Projektas Nr. XIVP-2067(4)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ REGISTRO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Viešojo sektoriaus darbuotojų registro (toliau – Registras) statusą, paskirtį, steigimo tvarką, Registro valdytoją, Registro tvarkytojų skyrimo tvarką, Registro objektus, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą, Registro finansavimo šaltinius, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

 

2 straipsnis. Registro statusas ir paskirtis

1. Registras yra valstybės registras.

2. Registras yra skirtas padėti valdyti:

1) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, regionų plėtros tarybų žmogiškuosius išteklius;

2) biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra valstybė, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, žmogiškuosius išteklius;

3) viešojo administravimo įgaliojimus turinčių valstybės ir savivaldybių įmonių, viešojo administravimo įgaliojimus turinčių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, žmogiškuosius išteklius.

3. Registro duomenų pagrindu sudaromi ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduodami šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų asmenų elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai, jeigu jie reikalingi šiems asmenims tarnybos (darbo) funkcijoms atlikti. Asmens elektroninės atpažinties sertifikate naudojamas asmens kodas.

 

3 straipsnis. Registro steigimas

1. Registras steigiamas reorganizuojant Valstybės tarnautojų registrą ir Vidaus reikalų pareigūnų registrą, juos sujungiant.

2. Registro nuostatus tvirtina ir Registro veiklos pradžią nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

4 straipsnis. Registro valdytojas ir tvarkytojai

1. Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

2. Registro tvarkytojai skiriami Vyriausybės nutarimu, kuriuo tvirtinami Registro nuostatai.

 

5 straipsnis. Registro objektai ir duomenys

1. Registro objektai yra:

1) valstybės politikai;

2) valstybės pareigūnai (išskyrus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjus);

3) valstybės tarnautojai;

4) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, regionų plėtros tarybose, biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė, ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reguliuojančių įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose valstybės ir savivaldybių įmonėse, viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė;

5) asmenys, ėję valstybės pareigūno ar valstybės tarnautojo, kurie įstatymų nustatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, valstybės pareigūno ar prokuroro vardą žeminantį poelgį, teisės aktų ar elgesio (etikos) normų pažeidimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda;

6) šios dalies 4 punkte nurodytų juridinių asmenų struktūriniai padaliniai, laisvos ir užimtos šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytos pareigybės.

2. Valstybės ar tarnybos paslapties kategorijai priskirtini duomenys Registrui neteikiami ir jame netvarkomi.

 

6 straipsnis. Registro duomenų tvarkymas

1. Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Registro nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

2. Registro duomenys viešai neskelbiami, išskyrus statistinius Registro duomenis, kurie skelbiami neatskleidžiant asmens duomenų.

3. Registro duomenų teikimo pakartotinai naudoti sąlygos nustatomos Registro nuostatuose.

 

7 straipsnis. Registro finansavimas

Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir kitų Registro nuostatuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

8 straipsnis. Registro reorganizavimas ir likvidavimas

Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vidaus reikalų ministras iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                Ričardas Juška