Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES IŠMOKŲ UŽ 2023 M. IŠMOKĖJIMO

AVANSU

 

 

2023 m.                        d.  Nr. 3D-

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su visais pakeitimais, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su visais pakeitimais, 44 straipsniu, 2023 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/1508, kuriuo dėl išankstinių išmokų pagal intervencines priemones tiesioginių išmokų forma ir pagal su plotu bei gyvuliais susijusias kaimo plėtrai skirtas intervencines priemones dydžio 2023 m. nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 44 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, 2023 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/1509, kuriuo dėl išankstinių išmokų pagal su plotu ir gyvuliais susijusias kaimo plėtros priemones dydžių 2023 m. nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano, patvirtinto 2022 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2022) 8272, nuostatomis bei atsižvelgdamas į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“,

n u s t a t a u, kad 2023 m. spalio 16–lapkričio 30 d. avansu mokama pareiškėjams:

1. Už 2023 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos pagal intervencines priemones tiesioginių išmokų forma teikimo reikalavimus:

1.1. dalis bazinės pajamų paramos tvarumui didinti išmokos – 53 Eur už ha;

1.2. dalis išmokos jauniesiems ūkininkams, kurie siekia ją gauti pagal 2014–2022 m. laikotarpio reikalavimus, – 51,50 Eur už ha;

1.3. dalis papildomos pajamų paramos jauniesiems ūkininkams, kurie siekia ją gauti pagal 2023–2027 m. laikotarpio reikalavimus, išmokos – 86 Eur už ha;

1.4. dalis papildomos perskirstomosios pajamų paramos tvarumui didinti išmokos:

1.4.1. už pirmuosius 10 ha – 51 Eur už ha;

1.4.2. už antruosius 10 ha – 55 Eur už ha;

1.4.3. už trečiuosius 10 ha – 64,50 Eur už ha;

1.4.4. už ketvirtuosius ir penktuosius 10 ha – 73,50 Eur už ha;

1.5. dalis susietosios pajamų paramos išmokos už baltyminius augalus – 35 Eur už ha;

1.6. dalis susietosios pajamų paramos išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai – 71 Eur už ha;

1.7. dalis susietosios pajamų paramos išmokos už vaisius – 330 Eur už ha;

1.8. dalis susietosios pajamų paramos išmokos už uogas ir riešutus – 217 Eur už ha;

1.9. dalis susietosios pajamų paramos išmokos už daržoves, auginamas atvirajame grunte, – 290 Eur už ha.

2. 2023 metais atitikusiems susietosios pajamų paramos už pienines karves reikalavimus:

2.1. dalis susietosios pajamų paramos už pienines karves:

2.1.1. 1 pakopoje –129,50 Eur už pieninę karvę;

2.1.2. 2 pakopoje –166,60 Eur už pieninę karvę;

2.1.3. 3 pakopoje –185,10 Eur už pieninę karvę;

2.1.4. 4 pakopoje –138,70 Eur už pieninę karvę;

2.2. dalis išmokos už pieninę karvę – 7 Eur, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose, kaip nustatyta 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-103 „Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Išankstinės kompensacinės išmokos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ už 2023 m. gauti:

3.1. vietovėse, kuriose esama didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių ir (arba) trūkumų:

3.1.1. kai remiamas plotas yra iki 100 ha imtinai – 52 Eur už ha;

3.1.2. kai remiamas plotas yra didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai – 36 Eur už ha;

3.1.3. kai remiamas plotas yra didesnis nei 500 ha – 21 Eur už ha;

3.2. vietovėse, kuriose esama mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių ir (arba) trūkumų:

3.2.1. kai remiamas plotas yra iki 100 ha imtinai – 42 Eur už ha;

3.2.2. kai remiamas plotas yra didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai – 29 Eur už ha;

3.2.3. kai remiamas plotas yra didesnis nei 500 ha – 21 Eur už ha;

3.3. vietovėse, esančiose intensyvaus karsto zonoje, – 21 Eur už ha;

3.4. vietovėse, esančiose potvynių užliejamose teritorijose, – 21 Eur už ha.

4. Išankstinės kompensacinės išmokos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ už 2023 m. gauti:

4.1. kai remiamas plotas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ yra iki 200 ha imtinai:

4.1.1. už javus (klasifikatoriaus kodais AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, KVK, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, BOB, RAP, JUD, KTŽ, GAB, GAJ, ALR, KMY, FAC, KAN, LIN, SAU, SRS, SRG, STR, SJO, KLA, BRN, KSV, KSŽ, PUP, PPO, PPE, VIK, ŽIR, AVN, PEL, LEŠ, LUB, NMI, AKM, BMI deklaruoti pasėliai) – 201 Eur už ha;

4.1.2. už javus pašarams (klasifikatoriaus kodais AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, KVK, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, SAU, SRS, SRG, SJO, KSV, KSŽ, PUP, PPO, PPE, VIK, ŽIR, AVN, PEL, LEŠ, LUB, NMI, AKM, BMI deklaruoti pasėliai, kuriems nurodytas požymis EPA, kai prašoma paramos už javus pašarui) – 201 Eur už ha;

4.1.3. už javus, daugiametes žoles sėklai (klasifikatoriaus kodais AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, KVK, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, GAB, GAJ, ALR, KMY, FAC, LIN, SAU, SJO, KSV, KSŽ, PUP, PPO, PPE, VIK, ŽIR, AVN, PEL, DOB, ESP, LIC, GAR, OŽI, LUB, AKM, BMI, GPŽ deklaruoti pasėliai, kuriems nurodytas požymis ESĖ, kai prašoma paramos už javus, daugiametes žoles sėklai) – 284 Eur už ha;

4.1.4. už daugiamečių žolių įsėlį (klasifikatoriaus kodais FAC, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR deklaruoti pasėliai, kuriems nurodytas požymis ĮS, kai prašoma paramos už daugiamečių žolių įsėlį) – 67 Eur už ha;

4.1.5. už daugiametes žoles (klasifikatoriaus kodais DOB, ESP, BAR, LIC, FAS, GAR, OŽI, SER, PER, AKM, BMI, ŽMI, GPŽ, DGP, DGA, DGI, AGP, ŽMI, DKP, EKP, NMI deklaruoti pasėliai) – 166 Eur už ha;

4.1.6. už daržoves, bulves (klasifikatoriaus kodais AGU, POM, DUK, AGK, POD, BUR, BRO, KOP, KOŽ, KOK, KOB, KOL, ART, MOR, KAL, SVO, POR, ČES, DAK, SAL, CUK, MOL, PAT, SLO, RID, RDK, AGR, PAP, GRE, RŪG, ŠPI, ROP, BAK, PAS, BUL, APY, CUR, PAR, RAB, ŠPA, KRI deklaruoti pasėliai) – 470 Eur už ha;

4.1.7. už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus (klasifikatoriaus kodais BAZ, RAD, PET, KLA, AMP deklaruoti pasėliai) – 470 Eur už ha;

4.1.8. už uogynus ir sodus (klasifikatoriaus kodais OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, BRA, BRU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, MĖU, SPU, ŽEU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, OŽE, VYN, SOM, UOM deklaruoti pasėliai) – 470 Eur už ha;

4.2. kai remiamas plotas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“  yra didesnis nei 200 ha, plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 70 proc.

5. Išankstinės kompensacinės išmokos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ už 2023 m. gauti:

5.1. kai remiamas plotas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ yra iki 200 ha imtinai:

5.1.1. už javus (klasifikatoriaus kodais AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, KVK, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, BOB, RAP, JUD, KTŽ, GAB, GAJ, ALR, KMY, FAC, KAN, LIN, SAU, SRS, SRG, STR, SJO, KLA, BRN, KSV, KSŽ, PUP, PPO, PPE, VIK, ŽIR, AVN, PEL, LEŠ, LUB, NMI, AKM, BMI deklaruoti pasėliai) – 235 Eur už ha;

5.1.2. už javus pašarams (klasifikatoriaus kodais AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, KVK, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, SAU, SRS, SRG, SJO, KSV, KSŽ, PUP, PPO, PPE, VIK, ŽIR, AVN, PEL, LEŠ, LUB, NMI, AKM, BMI deklaruoti pasėliai, kuriems nurodytas požymis EPA, kai prašoma paramos už javus pašarui) – 235 Eur už ha;

5.1.3. už javus, daugiametes žoles sėklai (klasifikatoriaus kodais AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, KVK, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, GAB, GAJ, ALR, KMY, FAC, LIN, SAU, SJO, KSV, KSŽ, PUP, PPO, PPE, VIK, ŽIR, AVN, PEL, DOB, ESP, LIC, GAR, OŽI, LUB, AKM, BMI, GPŽ deklaruoti pasėliai, kuriems nurodytas požymis ESĖ, kai prašoma paramos už javus, daugiametes žoles sėklai) – 304 Eur už ha;

5.1.4. už daugiamečių žolių įsėlį (klasifikatoriaus kodais FAC, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR deklaruoti pasėliai, kuriems nurodytas požymis ĮS, kai prašoma paramos už daugiamečių žolių įsėlį) – 72 Eur už ha;

5.1.5. už daugiametes žoles (klasifikatoriaus kodais DOB, ESP, BAR, LIC, FAS, GAR, OŽI, SER, PER, AKM, BMI, ŽMI, GPŽ, DGP, DGA, DGI, AGP, ŽMI, DKP, EKP, NMI deklaruoti pasėliai) – 173 Eur už ha;

5.1.6. už daržoves, bulves (klasifikatoriaus kodais AGU, POM, DUK, AGK, POD, BUR, BRO, KOP, KOŽ, KOK, KOB, KOL, ART, MOR, KAL, SVO, POR, ČES, DAK, SAL, CUK, MOL, PAT, SLO, RID, RDK, AGR, PAP, GRE, RŪG, ŠPI, ROP, BAK, PAS, BUL, APY, CUR, PAR, RAB, ŠPA, KRI deklaruoti pasėliai) – 547 Eur už ha;

5.1.7. už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus (klasifikatoriaus kodais BAZ, RAD, PET, KLA, AMP deklaruoti pasėliai) – 547 Eur už ha;

5.1.8. už uogynus ir sodus (klasifikatoriaus kodais OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, BRA, BRU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, MĖU, SPU, ŽEU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, OŽE, VYN, SOM, UOM deklaruoti pasėliai) – 547 Eur už ha;

5.2. kai remiamas plotas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ yra didesnis nei 200 ha, plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 70 proc.

6. Išankstinės kompensacinės išmokos paramai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ už 2023 m. gauti:

6.1. kai remiamas plotas pagal intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ yra iki 200 ha imtinai:

6.1.1. už javus, daugiametes žoles sėklai – 201 Eur už ha;

6.1.2. už daugiametes žoles – 166 Eur už ha;

6.2. kai remiamas plotas pagal intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ yra didesnis nei 200 ha, plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paramos paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), yra remiamas 70 proc.

 

 

 

Žemės ūkio ministras