Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Integralios pagalbos plėtros veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021-09-15 raštą Nr. (19.4E-33) SD-4326 „Dėl integralios pagalbos teikimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Papildyti nurodytą sprendimą 1.3 papunkčiu:

1.3. slaugos specialisto, teikiančio integralią pagalbą asmens namuose, paslaugos kaina – 7,00 Eur už vieną valandą.“

3. Pripažinti netekusiu galios nurodyto sprendimo 2 punktą.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras