PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

 

Projektas       

 

 

 

 

Sprendimas

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“

 

2016 m. lapkričio 17 d.  Nr. (1.3)-T1-251

Prienai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA- R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 45.12 papunkčiu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pritarti projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“.

2. Prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir užtikrinti netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto.

3. Teikti projektą finansinei paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti ir užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

 

Savivaldybės meras