ab8c24a5e9b1bf875674f1b6b_end