Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO NR. XII-2603 138 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 138 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 138 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, vieną arba du vaikus iki šešiolikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki šešiolikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai 

 

Rimantė Šalaševičiūtė

Aurelijus Veryga

Deividas Labanavičius

Aušrinė Norkienė

Guoda Burokienė

Jonas Jarutis

Asta Kubilienė

Robertas Šarknickas

Stasys Tumėnas