Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAŽOSIOS BENDRIJOS „SKALSETA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO

 

2020 m. spalio 15 d.  Nr. T1-258

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, atsižvelgdama į mažosios bendrijos „Skalseta“ 2020-09-14 raštą, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti MB „Skalseta“, į. k. 304904906,  nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Mokyklos g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., išnuomoto pagal 2019 m. liepos 1 d. Mokinių ir ikimokyklinių grupių vaikų maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. 515, nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 14 d. iki                             2020 m. birželio 16 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras