Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIo ĮSTATYMo nr. XIV-1381 17, 134 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 138¹ STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.               d. Nr.

 

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda

1Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda sudaroma Seimo rinkimuose. Sudarant vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje balsuoja kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, jos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, internetu, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių rinkėjų skaičių.

2. Kai paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, internetu, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius, nustatomas iki Seimo rinkimų likus vieniems metams, yra didesnis kaip 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda. Kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į šios Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, o Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vienmandačių rinkimų apygardų skaičius sumažinamas viena rinkimų apygarda.

3. Jeigu paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, internetu, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius viršija dviejų vienmandačių rinkimų apygardų vidutinį rinkėjų skaičių, gali būti sudaroma antra, o viršijus trijų vienmandačių rinkimų apygardų vidutinį rinkėjų skaičių  trečia Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda, atitinkamai sumažinant Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vienmandačių rinkimų apygardų skaičių.“

 

2 straipsnis. 134 straipsnio pakeitimas

Papildyti 134 straipsnio 2 dalį 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

4) internetu.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 138¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 138¹ straipsniu:

138¹ straipsnis. Balsavimas internetu

1. Balsuoti internetu gali kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai  Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytą tvarką.

2. Balsavimo internetu metu gautus duomenis kaupia, saugo ir apdoroja Vyriausiosios rinkimų komisijos valdoma informacinė sistema (toliau – informacinė sistema). Valdydama informacinę sistemą Vyriausioji rinkimų komisija privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendinami visuotinės ir lygios rinkimų teisės bei slapto balsavimo principai, taip pat Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti elektroninės informacijos saugos reikalavimai.

3. Internetu galima balsuoti pradedant likus 144 valandoms ir baigiant likus 96 valandoms iki balsavimo rinkimų apylinkėse pradžios, išskyrus atvejus, kai šio straipsnio 6 dalies nustatyta tvarka Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą nutraukti balsavimą internetu. 

4. Rinkėjas internetu gali balsuoti kelis kartus, tačiau skaičiuojamas tik vėliausiai gautas jo balsas.

5. Balsavęs internetu rinkėjas turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka balsuoti kitais šiame įstatyme nustatytais būdais, tačiau skaičiuojamas tik vėliausiai gautas jo balsas.

6. Balsavimo internetu metu ir jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip likus 84 valandoms iki balsavimo rinkimų dieną pradžios, Vyriausioji rinkimų komisija gali priimti sprendimą nutraukti balsavimą internetu ir anuliuoti jo metu gautus balsus arba, jei balsavimas internetu yra pasibaigęs, anuliuoti balsavimo internetu metu gautus balsus, jei pripažįsta, kad balsavimo internetu metu gauti duomenys buvo sunaikinti, sugadinti ar neteisėtai pakeisti. Tokį sprendimą Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama paskelbia savo interneto tinklalapyje ir apie jį praneša visuomenės informavimo priemonėmis.

7. Partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą laikyti balsavimą internetu įvykusiu arba sprendimą, kuriuo anuliuojami balsavimo internetu metu gauti balsai, ne vėliau kaip per 12 valandas nuo jo priėmimo, bet ne vėliau kaip likus trims dienoms iki rinkimų dienos, gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tokį skundą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėja per 48 valandas nuo jo padavimo dienos. Į skundo nagrinėjimo terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos.

8. Pasibaigus balsavimo internetu laikui, Vyriausioji rinkimų komisija, pripažindama, kad nėra balsavimo internetu metu gautų balsų anuliavimo pagrindo,  per 12 valandas priima sprendimą laikyti balsavimą internetu įvykusiu.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai

Linas Jonauskas