Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3, 20 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas.

Papildyti 3 straipsnį 5 dalimi ir išdėstyti ją taip:

5. Sąvartynų plėtra ir naujų sąvartynų statyba galima tik pritarus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio papildymas

Papildyti 20 straipsnį 3 dalimi ir išdėstyti ją taip:

3. Aplinkos ministerija teikia Vyriausybei išvadą dėl naujų sąvartynų, ar jau esančių regioninių sąvartynų plėtros būtinybės. Be Vyriausybės pritarimo naujų sąvartynų statyba ar jau egzistuojančių sąvartynų plėtra Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama.“

 

3 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 5 dalimi ir išdėstyti ją taip:

5.  Komunalinių atliekų tvarkymo regiono savivaldybių teritorijose susidariusios komunalinės atliekos, kurių negalima perdirbti ar kitaip panaudoti, šalinamos tik tame komunalinių atliekų tvarkymo regione įrengtame nepavojingų atliekų sąvartyne. Užpildžius regioninį sąvartyną arba įvertinant atliekų vėžinimo atstumą, atliekų šalinimo vieta sprendžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės lygmeniu, įskaitant galimybę šalinti atliekas kituose regioniniuose sąvartynuose.  Nepavojingų atliekų sąvartyne taip pat šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančios nepavojingos, šalinti nepavojingų atliekų sąvartyne skirtos atliekos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.       Įstatymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2.       Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. spalio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo  nariai:

Virginija  Vingrienė

 

Kęstutis Mažeika

 

Darius Kaminskas